| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 10 kwietnia 1998 r.

w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się plan rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
7 dnia 10 kwietnia 1998 r. (poz. 460)

PLAN ROZWOJU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

1. Wstęp

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (W-M SSE) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909), wydanego na podstawie artykułu 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770).

W-M SSE utworzono na terenie województwa olsztyńskiego, należącego do obszarów szczególnie dotkniętych bezrobociem o charakterze strukturalnym, spowodowanym upadkiem państwowych gospodarstw rolnych i zakładów państwowych. Dzięki specjalnym warunkom ekonomicznym istnieje możliwość zwiększenia zatrudnienia i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

Plan rozwoju strefy określa cele ustanowienia strefy oraz działania, środki techniczne i organizacyjne służące osiągnięciu tych celów, obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków.

Niniejszy plan prezentuje strategię przyśpieszonego wzrostu gospodarczego pobudzonego bodźcami proinwestycyjnymi. Zasoby dostępne na terenie strefy stanowią majątek obejmujący grunty i infrastrukturę. Właścicielami majątku w przeważającej części są gminy i Skarb Państwa, które przeniosą własność majątku na rzecz zarządzającego w formie aportu.

Nakłady związane z budową i wyposażeniem technicznym zakładów pracy na terenie strefy poniosą inwestorzy, natomiast koszt rozbudowy infrastruktury poniesie w głównej mierze zarządzający.

Działania zarządzającego strefą będą polegały na:

- nabywaniu i zbywaniu prawa własności gruntów leżących na terenie strefy,

- tworzeniu warunków racjonalnego gospodarowania infrastrukturą,

- prowadzeniu przetargów lub rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

Preferowani będą inwestorzy, którzy szybko będą stwarzać nowe miejsca pracy oraz trwale zwiążą się ze strefą.

2. Cele ustanowienia strefy

2. 1. Misja

Rozwój województwa olsztyńskiego poprzez optymalne wykorzystanie zasobów strefy i regionu.

2. 2. Cele strategiczne

- stworzenie nowych miejsc pracy w strefie i poza strefą,

- powstrzymanie postępującej degradacji społeczno-gospodarczej regionu,

- stworzenie szerszych możliwości wielopłaszczyznowej współpracy z obwodem kaliningradzkim (Federacja Rosyjska),

- racjonalne wykorzystanie bazy surowców dla przemysłu rolno-spożywczego i drzewnego,

- wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przemysłach preferowanych dla strefy.

2. 3. Działania

- promocja strefy w kraju i za granicą,

- rozwój branż wykorzystujących warunki naturalne i ekonomiczne regionu,

- dywersyfikacja działalności gospodarczej w strefie,

- preferowanie działalności wykorzystujących doświadczenia i kwalifikacje pracowników miejscowych,

- rozwój branż stosujących nowe technologie proekologiczne.

3. Charakterystyka obszaru strefy

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest strefą o charakterze rozproszonym, składającą się z trzech podstref podzielonych na pięć obrębów zlokalizowanych na obszarach czterech gmin:

- podstrefa Szczytno (139,72 ha),

- podstrefa Bartoszyce (132,11 ha),

- podstrefa Dobre Miasto (63,13 ha).

Ogółem W-M SSE zajmuje 334,96 ha.

Poziom infrastruktury obszaru strefy jest zróżnicowany, najwyższy w obrębie Bartoszyc, Dobrego Miasta, Korpeli, najniższy w obrębie Szyman.

W każdym obrębie konieczne jest wybudowanie układu komunikacyjnego. Wszystkie obręby wymagają nakładów na modernizację lub rozbudowę infrastruktury.

3. 1. Podstrefa Szczytno

Podstrefa Szczytno obejmuje dwa obręby o łącznej powierzchni 139,72 ha.

- obręb Korpele o powierzchni 46,46 ha, położony przy granicy administracyjnej miasta Szczytno, ok. 1,5 km od centrum, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 53,

- obręb Szymany o powierzchni 93,26 ha, położony 7 km od Szczytna, graniczy z międzynarodowym portem lotniczym „Mazury” Szczytno-Szymany.

3. 1. 1. Obręb Korpele

Woda

Planowane jest podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej o O 200 mm, odległej o 600 m od granicy strefy. Dostępna w sieci rezerwa wody 1 000 m3/dobę jest wystarczająca na potrzeby strefy. Należy wykonać wodociąg o długości ok. 2 km (w tym wzdłuż drogi wewnętrznej).

Ścieki

Ścieki, kolektorem o O 600 mm oddalonym od granic strefy o 750 m, odprowadzane będą do oczyszczalni miejskiej w Nowym Gizewie k.Szczytna. Przepustowość oczyszczalni zapewnia odbiór ścieków z terenu strefy. Należy wykonać więc kolektor sanitarny O 250-300 mm o długości ok. 2 km (w tym wzdłuż drogi wewnętrznej).

Wody opadowe

Wody opadowe będą odprowadzane do kolektora deszczowego o O 600 mm, przebiegającego 30 m od granicy strefy. Należy wykonać kolektor deszczowy długości ok. 1,5 km wzdłuż drogi wewnętrznej.

Sieć elektryczna

Na potrzeby pierwszych inwestorów możliwe jest uzyskanie 1 MW mocy elektrycznej z dwóch linii napowietrznych SN-15 kV, przechodzących przez teren strefy. Docelowo przewiduje się wybudowanie dwóch linii SN-15 kV z istniejącego głównego punktu zasilania (GPZ) przy ul. Władysława IV w Szczytnie lub wybudowanie nowego GPZ w obszarze strefy z przebiegającej na granicy strefy linii WN-110 kV.

Gaz

Wzdłuż wschodniej granicy strefy przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia O 160 mm, z której możliwe jest pokrycie zapotrzebowania na gaz wielkości 1000 m3/h. W przypadku większego zapotrzebowania należy wybudować stację redukcyjno-pomiarową I°, zasilaną z gazociągu wysokiego ciśnienia, przebiegającego 100 m od północnej granicy strefy, i rozprowadzić gaz do odbiorców sieciami średniego ciśnienia.

Ciepło

Docelowo przedsiębiorstwa działające w strefie będą ogrzewane przez lokalne ciepłownie zasilane gazem ziemnym lub innymi nośnikami energii.

Telekomunikacja

W Szczytnie znajduje się automatyczna centrala telefoniczna. Telekomunikacja Polska S.A. planuje rozbudowę centrali. Potrzeby pierwszych inwestorów zostaną zaspokojone przez zainstalowanie dodatkowych płyt abonenckich w centrali. Tereny strefy znajdują się w zasięgu stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej Centertel i ERA GSM.

Odpady stałe

Odpady o charakterze komunalnym będą wywożone na wysypisko komunalne w Linowie ok. 15 km od terenu strefy (indywidualnie lub przez służby miejskie). Odpady o charakterze innym niż komunalne będą utylizowane.

Drogi

Teren znajduje się w sąsiedztwie drogi nr 53, drogi Olsztyn - Szczytno oraz drogi miejskiej prowadzącej do „Len Szczytno” S.A. Niezbędne jest wybudowanie dróg wewnętrznych o długości ok. 1,5 km. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytno przewiduje obwodnice na zachodnim obrzeżu strefy.

Kolej

Wzdłuż granicy strefy przebiega linia kolejowa Ełk-Olsztyn i Olsztyn-Ostrołęka. W Szczytnie znajduje się stacja kolejowa towarowo-osobowa, oddalona od strefy o 2,5 km.

3. 1. 2. Obręb Szymany

Woda

Do granicy strefy we wsi Szymany dochodzi sieć wodociągowa O ok. 160 mm, zasilana z ujęcia odległego o 100 m od terenu strefy. Rezerwa ujęcia wynosi 90 m3/h, co w pełni zaspokoi potrzeby inwestorów. Należy wybudować wodociąg długości ok. 3 km wzdłuż drogi wewnętrznej.

Ścieki

Należy wybudować zbiorczy kolektor tłoczny o długości ok. 7,5 km, od granicy strefy do oczyszczalni w Nowym Gizewie k. Szczytna, oraz kolektor sanitarny o długości ok. 2 km - wzdłuż drogi wewnętrznej.

Wody opadowe

Aktualnie możliwe jest odprowadzenie wód deszczowych poprzez sieć rowów melioracyjnych. Przewiduje się budowę kolektora burzowego wzdłuż drogi wewnętrznej długości ok. 2,5 km.

Energia elektryczna

Istniejąca linia przesyłowa SN-15 kV przebiegająca w odległości 400 m od terenu strefy może zasilić strefę mocą szczytową ok. 1 MW. Dla większego poboru mocy należy wybudować odrębną linię SN-15 kV z głównego punktu zasilania (GPZ) przy ul. Władysława IV w Szczytnie.

Gaz

Brak sieci gazowej. Istnieje możliwość doprowadzenia sieci ze Szczytna w zależności od potrzeb. Należy rozważyć opłacalność tego przedsięwzięcia w porównaniu z innymi rozwiązaniami, np. budową rozprężalni gazu płynnego propan-butan.

Ciepło

Docelowo przedsiębiorstwa działające na terenie strefy będą ogrzewane przez lokalne ciepłownie zasilane gazem.

Telekomunikacja

Telekomunikacja Polska S.A. planuje w 1999 r. rozbudowę w Szymanach centrali do pojemności 256 numerów, która w pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców i inwestorów. Tereny strefy znajdują się w zasięgu stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej Centertel i ERA GSM.

Odpady stałe

Odpady o charakterze komunalnym wywożone będą na wysypisko w Linowie k. Szczytna, oddalone o 23 km od terenu strefy. Odpady o innym charakterze niż komunalne będą zagospodarowane we własnym zakresie przez wytwarzające je przedsiębiorstwa.

Drogi

Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 599 Szczytno-Pułtusk. Należy wykonać sieć dróg wewnętrznych o długości ok. 2,5 km.

Kolej

Wzdłuż granicy strefy przebiega linia kolejowa Szczytno-Wielbark. W odległości 200 m od granicy strefy znajduje się stacja kolejowa Szymany z bocznicami do wykorzystania przez przedsiębiorstwa znajdujące się w strefie.

3. 2. Podstrefa Bartoszyce

Podstrefa Bartoszyce obejmuje dwa obręby o łącznej powierzchni 132,11 ha. Są to:

- obręb Bartoszyce o powierzchni 16,06 ha, znajdujący się przy wyjeździe z miasta w kierunku na Kętrzyn po lewej stronie,

- obręb Bezledy o powierzchni 116,05 ha, położony przy samej granicy z obwodem kaliningradzkim (przy przejściu granicznym Bezledy - Bagrationowsk).

3. 2. 1. Obręb Bartoszyce

Woda

Na granicy strefy od ul. Kętrzyńskiej do ul. Przemysłowej przebiega sieć wodociągowa O 160 mm i wydajności 60 m3/h, co w pełni zaspokoi potrzeby inwestorów.

Ścieki

W odległości 150 m od granicy strefy, po przeciwnej stronie ul. Kętrzyńskiej, znajduje się koniec miejskiego kolektora sanitarnego O 200 mm, do którego należy podłączyć odprowadzenie ścieków z terenów strefy. Należy więc wybudować kolektor sanitarny o długości ok. 0,5 km.

Wody opadowe

Przez teren strefy przebiega kolektor deszczowy O 300 mm, do którego możliwe jest odprowadzenie wód opadowych z terenu strefy.

Gaz

Aby zasilić w gaz strefę, należy wybudować sieć średniego ciśnienia długości ok. 2 km z ul. Warszawskiej, gdzie znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa I°.

Ciepło

Docelowo podmioty działające na terenie strefy będą ogrzewane przez lokalne ciepłownie zasilane gazem ziemnym lub innymi nośnikami energii.

Energia elektryczna

Na potrzeby pierwszych inwestorów możliwe jest uzyskanie 0,5 MW mocy z linii SN-15 kV przechodzącej przez teren strefy. Docelowo należy doprowadzić do strefy nową linię SN-15 kV z GPZ znajdującego się w południowo-wschodniej dzielnicy Bartoszyc.

Telekomunikacja

Według Telekomunikacji Polskiej S.A. potrzeby pierwszych inwestorów zostaną zaspokojone z istniejącej automatycznej centrali cyfrowej, która zostanie rozbudowana w 1999 r.

Tereny strefy objęte są zasięgiem stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej: Centertel, ERA GSM i GSM Plus.

Odpady stałe

Odpady o charakterze komunalnym będą wywożone na wysypisko komunalne w miejscowości Wysieka, odległej o 8 km od Bartoszyc. Odpady o charakterze innym niż komunalne będą zagospodarowane we własnym zakresie przez wytwarzające je przedsiębiorstwa.

Drogi

Teren strefy znajduje się na skraju drogi krajowej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn. Wzdłuż zachodniej granicy strefy planowana jest budowa drogi miejskiej łączącej ul. Przemysłową z ul. Kętrzyńską o długości ok. 0,5 km.

Kolej

W odległości ok. 2 km od obszaru strefy znajduje się stacja towarowo-osobowa. Jest to stacja graniczna z doprowadzoną koleją szerokotorową.

3. 2. 2. Obręb Bezledy

Obręb składa się z dwóch terenów położonych przy granicy państwa, rozdzielonych drogą krajową nr 51 Olsztyn - Bezledy.

Teren po lewej stronie drogi nr 51 (o powierzchni 40,33 ha)

Woda

Przez teren strefy przebiega sieć wodociągowa O 100 mm. Na potrzeby pierwszych inwestorów jest zapewniona dostawa wody. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu należy wykonać dodatkowe studnie w miejscowości Piersele, obok istniejącego ujęcia wody.

Ścieki

W obszarze strefy biegnie kolektor sanitarny O 200 mm, wybudowany na potrzeby inwestorów, który będzie odprowadzał ścieki do oczyszczalni przejścia granicznego „Bezledy”. Obecnie oczyszczalnia może przyjąć z terenów strefy 150 m3/dobę ścieków. Możliwe jest rozbudowanie oczyszczalni w Bezledach, zwiększając jej przepustowość o kolejne 200 m3/dobę.

Wody opadowe

Obok kolektora sanitarnego przebiega kolektor burzowy O 600 mm, łączący się z kolektorem przejścia granicznego „Bezledy”.

Energia elektryczna

Do przejścia granicznego „Bezledy” dochodzi linia SN-15 kV. Z tej linii możliwe jest zasilenie pierwszych inwestorów z mocą szczytową ok. 0,5 MW. Dla większego poboru mocy należy wybudować odrębną linię SN-15 kV z Bartoszyc lub Górowa Iławeckiego.

Gaz

Brak gazu ziemnego. W razie potrzeby wybudowana zostanie rozprężalnia gazu płynnego propan-butan lub gazociąg z Bartoszyc.

Ciepło

Docelowo przedsiębiorstwa działające na terenie strefy będą ogrzewane przez lokalne ciepłownie zasilane gazem.

Telekomunikacja

Do terenów strefy doprowadzony jest światłowód. W 1999 r. Telekomunikacja Polska S.A. planuje postawienie centrali na potrzeby inwestorów. Do tego czasu potrzeby pierwszych podmiotów będą realizowane doraźnie. Tereny strefy objęte są zasięgiem stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej: Centertel, GSM Plus, ERA GSM.

Odpady stałe

Odpady o charakterze komunalnym będą wywożone na wysypisko w miejscowości Wysieka odległej o 11 km od Bezled. Odpady o charakterze innym niż komunalne będą zagospodarowywane we własnym zakresie przez wytwarzające je przedsiębiorstwa.

Drogi

Teren graniczy z dwupasmowym odcinkiem drogi nr 51. Wykonany jest rozjazd i droga wewnętrzna o długości 800 m, przechodząca przez środek terenu.

Kolej

W odległości 6 km od terenów strefy znajduje się stacja graniczna Głomno. Jest to stacja przeładunkowa, posiadająca tor szeroki i normalny. Pod względem technicznym stacja jest gotowa do przeładunku towarów na wagony rosyjskie i polskie.

Teren po prawej stronie drogi nr 51 (o powierzchni 75,72 ha)

Jest to teren bez infrastruktury, do którego wszystkie media należy przeprowadzić z terenu po lewej stronie drogi.

3. 3. Podstrefa Dobre Miasto

Podstrefa Dobre Miasto obejmuje 63,13 ha.

Woda

Wzdłuż ul. Spichrzowej, dzielącej teren strefy, przebiega sieć wodociągowa O 160 mm. Dostępna w sieci rezerwa wynosi 1 000 m3/dobę.

Istnieje również możliwość wykorzystania sieci wodociągowej Zakładów „Polmot-Warfama” S.A., sąsiadujących z terenami strefy. Rezerwa tej sieci wynosi 150 m3/dobę.

Ścieki

W bliskim sąsiedztwie terenów strefy znajdują się dwa kolektory sanitarne, odprowadzające ścieki do nowej oczyszczalni w obrębie miasta o wydajności 3 300 m3/dobę (aktualna rezerwa wynosi 1 800 m3/dobę). Jeden kolektor O 200 mm przebiega od ul. Fabrycznej wzdłuż torów kolejowych do Rolimpexu S.A. Drugi kolektor O 300 mm znajduje się na terenie Zakładów „Polmot-Warfama” S.A., graniczących z terenami strefy.

Wody opadowe

W ulicy Spichrzowej, dzielącej teren strefy, przebiega kolektor deszczowy O 200 mm. Przez obszar strefy między torami kolejowymi a ul. Spichrzową przebiega kolektor deszczowy O 600 mm. Z terenów strefy, przylegających do Zakładów „Polmot-Warfama” S.A., możliwe jest odprowadzenie wód opadowych kolektorami zakładowymi O 300 mm.

Energia elektryczna

Przez teren strefy przechodzą trzy linie energetyczne SN-15 kV. Na potrzeby pierwszych inwestorów możliwe jest wykorzystanie 1,5 MW mocy z rezerw tych linii. Docelowo należy doprowadzić do strefy nowe linie SN-15 kV z GPZ położonego w południowej dzielnicy Dobrego Miasta.

Gaz

W sąsiedztwie strefy na terenie Rolimpexu S.A. znajduje się stacja redukcyjna I°. W obrębie strefy niezbędna jest budowa sieci gazowych średniego ciśnienia, zasilanych z tej stacji.

Ciepło

Istnieje możliwość wykorzystania rezerw ciepłowni „Polmot-Warfama” S.A. (aktualna rezerwa mocy 5,8 MW), przylegającej do terenów strefy, lub ogrzewania lokalnego gazem ziemnym.

Telekomunikacja

Według Telekomunikacji Polskiej S.A. potrzeby inwestorów zostaną zaspokojone z istniejącej automatycznej centrali cyfrowej, która docelowo zostanie rozbudowana w 1999 r. Na obszarze strefy działa telefonia komórkowa: Centertel, ERA GSM.

Odpady stałe

Odpady stałe wywożone będą na wysypisko komunalne we wsi Podleśna, odległej o 6 km od Dobrego Miasta. Odpady o charakterze innym niż komunalne zagospodarowane będą we własnym zakresie przez wytwarzające je przedsiębiorstwa.

Drogi

Tereny strefy znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ulic: Fabrycznej i Spichrzowej. W zależności od potrzeb należy wykonać sieć dróg wewnętrznych.

Kolej

Przez teren strefy przebiega linia kolejowa Braniewo-Olsztyn. Bocznice znajdują się w Rolimpexie S.A. i przy stacji kolejowej.

4. Działania prawno-organizacyjne i ekonomiczne

4. 1. Warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne

4. 1. 1. Zarządzanie strefą

Zarządzającym strefą została ustanowiona „Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna” S.A. Zarządzający strefą będzie prowadził działania zmierzające do osiągania celów ustanowienia strefy, zgodnie z jej planem rozwoju oraz regulaminem, w szczególności przez:

- szeroko pojętą promocję strefy dla pozyskania inwestorów,

- organizowanie rokowań lub przetargów,

- zbywanie na rzecz inwestorów prawa własności gruntów położonych na terenie strefy,

- gospodarowanie infrastrukturą w sposób ułatwiający przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej,

- wykonywanie bieżącej kontroli zgodności działalności przedsiębiorców na terenie strefy z udzielonymi zezwoleniami.

4. 1. 2. Regulamin strefy

Regulamin strefy określa sposób wykonywania zarządu strefą przez zarządzającego. W szczególności określa stosunek pomiędzy zarządzającym a przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie strefy.

4. 1. 3. Procedura udzielania zezwoleń

Minister Gospodarki powierzył zarządzającemu prawo udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywanie bieżącej kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców na terenie W-M SSE oraz ustalania zakresu tej kontroli. Minister Gospodarki po zasięgnięciu opinii zarządzającego cofa i zmienia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie. Ustalanie przedsiębiorców, którzy uzyskują zezwolenia, następuje w drodze przetargu lub rokowań, zgodnie z procedurą określoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Otrzymane zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jest związane z ulgą finansową, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909 ).

Strefa została powołana na okres 20 lat.

Przez pierwsze 10 lat obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku dochodowego przy:

- zainwestowaniu 350 tys. ECU,

- zatrudnieniu minimum 50 osób.

Przy niższym poziomie zainwestowania zwolnieniu podlega dochód w kwocie odpowiadającej wielkości inwestycji. Z tytułu zatrudnienia, ulgi w podatku dochodowym wynoszą 20% na każdych 10 pracowników zatrudnionych przez podmiot, jednakże zwolnienie to nie może wynieść mniej niż 20% i więcej niż 100% miesięcznego dochodu.

Przez pozostały okres obowiązuje ulga w wysokości 50% podatku dochodowego.

Całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości przez czas istnienia strefy.

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą określoną w zezwoleniu, nie ma prawa do zwolnień, może podwyższać stawki amortyzacji środków trwałych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 4,0.

4. 1. 4. Struktura zarządzania

W strukturze W-M SSE S.A. zostaną wyodrębnione organizacyjnie:

- sekcja promocji i współpracy z zagranicą,

- sekcja infrastruktury technicznej,

- biura w podstrefach: Bartoszyce, Dobre Miasto i Szczytno.

4. 2. Warunki prawno-ekonomiczne

4. 2. 1. Udogodnienia dotyczące procesu inwestowania

Udogodnienia przyjęte przez zarządzającego mające na celu przyśpieszenie i ułatwienie procesów inwestowania to:

- współdziałanie przy przygotowaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego terenów strefy,

- uczestnictwo zarządzającego w negocjacjach dotyczących ustalenia warunków dostarczania mediów,

- świadczenie usług przez zarządzającego na rzecz inwestorów w zakresie inwestycji.

4. 2. 2. Udostępnienie infrastruktury

Dostępna na terenie strefy infrastruktura umożliwia inwestorom rozpoczęcie inwestycji, jednakże prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymaga uzbrojenia lub dozbrojenia terenów strefy. Przez udostępnianie infrastruktury rozumie się w szczególności:

- opracowanie i realizację programu rozbudowy infrastruktury,

- opracowanie planu modernizacji istniejącej infrastruktury,

- umożliwienie inwestorom korzystania z infrastruktury na umownych warunkach.

4. 2. 3. Szkolenia

W związku z dużym zapotrzebowaniem na wyszkolone kadry, zarządzający w celu wsparcia inwestorów podejmie następujące działania:

- ścisłą współpracę z instytucjami szkolącymi i wspomagającymi finansowo szkolenia [wojewódzki urząd pracy (WUP), rejonowy urząd pracy (RUP)],

- koordynowanie działalności szkoleniowej,

- stymulowanie zmiany profilu nauczania zgodnie z potrzebami inwestorów.

4. 2. 4. Otoczenie strefy

Ze względu na rolę strefy dla otoczenia w aspekcie ekonomicznym, społecznym oraz kulturowym zarządzający podejmie następujące działania:

- współpracę z instytucjami biznesowymi w celu rozwijania doradztwa prawnego, organizacyjnego, finansowego i innych usług konsultingowych,

- współpracę z władzami miasta, gmin, przedsiębiorstwami i instytucjami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa i hotelarswa, bazy turystyczno-wypoczynkowej, komunikacji itp.),

- współpracę z instytucjami społecznymi i politycznymi oraz mass mediami całego regionu w celu tworzenia przyjaznego klimatu dla strefy.

5. Strategia rozwoju strefy

5. 1. Założenia ogólne dla podmiotów prowadzących działalność w strefie

Przy opracowaniu strategii rozwoju przyjęto następujące założenia:

- stworzenie alternatywy dla strukturalnego bezrobocia,

- pozyskanie inwestorów strategicznych, którzy będą przyciągali innych inwestorów,

- preferencje dla inwestycji nastawionych proeksportowo,

- preferowanie inwestycji trwale związanych z obszarem strefy, generujących dużą ilość miejsc pracy,

- preferowanie inwestycji proekologicznych.

5. 2. Preferowane rodzaje działalności gospodarczej

W W-M SSE będą preferowane następujące dziedziny:

- przemysł rolno-spożywczy i paszowy oraz przetwórstwo roślin przemysłowych - na całym obszarze strefy w celu poprawy zbytu surowców leśnych i rolniczych produkowanych w regionie,

- przemysł elektrotechniczny i elektroniczny - zwłaszcza w Bartoszycach i Szczytnie, w związku z istniejącą w tych miastach kadrą inżynieryjno-techniczną po upadłych zakładach przemysłowych,

- przemysł drzewny - w związku z możliwością łatwego pozyskania surowców,

- przemysł maszynowy - zwłaszcza w Dobrym Mieście i Szczytnie w związku z rezerwami kadry inżynieryjno-technicznej i robotników wykwalifikowanych w tych miastach,

- przemysł lekki - na całym obszarze strefy w celu zmniejszenia bezrobocia wśród kobiet,

- produkcja maszyn i urządzeń dla rolnictwa i usług rolniczych,

- zakłady produkujące i eksportujące artykuły konsumpcyjne na rynek rosyjski oraz zakłady, których produkcja oparta będzie na surowcach i półproduktach importowanych z obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i innych państw nadbałtyckich - zwłaszcza w Bartoszycach, w związku z niewielką odległością (16 km) od przejścia granicznego w Bezledach.

5. 3. Działalność usługowa

Ważnym i podstawowym czynnikiem decydującym o rozwoju strefy jest dostępność i poziom usług oferowanych inwestorom, a w szczególności:

- usługi związane z dostawą mediów,

- usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe), doradcze (ekonomiczne, prawne, architektoniczne) i informatyczne,

- usługi w zakresie transportu.

Ponadto zarządzający będzie gromadzić i udostępniać inwestorom informacje dotyczące strefy i regionu.

5. 4. Pozyskiwanie inwestorów

5. 4. 1. Zasady pozyskiwania inwestorów

Strategia rozwoju i cele ustanowienia strefy wyznaczają zasadnicze kierunki działań promocyjnych, mających na celu pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych.

Zakłada się następujące kategorie inwestorów:

- inwestorów strategicznych (dla każdej podstrefy), którzy zagwarantują duży kapitał inwestycyjny i zatrudnią znaczną liczbę pracowników (działalność tych inwestorów spowoduje dynamiczny rozwój podstref),

- małych i średnich inwestorów tworzących nowe przedsiębiorstwa w drodze inwestycji bezpośrednich,

- firmy usługowe prowadzące działalność nie wymagającą zezwolenia na rzecz obsługi przedsiębiorstw działających w strefie.

Prowadzone działania promocyjne na rzecz pozyskania inwestorów i aktywność marketingowa obejmować będą:

- współpracę z rządowymi i pozarządowymi agendami w promowaniu strefy,

- badania trendów gospodarczych, zwłaszcza zainteresowań inwestorów określonymi branżami przemysłowymi,

- emisję materiałów promocyjnych,

- udział w konferencjach, seminariach i imprezach targowo-organizacyjnych,

- kreowanie wizerunku firmy w kraju i za granicą,

- szeroką informację w różnego rodzaju mediach,

- współpracę i kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, a w szczególności z radcami handlowymi.

5. 4. 2. Udostępnianie majątku

Udostępnienie majątku inwestorom nastąpi w drodze umów cywilnoprawnych (sprzedaży, dzierżawy, najmu lub umów o podobnym charakterze) i poprzedzone będzie:

- określeniem rodzaju i wielkości majątku,

- wybraniem najkorzystniejszej oferty inwestycyjnej z punktu widzenia celów strefy (w drodze rokowań i przetargów),

- udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

5. 5. Rozwój środków technicznych

Środki techniczne dostępne na terenie strefy w postaci infrastruktury są niewystarczające dla osiągnięcia głównych jej celów. Szacuje się konieczność rozbudowy infrastruktury w następującym zakresie:

- dróg w podstrefach: Bartoszyce, Dobre Miasto i Szczytno łącznie ok. 60 km,

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w podstrefach: Bartoszyce, Dobre Miasto i Szczytno ok. 25 km,

- sieci wodociągowej w podstrefach: Bartoszyce, Dobre Miasto i Szczytno ok. 10 km,

- sieci gazowej w podstrefach: Bartoszyce, Dobre Miasto i Szczytno ok. 35 km,

- innych sieci i urządzeń za kwotę ok. 6 mln zł, w tym linii telefonicznych dla ok. 600 numerów.

6. Zasoby kadrowe

Źródło kadr dla strefy stanowią bezrobotni, wśród których znaczny odsetek ma odpowiednie do profilu strefy kwalifikacje (szwaczki, elektromonterzy, mechanicy), oraz absolwenci szkół ponadpodstawowych kształcących w dziedzinach związanych z tradycyjnym przemysłem tych terenów i zgodnych z zakładanym charakterem strefy. Ponadto zarządzający podejmie z WUP rozmowy w celu uruchomienia programu szkoleń dla bezrobotnych.

7. Nakłady na uruchomienie i rozwój strefy

Rozwój strefy wymaga poniesienia nakładów przez:

- zarządzającego,

- inwestorów,

- gestorów mediów,

- gminy.

7. 1. Nakłady zarządzającego

Udział w kosztach budowy infrastruktury docelowo wyniesie 40 mln zł (w okresie nie dłuższym niż 10 lat).

Koszty remontu i wyposażenia w siedzibie zarządzającego oraz biur podstref do końca 1998 r. wyniosą ok. 300 tys. zł.

Wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy wyniosą 650-700 tys. zł do 2000 r.

Środki przeznaczone na promocję strefy - w zależności od możliwości finansowych; w pierwszych latach będą największe (ok. 1 600 tys. zł do 2005 r.),

Stałym wydatkiem zarządu będą koszty utrzymania spółki szacowane na 1,5-2 mln zł rocznie.

7. 2. Nakłady inwestorów

Inwestorzy będą ponosić nakłady na kupno gruntów, budowę hal, zakup maszyn. Koszty inwestorów poniesione na infrastrukturę przewiduje się w wysokości 10% całkowitych kosztów budowy infrastruktury technicznej (głównie jako przyłącza do sieci poszczególnych mediów).

7. 3. Nakłady gestorów mediów i gmin

Przewiduje się, że gestorzy mediów i gmin poniosą 20% nakładów ogółem na infastrukturę techniczną (drogi, linie energetyczne SN, sieć gazową, sieć telekomunikacyjną itd.).

8. Etapy rozwoju strefy

Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, zaplanowanym na 20 lat, tj. na okres, na jaki ustanowiono strefę.

Plan rozwoju strefy ma charakter strategiczny, długookresowy.

Na rozwój strefy składają się cztery podstawowe etapy:

Etap

Okres

Główne cele etapu

I

1997-1998

- tworzenie warunków formalnoprawnych i organizacyjnych, umożliwiających podejmowanie działalności gospodarczej

- przyjęcie pierwszych inwestorów,

- przygotowanie programów dla realizacji etapu II,

- realizacja pierwszych inwestycji infrastrukturalnych

II

1999-2005

- realizacja podstawowych inwestycji infrastrukturalnych (budowa, rozbudowa),

- wprowadzenie inwestorów do strefy,

- rozwój działalności gospodarczej zarządzającego w strefie i w regionie,

- gospodarowanie urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej,

- monitorowanie procesów rozwoju działalności gospodarczej na terenie strefy

III

2006-2012

- osiągnięcie docelowego poziomu aktywności gospodarczej i zatrudnienia

IV

2013-2017

- przygotowanie warunków do funkcjonowania powstałego obszaru przemysłowego po wygaśnięciu regulacji prawnych obowiązujących w ciągu 20 lat istnienia strefy

9. Obowiązki zarządzającego i terminy ich wykonania

Podstawowe obowiązki w okresie uruchomienia działalności W-M SSE:

Lp.

Obowiązki

Termin wykonania

1

Określenie zasad zarządzania strefą wraz ze strukturą organizacji

I kwartał 1998 r.

2

Wydanie regulaminu strefy

I kwartał 1998 r.

3

Rozpoczęcie remontu siedziby zarządzającego

I półrocze 1998 r.

4

Opracowanie procedur wydawania zezwoleń na działalność w strefie

II kwartał 1998 r.

5

Przejęcie majątku

II kwartał 1998 r.

6

Sporządzanie map geodezyjnych

II kwartał 1998 r.

7

Przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy

II półrocze 1998 r.

8

Opracowanie planu modernizacji istniejącej i budowy nowej infrastruktury

II półrocze 1998 r.

9

Wydanie pierwszych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie

III kwartał 1998 r.

10

Rozpoczęcie realizacji planu modernizacji istniejącej i budowy nowej infrastruktury (l etap)

II półrocze 1998 r.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »