| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych.

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) minimalną wysokość środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od zakresu zezwolenia, zwanych dalej „środkami własnymi na prowadzenie działalności",

2) minimalną wysokość środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów tej działalności, zwanych dalej „kapitałem netto",

3) minimalną wysokość środków własnych wymaganych do prowadzenia przez bank rachunków papierów wartościowych.

2. Przez środki własne na prowadzenie działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się fundusz na działalność maklerską wydzielony z funduszy własnych banku.

3. Przez środki własne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się fundusze własne banków określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063).

§ 2.
1. Środki własne na prowadzenie działalności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, powinny wynosić nie mniej niż:

1) 2 000 000 zł – w przypadku posiadania przez bank zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

a) oferowania papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,

b) nabywania lub zbywania papierów wartościowych na cudzy rachunek, na zasadach określonych w art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), zwanej dalej ęustawą",

c) zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,

d) doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

e) prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi,

f) pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych,

g) podejmowania czynności faktycznych i prawnych, których celem jest doprowadzenie do objęcia lub nabycia przez zleceniodawcę papierów wartościowych nie dopuszczonych do publicznego obrotu, oraz innych czynności związanych z obrotem takimi papierami,

h) podejmowania czynności związanych z obsługą towarzystw funduszy powierniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych,

i) dokonywania czynności związanych z obrotem prawami majątkowymi nie będącymi papierami wartościowymi,

2) 250 000 zł – w przypadku posiadania przez bank zezwolenia wyłącznie na prowadzenie doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

3) 1 500 000 zł – w przypadku posiadania przez bank zezwolenia wyłącznie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,

4) 1 500 000 zł – w przypadku posiadania przez bank zezwolenia wyłącznie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

2. W przypadku posiadania przez bank zezwolenia – niezależnie od uzyskanych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 – na prowadzenie działalności polegającej na nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych na własny rachunek w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego – środki własne powinny wynosić nie mniej niż 4 000 000 zł.

§ 3.
Środki własne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, powinny wynosić nie mniej niż 50 000 000 zł.
§ 4.
Wysokość kapitału netto, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, określonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, nie może być, z zastrzeżeniem § 5, mniejsza niż:

1) 150 000 zł – w przypadku prowadzenia działalności określonej w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2,

2) 20 000 zł – w przypadku prowadzenia działalności określonej w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 5.
Bank prowadzący działalność maklerską jest obowiązany posiadać kapitał netto w wysokości zapewniającej utrzymanie:

1) stopy zabezpieczenia i wskaźnika należności na poziomie określonym w rozporządzeniu, obliczonych zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do rozporządzenia,

2) bieżącego poziomu zaangażowania, obliczonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia, w wysokości równej lub niższej od maksymalnego poziomu zaangażowania.

§ 6.
1. Stopa zabezpieczenia nie może wynosić, z zastrzeżeniem ust. 2, mniej niż 8%.

2. W ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności maklerskiej stopa zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może wynosić mniej niż 14%.

§ 7.
Wskaźnik należności liczony w sytuacji, gdy bieżąca wysokość kapitału netto jest większa od minimalnej wysokości kapitału netto, o której mowa w § 4, powinien wynosić nie więcej niż 3.
§ 8.
1. Maksymalny poziom zaangażowania banku prowadzącego działalność maklerską ustala się jako:

1) osiemdziesięciokrotność bieżącego kapitału netto – w pierwszym roku działalności,

2) stukrotność bieżącego kapitału netto – w drugim roku działalności,

3) studwudziestokrotność bieżącego kapitału netto w trzecim roku i następnych latach działalności.

2. W przypadku banku prowadzącego działalność maklerską, powstałego w wyniku połączenia dwóch lub więcej banków prowadzących działalność maklerską, na potrzeby obliczania maksymalnego poziomu zaangażowania za początek okresu prowadzenia działalności maklerskiej uważa się:

1) termin rozpoczęcia działalności maklerskiej przez bank prowadzący działalność maklerską posiadający w chwili łączenia największe fundusze własne,

2) termin rozpoczęcia działalności maklerskiej przez bank dłużej prowadzący działalność maklerską w przypadku gdy fundusze własne łączących się banków są równe.

3. Sposoby określenia terminów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przy obliczaniu stopy zabezpieczenia.

§ 9.
Środki własne na prowadzenie działalności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie mogą wynosić mniej niż 1/4 sumy limitów maksymalnej wysokości należności banku od klientów z tytułu zawartych transakcji, przyznanych poszczególnym klientom przez bank prowadzący działalność maklerską.
§ 10.
Wielkości, o których mowa w § 4 i 6–9, oraz kategorie finansowe występujące w załącznikach do rozporządzenia, służące do ich wyliczania, odnoszą się do działalności maklerskiej prowadzonej przez bank w ramach finansowo i organizacyjnie wyodrębnionej jednostki.
§ 11.
1. Bieżącą wysokość kapitału netto, stopę zabezpieczenia, wskaźnik należności oraz maksymalny i bieżący poziom zaangażowania bank prowadzący działalność maklerską ustala na koniec każdego dnia roboczego – według stanu na poprzedni dzień roboczy.

2. O każdorazowym niedotrzymaniu wymaganej minimalnej wysokości kapitału netto, stopy zabezpieczenia, przekroczeniu wskaźnika należności lub maksymalnego poziomu zaangażowania bank prowadzący działalność maklerską bezzwłocznie powiadamia Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

§ 12.
Wyceny instrumentów finansowych, o których mowa w § 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz instrumentów finansowych klientów dokonuje się zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach określających szczególne zasady rachunkowości jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.
§ 13.
Banki prowadzące działalność maklerską, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia otrzymały zezwolenie na jej prowadzenie, są obowiązane dostosować wysokość środków własnych do wymogów rozporządzenia – w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§ 14.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 17 marca 1994 r. w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej (Monitor Polski Nr 21, poz. 169 i Nr 49, poz. 408 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 40).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SPOSÓB OBLICZANIA KAPITAŁU NETTO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r. (poz. 1157)

Załącznik nr 1

SPOSÓB OBLICZANIA KAPITAŁU NETTO

§ 1. Kapitał netto równa się sumie funduszu własnego oraz wynikającego z rozrachunków rynkowych wyniku na otwartych we własnym imieniu i na własny rachunek pozycjach kontraktów terminowych, pomniejszonej o:

1) wartość udzielonych gwarancji, poręczeń, kaucji, zabezpieczeń i pożyczek, z wyłączeniem pożyczek środków pieniężnych na zakup papierów wartościowych oraz pożyczek papierów wartościowych udzielanych na podstawie odrębnych przepisów,

2) wynikającą z umowy wartość papierów wartościowych, które są przedmiotem zobowiązania do ich nabycia, przemnożoną przez wagę 0,6 – w przypadku zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną,

3) wartość aktywów o niskiej płynności,

4) wartość instrumentów finansowych będących własnością banku prowadzącego działalność maklerską, przemnożoną przez odpowiadające im wagi, z wyłączeniem papierów wartościowych stanowiących przedmiot wymaganych depozytów zabezpieczających dla otwartych we własnym imieniu i na własny rachunek pozycji kontraktów terminowych oraz stanowiących przedmiot wymaganego depozytu zabezpieczającego dla każdej otwartej pozycji wystawcy opcji lub warrantu,

5) bieżącą kwotę środków pieniężnych i wartość papierów wartościowych stanowiących wymagane depozyty zabezpieczające dla otwartych we własnym imieniu i na własny rachunek pozycji kontraktów terminowych,

6) bieżącą kwotę środków pieniężnych i wartość papierów wartościowych stanowiących wymagane depozyty zabezpieczające – dla każdej otwartej pozycji wystawcy opcji lub warrantu.

§ 2. Fundusz własny określany jest według zasad ustalonych w odrębnych przepisach określających szczególne zasady rachunkowości, w tym również wzory składników sprawozdań finansowych w odniesieniu do jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.

§ 3. Aktywami o niskiej płynności są:

1) środki trwałe, z zastrzeżeniem § 4,

2) wartości niematerialne i prawne,

3) rozliczenia międzyokresowe czynne,

4) należności przeterminowane, sporne lub dochodzone na drodze sądowej nie objęte rezerwami, w tym przeterminowane należności od klientów z tytułu zawartych transakcji na papierach wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie,

5) weksle, z wyjątkiem weksli własnych wystawianych przez inny niż macierzysty bank lub weksli, w stosunku do których bank pełni rolę indosanta, akceptanta lub poręczyciela – do wysokości poręczenia.

§ 4. 1. Do środków trwałych, o których mowa w § 3 pkt 1, nie zalicza się środków trwałych posiadanych na podstawie umów najmu lub dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a zaliczanych do majątku banku prowadzącego działalność maklerską.

2. W przypadku zespołów komputerowych zaliczanych do środków trwałych suma funduszu własnego zostaje pomniejszona o wartość tych zespołów przemnożoną przez odpowiadającą im wagę 0,4.

§ 5. 1. Poniższym instrumentom finansowym odpowiadają następujące wagi:

1) akcjom notowanym na rynku regulowanym – waga 0,3,

2) akcjom lub obligacjom objętym w wyniku umowy o subemisję inwestycyjną – waga 0,6 do momentu pierwszego notowania na rynku regulowanym,

3) akcjom lub obligacjom objętym w wyniku umowy o subemisję usługową – waga 0,4 do momentu pierwszego notowania na rynku regulowanym,

4) innym akcjom – waga 1,0,

5) obligacjom notowanym na rynku regulowanym, zabezpieczonym całkowicie, wyemitowanym przez podmioty inne niż Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski – waga 0,1,

6) obligacjom notowanym na rynku regulowanym, nie zabezpieczonym, wyemitowanym przez podmioty inne niż Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski – waga 0,3,

7) innym obligacjom – waga 1,0,

8) dłużnym papierom wartościowym wyemitowanym przez Skarb Państwa – waga 0,05,

9) dłużnym papierom wartościowym wyemitowanym przez Narodowy Bank Polski – waga 0,05,

10) innym instrumentom finansowym – waga 1,0.

2. Wagi, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do instrumentów finansowych nabytych na własny rachunek w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego albo umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe; do akcji i obligacji notowanych na rynku regulowanym nabytych w innych celach stosuje się waga 0,8, z wyłączeniem dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, wobec których stosuje się wagi określone w ust. 1 pkt 8 i 9.

Załącznik 2. [SPOSÓB OBLICZANIA STOPY ZABEZPIECZENIA]

Załącznik nr 2

SPOSÓB OBLICZANIA STOPY ZABEZPIECZENIA

§ 1. Stopa zabezpieczenia jest obliczana następująco:

(kapitał netto : zobowiązania łączne) x 100%.

§ 2. Zobowiązania łączne, o których mowa w § 1, są równe zobowiązaniom ogółem pomniejszonym o zobowiązania z tytułu wpłat na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub w publicznym obrocie pierwotnym, wyłącznie w przypadku zablokowania środków pieniężnych pochodzących z tych wpłat na rachunku bankowym, jeżeli warunki ustanowienia blokady przewidują, że po prawomocnym zarejestrowaniu oferowanych akcji przez sąd rejestrowy środki pieniężne zostaną bezwarunkowo wypłacone na rzecz emitenta, a wszelkie nadpłacone kwoty, w przypadku nadsubskrypcji, zwrócone klientom.

Załącznik 3. [SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA NALEŻNOŚCI]

Załącznik nr 3

SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA NALEŻNOŚCI

Wskaźnik należności oblicza się według następującego wzoru:

WN = (N–Z) / (KN–MKN) przy KN > MKN

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

WN

– wskaźnik należności,

N

– należności od klientów z tytułu zawartych w imieniu banku prowadzącego działalność maklerską transakcji na rachunek klientów nie opłaconych przez klientów,

Z

– zabezpieczenia zawartych w imieniu banku prowadzącego działalność maklerską transakcji na rachunek klientów nie opłaconych przez klientów,

KN

– bieżąca wysokość kapitału netto,

MKN

– minimalna wysokość kapitału netto, o której mowa w § 4 rozporządzenia.

 

Załącznik 4. [SPOSÓB OBLICZANIA BIEŻĄCEGO POZIOMU ZAANGAŻOWANIA]

Załącznik nr 4

SPOSÓB OBLICZANIA BIEŻĄCEGO POZIOMU ZAANGAŻOWANIA

Bieżący poziom zaangażowania jest obliczany według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

BPZ

– bieżący poziom zaangażowania,

pi

– wartość i-tego instrumentu finansowego,

mi

– liczba i-tego instrumentu finansowego klientów, z wyjątkiem instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu, zewidencjonowanych na rachunkach, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy,

dj

– środki pieniężne j-tego klienta,

j

– 1...k – klienci,

i

– 1...n – instrumenty finansowe.

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »