| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 czerwca 1998 r.

w sprawie określenia wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz szczegółowych zasad dokumentowania ich posiadania.

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wielkość środków na wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa się:

1) dla osób powyżej 16 roku życia – na kwotę 100 (stu) złotych na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 500 (pięćset) złotych,

2) dla osób do 16 roku życia – na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 300 (trzysta) złotych,

3) dla uczestników wycieczek turystycznych, obozów młodzieżowych, zawodów sportowych lub osób mających opłacone koszty pobytu w Polsce albo osób przyjeżdżających do placówek leczniczo-sanatoryjnych – na kwotę 20 (dwudziestu) złotych na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 100 (sto) złotych.

2. Wielkość środków na wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekraczający trzech dni określa się:

1) dla osób powyżej 16 roku życia – na kwotę 300 (trzystu) złotych,

2) dla osób do 16 roku życia – na kwotę 150 (stu pięćdziesięciu) złotych.

§ 2.
Wielkość środków na przejazd cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa się:

1) dla osób powyżej 16 roku życia – na kwotę 200 (dwustu) złotych,

2) dla osób do 16 roku życia – na kwotę 100 (stu) złotych.

§ 3.
Wielkość środków na wyjazd cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinna pokrywać koszty podróży deklarowanym przez cudzoziemca środkiem transportu do kraju pochodzenia lub innego państwa.
§ 4.
1. Cudzoziemiec dokumentuje posiadanie środków niezbędnych do wjazdu, pobytu, przejazdu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okazanie na żądanie funkcjonariuszy Straży Granicznej, odpowiednio:

1) waluty polskiej,

2) zagranicznych środków płatniczych, które mogą być w Rzeczypospolitej Polskiej legalnie wymienione, będących równowartością kwot określonych w § 1 i 2, według tabeli kursów walut ustalanej przez Narodowy Bank Polski,

3) dokumentów umożliwiających uzyskanie w Polsce środków płatniczych,

4) zaświadczenia o posiadaniu środków płatniczych w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości nie mniejszej niż określona w § 1–3, potwierdzonego pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika banku, wystawionego najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy.

2. Posiadanie przez cudzoziemca środków na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być udokumentowany przez okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej, w trakcie kontroli granicznej, zaproszenia, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), zwanej dalej „ustawą".

3. Posiadanie przez cudzoziemca środków na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być udokumentowany przez okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej, w trakcie kontroli granicznej, biletu uprawniającego do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa albo przez okazanie środka transportu.

4. Cudzoziemiec wymieniony w § 1 pkt 3 obowiązany jest ponadto do okazania na żądanie funkcjonariuszy Straży Granicznej, odpowiednio:

1) dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych,

2) dowodu wniesienia opłat na pokrycie kosztów pobytu w Polsce w zakresie co najmniej wyżywienia i zakwaterowania,

3) skierowania do placówki leczniczo-sanatoryjnej.

5. Dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powinien zawierać w szczególności:

1) dokładne dane wystawcy dokumentu,

2) dane dotyczące organizatora i realizatora usług turystycznych,

3) termin oraz miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) szczegółowy wykaz usług turystycznych, a w przypadku wycieczki turystycznej – jej dokładną trasę,

5) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres cudzoziemca, w przypadku przyjazdu indywidualnego, lub liczbę osób objętych zbiorową imprezą turystyczną,

6) potwierdzenie opłacenia kosztów usługi turystycznej, z wyszczególnieniem kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz ceny tej usługi.

§ 5.
W wypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, kontroli posiadania przez cudzoziemca środków, o których mowa w rozporządzeniu, dokonuje wojewoda.
§ 6.
Nie są obowiązani do dokumentowania posiadania środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcy przekraczający granicę na podstawie:

1) umów i porozumień międzynarodowych, jeżeli przewidują one zwolnienie cudzoziemca z obowiązku posiadania tych środków albo obowiązek pokrycia kosztów jego pobytu przez polskie organy państwowe lub instytucje publiczne,

2) umów o małym ruchu granicznym, umów o uproszczonym trybie przekraczania granicy lub umów, które określają warunki przekraczania granicy w przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową albo legitymujący się dokumentami upoważniającymi do przekraczania granicy na podstawie tych umów,

3) wizy pobytowej z prawem do pracy,

4) wizy pobytowej potwierdzającej uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się,

5) karty czasowego pobytu lub karty stałego pobytu oraz

6) w związku z niesieniem pomocy charytatywnej.

§ 7.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych podwyższa stawki określone w § 1 i 2, jeżeli wystąpi konieczność ich dostosowania na zasadzie wzajemności do wymogów określonych przez inne państwo dla obywateli polskich.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »