| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 1998 r.

w sprawie finansowania działań jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczeń, uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach w 1998 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 19 lutego 1998 r. o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r. (Dz. U. Nr 23, poz. 119) oraz art. 20a ust. 4 pkt 3 w związku z art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944), a także art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678, Nr 141, poz. 943 i 944) oraz art. 136 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe uprawnienia i obowiązki żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

2) szczegółowe zasady finansowania działań jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i pokrywania kosztów ubezpieczeń, świadczeń odszkodowawczych i świadczeń rentowych dla żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach.

§ 2.
Wyznaczenie żołnierzy do pełnienia służby następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944).
§ 3.
1. W czasie pełnienia służby poza granicami państwa żołnierz podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Z tytułu wykonywanych zadań służbowych żołnierz podlega także przełożonemu kierującemu działalnością jednostki wojskowej, w której pełni służbę poza granicami państwa.

§ 4.
Żołnierz może być w każdym czasie odwołany do kraju przez Ministra Obrony Narodowej w przypadku:

1) niewywiązywania się z zadań służbowych lub nienależytego ich wykonywania,

2) naruszenia dyscypliny wojskowej albo popełnienia czynu, który narusza honor i godność żołnierską,

3) wniosku przedstawiciela państwa, w którym działa jednostka wojskowa, lub przedstawiciela misji specjalnej, w ramach której działa jednostka wojskowa,

4) wystąpienia z prośbą przez żołnierza.

§ 5.
1. Żołnierze przez czas pełnienia służby poza granicami państwa zachowują wszystkie uprawnienia i świadczenia, w tym prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych, przysługujące im z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia lub na prawo do innych należności pieniężnych.

2. Po zakończeniu pełnienia służby poza granicami państwa żołnierzom, którzy byli zwolnieni ze stanowisk służbowych w kraju albo oddelegowani do wykonywania zadań służbowych, zapewnia się powrót na uprzednio zajmowane lub równorzędne stanowisko służbowe, chyba że w czasie pełnienia tej służby powstały przesłanki do wyznaczenia żołnierza na niższe stanowisko służbowe, określone w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 6.
1. Żołnierzom, niezależnie od uprawnień i świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1, przysługują:

1) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, na zasadach i według norm określonych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie odrębnych przepisów,

2) jednorazowa należność pieniężna,

3) dodatek zagraniczny,

4) zwiększenie dodatku zagranicznego w formie dodatku wojennego lub dodatku za rozminowywanie,

5) dodatkowe umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie, na zasadach i według norm określonych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie odrębnych przepisów,

6) bezpłatna pomoc lecznicza oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i artykuły sanitarne,

7) bezpłatny przewóz:

a) z kraju do rejonu działania jednostki wojskowej i z powrotem, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa, oraz bezpłatne wyżywienie w czasie przewozu,

b) z rejonu działania jednostki wojskowej do kraju i z powrotem w przypadkach losowych,

8) płatny urlop dodatkowy po powrocie do kraju, po zakończeniu służby poza granicami państwa,

9) świadczenia odszkodowawcze w razie wypadku lub choroby, pozostających w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa, na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 53, poz. 342, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), a także świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 944) oraz w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 136, poz. 636 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), jeżeli zdarzenie powodujące prawo do tych świadczeń zaistniało w czasie pełnienia służby poza granicami państwa,

10) walutowy dodatek rodzinny, na zasadach i w stawkach określonych w przepisach dotyczących pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

2. Żołnierzom mogą być przyznawane nagrody uznaniowe z funduszu nagród, na który przeznacza się 1% sumy dodatków zagranicznych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4, wypłaconych żołnierzom w danym miesiącu.

§ 7.
1. Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, przysługuje również w okresie bezpośredniego przygotowania do wyjazdu, tj. od dnia ogłoszenia decyzji uprawnionego organu wojskowego o dacie wyjazdu albo od dnia rozpoczęcia wykonywania zadań służbowych poza garnizonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w przejściu granicznym, a także po powrocie od dnia przekroczenia granicy państwowej w drodze powrotnej do wyznaczonego dnia stawienia się w jednostce wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

2. Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, po powrocie do kraju, nie przysługuje jednak w okresie korzystania przez żołnierza z urlopu dodatkowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8.

§ 8.
1. Jednorazową należność pieniężną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, wypłaca się w złotych, po wyznaczeniu w skład jednostki wojskowej do pełnienia służby poza granicami państwa, w wysokości uposażenia przysługującego żołnierzowi zawodowemu w stopniu wojskowym plutonowego z wysługą do dwóch lat na stanowisku zaszeregowanym do 32 grupy uposażenia. Należność tę wypłaca jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje przed wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa.

2. Jednorazowa należność pieniężna podlega zwrotowi w razie:

1) cofnięcia przez żołnierza zgody na wyjazd – przed wyjazdem z kraju, chyba że zostało to spowodowane przypadkiem losowym,

2) cofnięcia przez organ wojskowy przed wyjazdem z kraju wyznaczenia żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa z przyczyn określonych w § 4 pkt 1, 2 i 4

– jeżeli żołnierz zobowiązał się do zwrotu tej należności, w formie pisemnej, przed otrzymaniem tej należności.

§ 9.
1. Dodatek zagraniczny, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, przysługuje od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w przejściu granicznym do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej.

2. Wysokość dodatku zagranicznego jest uzależniona od rangi zajmowanego stanowiska służbowego.

3. Miesięczne stawki dodatku zagranicznego określają załączniki nr 1–3 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Zwiększenie dodatku zagranicznego w formie dodatku wojennego przysługuje w wysokości 3 dolarów USA za każdy dzień faktycznego wykonywania zadań w rejonie działania jednostki wojskowej – w warunkach wojennych. Prawo do tego dodatku oraz okres jego przysługiwania stwierdza w rozkazie dowódca jednostki wojskowej.

2. Minister Spraw Zagranicznych ogłasza dzień rozpoczęcia i zakończenia działań wojennych w rejonie stacjonowania lub działania jednostki wojskowej.

3. Żołnierzom pełniącym służbę w jednostce wojskowej, o której mowa w ust. 2, biorącym udział w rozminowywaniu terenu oraz zbieraniu, magazynowaniu i niszczeniu amunicji (środków wybuchowych), niezależnie od dodatku wojennego, zwiększa się dodatek zagraniczny w formie dodatku za rozminowywanie od 5 do 10 dolarów USA za każdy dzień wykonywania tych prac. Prawo do tego dodatku, okres jego przysługiwania oraz wysokość stwierdza w rozkazie dziennym dowódca jednostki wojskowej – w zależności od zakresu odpowiedzialności poszczególnych żołnierzy, uciążliwości wykonywanych prac i stopnia ponoszonego przez nich ryzyka.

§ 11.
Nagrodę uznaniową, o której mowa w § 6 ust. 2, przyznaje w formie pieniężnej lub rzeczowej dowódca jednostki wojskowej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach dla żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych w kraju.
§ 12.
1. Wysokość dodatku zagranicznego, o którym mowa w § 9 ust. 1, za jeden dzień oblicza się w wysokości 1/30 części jego stawki miesięcznej.

2. Wypłata dodatku, o którym mowa w ust. 1, wraz z jego zwiększeniami, następuje miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa. Na wniosek żołnierza dodatki te mogą być przekazywane na imienny rachunek walutowy w banku krajowym, pisemnie wskazanym przez żołnierza.

3. Dodatek zagraniczny i zwiększenie dodatku zagranicznego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz nagrody uznaniowe są wypłacane w jednostce wojskowej – w zależności od wniosku osoby uprawnionej – w dolarach USA lub w walucie kraju, w którym jednostka wykonuje zadania. Bezpośrednio po przybyciu jednostki wojskowej do kraju wykonywania zadań dopuszcza się możliwość wypłacenia zaliczki na poczet przysługującego dodatku zagranicznego, którą przyznaje dowódca jednostki wojskowej.

4. Przekazywanie kwot na imienne rachunki walutowe we wskazanych przez żołnierzy bankach krajowych następuje za pośrednictwem organu finansowego jednostki wojskowej, na podstawie pisemnych deklaracji złożonych przez żołnierzy. Wpłaty kwot na imienne rachunki walutowe mogą być dokonywane wyłącznie w dolarach USA.

§ 13.
Świadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, przysługują w terminie określonym w § 9 ust. 1.
§ 14.
W przypadku powrotu żołnierza do kraju z przyczyn innych niż wymienione w § 4 pkt 1, 2 i 4, koszty przewozu ponosi żołnierz.
§ 15.
1. Dodatkowy urlop, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8, przysługuje w wymiarze jednego dnia za każde rozpoczęte dziesięć dni służby poza granicami państwa. Żołnierza kieruje się na dodatkowy urlop bezpośrednio po powrocie do kraju.

2. Za czas dodatkowego urlopu żołnierze zachowują prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych, o których mowa w § 5 ust. 1.

3. Łączny wymiar urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 30 dni kalendarzowych.

§ 16.
Żołnierzowi wykonującemu zadania służbowe poza rejonem działania jednostki wojskowej przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
§ 17.
1. Żołnierzowi przysługuje obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest niezależne od innych ubezpieczeń wynikających z przepisów regulujących ubezpieczenia żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa.

3. Koszty związane z ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, oraz świadczeniami odszkodowawczymi i rentowymi są finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

4. Dodatek zagraniczny, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, wlicza się do podstawy obliczenia wysokości jednorazowego odszkodowania pieniężnego przysługującego w razie wypadku lub choroby, pozostających w związku ze służbą wojskową, zaistniałych podczas lub w związku ze służbą pełnioną poza granicami państwa. Wysokość tego dodatku w złotych ustala się według określonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego średniego kursu złotego w stosunku do waluty, w jakiej był on wypłacany, obowiązującego w dniu wypłaty.

§ 18.
1. Finansowanie jednostek wojskowych poza granicami państwa następuje na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego.

2. Wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem jednostek wojskowych pokrywa się z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyjątkiem wydatków refundowanych przez organizacje międzynarodowe.

3. Obsługę finansową jednostek wojskowych wykonuje Zakład Budżetowy „Wojskowe Misje Pokojowe”, działający w resorcie obrony narodowej.

§ 19.
Minister Obrony Narodowej:

1) zapewni jednostce wojskowej wyposażenie i środki niezbędne do jej działania,

2) zorganizuje łączność radiową, w tym tajną łączność szyfrową, między Ministerstwem Obrony Narodowej a jednostką wojskową,

3) wspólnie z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej zorganizuje przewóz jednostki wojskowej do rejonu działania i z powrotem, a także jej zaopatrywanie.

§ 20.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieli niezbędnej pomocy w zakresie wydania paszportów osobom wchodzącym w skład jednostki wojskowej.
§ 21.
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej zorganizuje, według zapotrzebowania Ministra Obrony Narodowej, odpłatny przewóz transportem drogowym, kolejowym, morskim lub lotniczym osób i wyposażenia do rejonu działania jednostki wojskowej i z powrotem oraz bieżące zaopatrywanie jednostki wojskowej.
§ 22.
Prezes Głównego Urzędu Ceł zapewni sprawny przebieg odprawy celnej osób i wyposażenia jednostki wojskowej przekraczającej granicę.
§ 23.
Komendant Główny Straży Granicznej zapewni sprawny przebieg kontroli granicznej osób wchodzących w skład jednostki wojskowej w drodze do rejonu jej działania i z powrotem, a także podczas jej bieżącego zaopatrywania.
§ 24.
Minister Łączności wspólnie z Ministrem Obrony Narodowej zorganizują odpłatne dostarczanie przesyłek pocztowych z kraju do rejonu działania jednostki wojskowej oraz z rejonu jej działania do kraju.
§ 25.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [TABELA STAWEK DODATKU ZAGRANICZNEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA SŁUŻBOWE W KWATERACH GŁÓWNYCH I DOWÓDZTWACH MISJI SPECJALNYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 czerwca 1998 r. (poz. 562)

Załącznik nr 1

TABELA STAWEK DODATKU ZAGRANICZNEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA SŁUŻBOWE W KWATERACH GŁÓWNYCH I DOWÓDZTWACH MISJI SPECJALNYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Lp.

Stanowisko służbowe

Stopień etatowy

Stawka dodatku miesięcznie w dolarach USA

1

2

3

4

1

Zastępca dowódcy sił misji specjalnej, szef sztabu sił misji specjalnej, dowódca sektora sił misji specjalnej, dowódca brygady

generał

2 500

2

Szef sztabu sił misji specjalnej

płk

2 000

3

Zastępca dowódcy brygady, doradca wojskowy dowódcy sił misji specjalnej

płk

1 950

4

Zastępca szefa sztabu sił misji specjalnej

płk

1 800

5

Szef logistyki, szef personelu wojskowego, zastępca dowódcy sektora, szef wydziału – misji specjalnej

ppłk/płk

1 650

6

Szef służby zdrowia, naczelny epidemiolog, zastępca szefa logistyki, starszy oficer operacyjny, szef transportu, szef remontów, szef zaopatrzenia medycznego, starszy oficer logistyki, starszy oficer personelu wojskowego – misji specjalnej

ppłk

1 450

7

Starszy oficer – misji specjalnej

mjr

1 300

8

Oficer, lekarz – misji specjalnej

kpt.

1 200

9

Oficer, lekarz-asystent – misji specjalnej

por.

1 050

10

Technik budownictwa wojskowego, asystenci w sekcjach – chorążowie – misji specjalnej

chor.

950

11

Dowódca posterunku policji wojskowej – misji specjalnej

chor.

850

12

Dowódca zmiany policji wojskowej – misji specjalnej

pdf. zaw.

750

13

Kancelista – misji specjalnej

pdf. zaw.

700

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU ZAGRANICZNEGO DLA ŻOŁNIERZY WCHODZĄCYCH W SKŁAD POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH (PKW) W MISJACH SPECJALNYCH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU ZAGRANICZNEGO DLA ŻOŁNIERZY WCHODZĄCYCH W SKŁAD POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH (PKW) W MISJACH SPECJALNYCH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa dodatku

Stawka dodatku w dolarach USA

1

2

3

4

1

Dowódca PKW – dowódca batalionu

I

1 650

2

Zastępca dowódcy PKW – zastępca dowódcy batalionu

II

1 450

3

Szef wydziału, pomocnik dowódcy, ordynator

III

1 300

4

Starszy oficer w dowództwie PKW, dowódca kompanii, kierownik pododdziału, starszy oficer, starszy asystent

IV

1 200

5

Zastępca dowódcy kompanii, kierownik gabinetu, tłumacz

V

1 050

6

Dowódca plutonu, lekarz, inżynier

VI

950

7

Pomocnik dowódcy plutonu – chorąży, szef kompanii – chorąży, kierownik magazynów

VII

850

8

Dowódca drużyny, pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarka operacyjna, stanowiska specjalistów wojskowych – chorążowie

VIII

750

9

Pielęgniarka, stanowiska kierowców, mechaników – podoficerowie zawodowi

IX

700

10

Żołnierze zasadniczej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz odbywający przeszkolenie wojskowe, pełniący funkcje dowódcze lub na stanowiskach żołnierzy zawodowych

500

11

Pozostali żołnierze zasadniczej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz odbywający przeszkolenie wojskowe

450

 

Załącznik 3. [TABELA STAWEK DODATKU ZAGRANICZNEGO DLA ŻOŁNIERZY WCHODZĄCYCH W SKŁAD POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH (PKW) W MISJACH SPECJALNYCH SIŁ WIELONARODOWYCH]

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK DODATKU ZAGRANICZNEGO DLA ŻOŁNIERZY WCHODZĄCYCH W SKŁAD POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH (PKW) W MISJACH SPECJALNYCH SIŁ WIELONARODOWYCH

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa dodatku

Stawka dodatku w dolarach USA

1

2

3

4

1

Dowódca PKW – dowódca batalionu, dowódca wielonarodowej grupy zaopatrywania

I

1 800

2

Dowódca PKW – dowódca kompanii, zastępca dowódcy batalionu, szef sztabu wielonarodowej grupy zaopatrywania, szef wydziału w sztabie brygady, dowódca polskiej grupy zaopatrywania

II

1 600

3

Zastępca dowódcy polskiej grupy zaopatrywania, zastępca szefa wydziału w sztabie brygady, szef i zastępca szefa sekcji w nordyckiej grupie zaopatrywania, kierownik sekcji – major, starszy oficer w sztabie brygady – major

III

1 450

4

Dowódca kompanii, dowódca plutonu medycznego, starszy oficer w batalionie – major, oficer w sztabie brygady – kapitan, oficer sekcji nordyckiej grupy zaopatrywania, szef sekcji polskiej grupy zaopatrywania

IV

1 300

5

Zastępca dowódcy kompanii, lekarz, oficer w sztabie brygady – porucznik, oficer sekcji polskiej grupy zaopatrywania

V

1 150

6

Dowódca plutonu, oficer w batalionie

VI

1 050

7

Szef kompanii, dowódca obsługi, kierownik warsztatu, kierownik kuchni i stołówki, żandarm – dotyczy stanowisk chorążych

VII

950

8

Dowódca drużyny, technik, żandarm

VIII

850

9

Starszy kancelista, starszy kierowca, starszy mechanik – dotyczy stanowisk podoficerów zawodowych

IX

800

10

Żołnierze zasadniczej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz odbywający przeszkolenie wojskowe – pełniący funkcje dowódcze lub na stanowiskach żołnierzy zawodowych

600

11

Pozostali żołnierze zasadniczej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz odbywający przeszkolenie wojskowe

550

 

Żołnierzom pełniącym służbę w polskim kontyngencie wojskowym na terytorium Republiki Bośni i Hercegowiny stawki dodatku zagranicznego, o których mowa w tabeli, zwiększa się o 100 USD miesięcznie. W przypadku przebywania na terytorium Republiki Bośni i Hercegowiny tylko przez część miesiąca, kwotę zwiększenia ustala się w wysokości 1/30 za każdy dzień wykonywania zadań na tym terytorium.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »