| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych.

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) minimalną wysokość środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od zakresu zezwolenia, zwanych dalej „środkami własnymi na prowadzenie działalności",

2) minimalną wysokość środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów tej działalności, zwanych dalej „kapitałem netto",

3) minimalną wysokość środków własnych wymaganych do prowadzenia przez bank rachunków papierów wartościowych.

2. Przez środki własne na prowadzenie działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się fundusz na działalność maklerską wydzielony z funduszy własnych banku.

3. Przez środki własne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się fundusze własne banków określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063).

§ 2.
1. Środki własne na prowadzenie działalności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, powinny wynosić nie mniej niż:

1) 2 000 000 zł – w przypadku posiadania przez bank zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

a) oferowania papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,

b) nabywania lub zbywania papierów wartościowych na cudzy rachunek, na zasadach określonych w art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), zwanej dalej ęustawą",

c) zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,

d) doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

e) prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi,

f) pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych,

g) podejmowania czynności faktycznych i prawnych, których celem jest doprowadzenie do objęcia lub nabycia przez zleceniodawcę papierów wartościowych nie dopuszczonych do publicznego obrotu, oraz innych czynności związanych z obrotem takimi papierami,

h) podejmowania czynności związanych z obsługą towarzystw funduszy powierniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych,

i) dokonywania czynności związanych z obrotem prawami majątkowymi nie będącymi papierami wartościowymi,

2) 250 000 zł – w przypadku posiadania przez bank zezwolenia wyłącznie na prowadzenie doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

3) 1 500 000 zł – w przypadku posiadania przez bank zezwolenia wyłącznie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,

4) 1 500 000 zł – w przypadku posiadania przez bank zezwolenia wyłącznie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

2. W przypadku posiadania przez bank zezwolenia – niezależnie od uzyskanych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 – na prowadzenie działalności polegającej na nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych na własny rachunek w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego – środki własne powinny wynosić nie mniej niż 4 000 000 zł.

§ 3.
Środki własne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, powinny wynosić nie mniej niż 50 000 000 zł.
§ 4.
Wysokość kapitału netto, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, określonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, nie może być, z zastrzeżeniem § 5, mniejsza niż:

1) 150 000 zł – w przypadku prowadzenia działalności określonej w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2,

2) 20 000 zł – w przypadku prowadzenia działalności określonej w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 5.
Bank prowadzący działalność maklerską jest obowiązany posiadać kapitał netto w wysokości zapewniającej utrzymanie:

1) stopy zabezpieczenia i wskaźnika należności na poziomie określonym w rozporządzeniu, obliczonych zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do rozporządzenia,

2) bieżącego poziomu zaangażowania, obliczonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia, w wysokości równej lub niższej od maksymalnego poziomu zaangażowania.

§ 6.
1. Stopa zabezpieczenia nie może wynosić, z zastrzeżeniem ust. 2, mniej niż 8%.

2. W ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności maklerskiej stopa zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może wynosić mniej niż 14%.

§ 7.
Wskaźnik należności liczony w sytuacji, gdy bieżąca wysokość kapitału netto jest większa od minimalnej wysokości kapitału netto, o której mowa w § 4, powinien wynosić nie więcej niż 3.
§ 8.
1. Maksymalny poziom zaangażowania banku prowadzącego działalność maklerską ustala się jako:

1) osiemdziesięciokrotność bieżącego kapitału netto – w pierwszym roku działalności,

2) stukrotność bieżącego kapitału netto – w drugim roku działalności,

3) studwudziestokrotność bieżącego kapitału netto w trzecim roku i następnych latach działalności.

2. W przypadku banku prowadzącego działalność maklerską, powstałego w wyniku połączenia dwóch lub więcej banków prowadzących działalność maklerską, na potrzeby obliczania maksymalnego poziomu zaangażowania za początek okresu prowadzenia działalności maklerskiej uważa się:

1) termin rozpoczęcia działalności maklerskiej przez bank prowadzący działalność maklerską posiadający w chwili łączenia największe fundusze własne,

2) termin rozpoczęcia działalności maklerskiej przez bank dłużej prowadzący działalność maklerską w przypadku gdy fundusze własne łączących się banków są równe.

3. Sposoby określenia terminów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przy obliczaniu stopy zabezpieczenia.

§ 9.
Środki własne na prowadzenie działalności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie mogą wynosić mniej niż 1/4 sumy limitów maksymalnej wysokości należności banku od klientów z tytułu zawartych transakcji, przyznanych poszczególnym klientom przez bank prowadzący działalność maklerską.
§ 10.
Wielkości, o których mowa w § 4 i 6–9, oraz kategorie finansowe występujące w załącznikach do rozporządzenia, służące do ich wyliczania, odnoszą się do działalności maklerskiej prowadzonej przez bank w ramach finansowo i organizacyjnie wyodrębnionej jednostki.
§ 11.
1. Bieżącą wysokość kapitału netto, stopę zabezpieczenia, wskaźnik należności oraz maksymalny i bieżący poziom zaangażowania bank prowadzący działalność maklerską ustala na koniec każdego dnia roboczego – według stanu na poprzedni dzień roboczy.

2. O każdorazowym niedotrzymaniu wymaganej minimalnej wysokości kapitału netto, stopy zabezpieczenia, przekroczeniu wskaźnika należności lub maksymalnego poziomu zaangażowania bank prowadzący działalność maklerską bezzwłocznie powiadamia Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

§ 12.
Wyceny instrumentów finansowych, o których mowa w § 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz instrumentów finansowych klientów dokonuje się zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach określających szczególne zasady rachunkowości jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.
§ 13.
Banki prowadzące działalność maklerską, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia otrzymały zezwolenie na jej prowadzenie, są obowiązane dostosować wysokość środków własnych do wymogów rozporządzenia – w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§ 14.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 17 marca 1994 r. w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej (Monitor Polski Nr 21, poz. 169 i Nr 49, poz. 408 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 40).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SPOSÓB OBLICZANIA KAPITAŁU NETTO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r. (poz. 1157)

Załącznik nr 1

SPOSÓB OBLICZANIA KAPITAŁU NETTO

§ 1. Kapitał netto równa się sumie funduszu własnego oraz wynikającego z rozrachunków rynkowych wyniku na otwartych we własnym imieniu i na własny rachunek pozycjach kontraktów terminowych, pomniejszonej o:

1) wartość udzielonych gwarancji, poręczeń, kaucji, zabezpieczeń i pożyczek, z wyłączeniem pożyczek środków pieniężnych na zakup papierów wartościowych oraz pożyczek papierów wartościowych udzielanych na podstawie odrębnych przepisów,

2) wynikającą z umowy wartość papierów wartościowych, które są przedmiotem zobowiązania do ich nabycia, przemnożoną przez wagę 0,6 – w przypadku zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną,

3) wartość aktywów o niskiej płynności,

4) wartość instrumentów finansowych będących własnością banku prowadzącego działalność maklerską, przemnożoną przez odpowiadające im wagi, z wyłączeniem papierów wartościowych stanowiących przedmiot wymaganych depozytów zabezpieczających dla otwartych we własnym imieniu i na własny rachunek pozycji kontraktów terminowych oraz stanowiących przedmiot wymaganego depozytu zabezpieczającego dla każdej otwartej pozycji wystawcy opcji lub warrantu,

5) bieżącą kwotę środków pieniężnych i wartość papierów wartościowych stanowiących wymagane depozyty zabezpieczające dla otwartych we własnym imieniu i na własny rachunek pozycji kontraktów terminowych,

6) bieżącą kwotę środków pieniężnych i wartość papierów wartościowych stanowiących wymagane depozyty zabezpieczające – dla każdej otwartej pozycji wystawcy opcji lub warrantu.

§ 2. Fundusz własny określany jest według zasad ustalonych w odrębnych przepisach określających szczególne zasady rachunkowości, w tym również wzory składników sprawozdań finansowych w odniesieniu do jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.

§ 3. Aktywami o niskiej płynności są:

1) środki trwałe, z zastrzeżeniem § 4,

2) wartości niematerialne i prawne,

3) rozliczenia międzyokresowe czynne,

4) należności przeterminowane, sporne lub dochodzone na drodze sądowej nie objęte rezerwami, w tym przeterminowane należności od klientów z tytułu zawartych transakcji na papierach wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie,

5) weksle, z wyjątkiem weksli własnych wystawianych przez inny niż macierzysty bank lub weksli, w stosunku do których bank pełni rolę indosanta, akceptanta lub poręczyciela – do wysokości poręczenia.

§ 4. 1. Do środków trwałych, o których mowa w § 3 pkt 1, nie zalicza się środków trwałych posiadanych na podstawie umów najmu lub dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a zaliczanych do majątku banku prowadzącego działalność maklerską.

2. W przypadku zespołów komputerowych zaliczanych do środków trwałych suma funduszu własnego zostaje pomniejszona o wartość tych zespołów przemnożoną przez odpowiadającą im wagę 0,4.

§ 5. 1. Poniższym instrumentom finansowym odpowiadają następujące wagi:

1) akcjom notowanym na rynku regulowanym – waga 0,3,

2) akcjom lub obligacjom objętym w wyniku umowy o subemisję inwestycyjną – waga 0,6 do momentu pierwszego notowania na rynku regulowanym,

3) akcjom lub obligacjom objętym w wyniku umowy o subemisję usługową – waga 0,4 do momentu pierwszego notowania na rynku regulowanym,

4) innym akcjom – waga 1,0,

5) obligacjom notowanym na rynku regulowanym, zabezpieczonym całkowicie, wyemitowanym przez podmioty inne niż Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski – waga 0,1,

6) obligacjom notowanym na rynku regulowanym, nie zabezpieczonym, wyemitowanym przez podmioty inne niż Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski – waga 0,3,

7) innym obligacjom – waga 1,0,

8) dłużnym papierom wartościowym wyemitowanym przez Skarb Państwa – waga 0,05,

9) dłużnym papierom wartościowym wyemitowanym przez Narodowy Bank Polski – waga 0,05,

10) innym instrumentom finansowym – waga 1,0.

2. Wagi, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do instrumentów finansowych nabytych na własny rachunek w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego albo umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe; do akcji i obligacji notowanych na rynku regulowanym nabytych w innych celach stosuje się waga 0,8, z wyłączeniem dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, wobec których stosuje się wagi określone w ust. 1 pkt 8 i 9.

Załącznik 2. [SPOSÓB OBLICZANIA STOPY ZABEZPIECZENIA]

Załącznik nr 2

SPOSÓB OBLICZANIA STOPY ZABEZPIECZENIA

§ 1. Stopa zabezpieczenia jest obliczana następująco:

(kapitał netto : zobowiązania łączne) x 100%.

§ 2. Zobowiązania łączne, o których mowa w § 1, są równe zobowiązaniom ogółem pomniejszonym o zobowiązania z tytułu wpłat na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub w publicznym obrocie pierwotnym, wyłącznie w przypadku zablokowania środków pieniężnych pochodzących z tych wpłat na rachunku bankowym, jeżeli warunki ustanowienia blokady przewidują, że po prawomocnym zarejestrowaniu oferowanych akcji przez sąd rejestrowy środki pieniężne zostaną bezwarunkowo wypłacone na rzecz emitenta, a wszelkie nadpłacone kwoty, w przypadku nadsubskrypcji, zwrócone klientom.

Załącznik 3. [SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA NALEŻNOŚCI]

Załącznik nr 3

SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA NALEŻNOŚCI

Wskaźnik należności oblicza się według następującego wzoru:

WN = (N–Z) / (KN–MKN) przy KN > MKN

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

WN

– wskaźnik należności,

N

– należności od klientów z tytułu zawartych w imieniu banku prowadzącego działalność maklerską transakcji na rachunek klientów nie opłaconych przez klientów,

Z

– zabezpieczenia zawartych w imieniu banku prowadzącego działalność maklerską transakcji na rachunek klientów nie opłaconych przez klientów,

KN

– bieżąca wysokość kapitału netto,

MKN

– minimalna wysokość kapitału netto, o której mowa w § 4 rozporządzenia.

 

Załącznik 4. [SPOSÓB OBLICZANIA BIEŻĄCEGO POZIOMU ZAANGAŻOWANIA]

Załącznik nr 4

SPOSÓB OBLICZANIA BIEŻĄCEGO POZIOMU ZAANGAŻOWANIA

Bieżący poziom zaangażowania jest obliczany według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

BPZ

– bieżący poziom zaangażowania,

pi

– wartość i-tego instrumentu finansowego,

mi

– liczba i-tego instrumentu finansowego klientów, z wyjątkiem instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu, zewidencjonowanych na rachunkach, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy,

dj

– środki pieniężne j-tego klienta,

j

– 1...k – klienci,

i

– 1...n – instrumenty finansowe.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »