| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 marca 2000 r.

w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni.

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) stanowiska służbowe funkcjonariuszy celnych, wymagane kwalifikacje do ich zajmowania w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej,

2) dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia wymogów dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej,

3) szczegółowe zasady awansowania,

4) szczegółowy tryb nadawania stopni funkcjonariuszom celnym.

§ 2.
1. Stanowiska służbowe funkcjonariuszy celnych oraz kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze celni na tych stanowiskach, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Funkcjonariuszowi celnemu zajmującemu określone stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem § 10, może być nadany stopień służbowy nie wyższy niż przewidziany dla tego stanowiska.

3. Wykaz najwyższych stopni służbowych, jakie mogą być nadawane funkcjonariuszom celnym na poszczególnych stanowiskach służbowych, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Do okresu pracy lub służby wymaganego do zajmowania określonego stanowiska służbowego zalicza się lata pracy lub służby w Służbie Celnej.

2. Do okresu służby wymaganego do zajmowania określonego stanowiska służbowego zalicza się również lata pracy lub służby innej niż lata pracy lub służby w Służbie Celnej, o ile były związane z wykonywaniem zawodu lub poszerzaniem kwalifikacji i umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Służbie Celnej.

3. O zaliczeniu lat pracy lub służby, o których mowa w ust. 2, do okresu wymaganego do zajmowania określonego stanowiska służbowego decyduje kierownik urzędu.

§ 4.
1. Kierownik urzędu może skrócić funkcjonariuszowi celnemu okres pracy lub służby wymagany do zajmowania określonego stanowiska służbowego.

2. Skrócenie okresu pracy lub służby, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli funkcjonariusz celny wzorowo wykonuje swoje obowiązki, odznacza się zasługami w Służbie Celnej oraz posiada szczególne kwalifikacje w zakresie wykształcenia i umiejętności, niezbędne do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym.

§ 5.
1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów w zakresie wykształcenia są:

1) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły średniej,

2) dyplom ukończenia studiów wyższych.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów w zakresie praktyki zawodowej są świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby.

§ 6.
Przy awansowaniu funkcjonariuszy celnych należy uwzględnić:

1) dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, w szczególności na podstawie opinii służbowej oraz oceny okresowej,

2) przejawianie przez funkcjonariusza inicjatywy w Służbie Celnej,

3) podnoszenie przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych, w tym uczestniczenie w przydatnych do pełnienia służby na określonym stanowisku kursach dokształcających i doskonalących oraz innych specjalistycznych formach szkolenia.

§ 7.
1. Nadawanie funkcjonariuszom celnym wyższych stopni służbowych następuje corocznie:

1) 26 stycznia – w Światowym Dniu Celnictwa oraz

2) 21 września – w Dniu Służby Celnej.

2. W uzasadnionych wypadkach nadanie wyższego stopnia może nastąpić w innym terminie.

§ 8.
Czasowe wykonywanie przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych na wyższym stanowisku służbowym nie uprawnia do nadania wyższego stopnia od stopnia, który jest przewidziany dla stanowiska służbowego zajmowanego przed powierzeniem wykonywania tych obowiązków.
§ 9.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, uwzględniając zasługi w Służbie Celnej, funkcjonariuszowi można nadać stopień bezpośrednio wyższy od najwyższego przewidzianego dla zajmowanego przez niego stanowiska służbowego.
§ 10.
Wnioski dotyczące awansowania funkcjonariuszy celnych oraz wnioski o nadanie wyższego stopnia służbowego kieruje przełożony funkcjonariusza celnego do kierownika urzędu.
§ 11.
Funkcjonariusze celni, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymogów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą otrzymać propozycje pełnienia służby na stanowisku służbowym odpowiadającym dotychczas zajmowanemu.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Załącznik 1. [TABELE STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ WYMAGANYCH KWALIFIKACJI DO ICH ZAJMOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 marca 2000 r. (poz. 301)

Załącznik nr 1

TABELE STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ WYMAGANYCH KWALIFIKACJI DO ICH ZAJMOWANIA

I. Główny Urząd Ceł

Lp.

Stanowisko służbowe

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy lub służby

1

2

3

4

1

Prezes Głównego Urzędu Ceł

według odrębnych przepisów

2

Wiceprezes Głównego Urzędu Ceł

według odrębnych przepisów

3

Dyrektor Głównego Urzędu Ceł

wyższe*)

7

4

Dyrektor departamentu (komórki równorzędnej)

wyższe*)

7

5

Zastępca dyrektora departamentu (komórki równorzędnej)

wyższe*)

7

 

1

2

3

4

6

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

7

Rzecznik prasowy

wyższe*)

7

8

Zastępca głównego księgowego

według odrębnych przepisów

9

Radca Prezesa

wyższe*)

7

10

Naczelnik wydziału

wyższe*)

7

11

Główny specjalista

wyższe

7

12

Radca prawny

według odrębnych przepisów

13

Starszy specjalista

wyższe

6

14

Specjalista

wyższe

4

15

Referendarz

wyższe

3

16

Podreferendarz

wyższe

średnie

2

17

Starszy referent

średnie

1

18

Referent

średnie

*) tytuł magistra lub równorzędny.

 

II. Urzędy celne

Lp.

Stanowisko służbowe

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy lub służby

1

2

3

4

1

Dyrektor urzędu celnego

wyższe*)

7

2

Zastępca dyrektora urzędu celnego

wyższe*)

7

3

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

4

Naczelnik oddziału (działu)

wyższe*)

5

5

Rzecznik prasowy

wyższe

5

6

Ekspert celny

wyższe

4

7

Radca prawny

według odrębnych przepisów

8

Kierownik posterunku (referatu)

wyższe

4

9

Kierownik zmiany

wyższe

2

średnie

4

10

Inspektor celny

wyższe

2

średnie

4

11

Starszy kontroler celny

wyższe

2

średnie

4

12

Kontroler celny

wyższe

1

średnie

3

13

Młodszy kontroler celny

średnie

14

Referent

średnie

*) tytuł magistra lub równorzędny.

Załącznik 2. [WYKAZ NAJWYŻSZYCH STOPNI SŁUŻBOWYCH, JAKIE MOGĄ BYĆ NADAWANE FUNKCJONARIUSZOM CELNYM NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ NAJWYŻSZYCH STOPNI SŁUŻBOWYCH, JAKIE MOGĄ BYĆ NADAWANE FUNKCJONARIUSZOM CELNYM NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

I. Główny Urząd Ceł

Lp.

Stanowisko służbowe

Najwyższy stopień funkcjonariusza celnego

1

2

3

1

Prezes Głównego Urzędu Ceł

krajowy komisarz celny

2

Wiceprezes Głównego Urzędu Ceł

generalny komisarz celny

3

Dyrektor Głównego Urzędu Ceł

generalny komisarz celny

4

Dyrektor departamentu (jednostki równorzędnej)

nadkomisarz celny

5

Zastępca dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej)

komisarz celny

6

Główny księgowy

komisarz celny

7

Rzecznik prasowy

komisarz celny

8

Zastępca głównego księgowego

podkomisarz celny

9

Radca Prezesa

podkomisarz celny

10

Naczelnik wydziału

podkomisarz celny

11

Główny specjalista

starszy aspirant celny

12

Radca prawny

starszy aspirant celny

13

Starszy specjalista

aspirant celny

14

Specjalista

młodszy aspirant celny

15

Referendarz

starszy dyspozytor celny

16

Podreferendarz

dyspozytor celny

17

Starszy referent

młodszy dyspozytor celny

18

Referent

starszy rewident celny

 

II. Urzędy celne

Lp.

Stanowisko służbowe

Najwyższy stopień funkcjonariusza celnego

1

2

3

1

Dyrektor urzędu celnego

nadkomisarz celny

2

Zastępca dyrektora urzędu celnego

komisarz celny

3

Główny księgowy

komisarz celny

4

Naczelnik oddziału (działu)

podkomisarz celny

5

Rzecznik prasowy

podkomisarz celny

6

Ekspert celny

starszy aspirant celny

7

Radca prawny

starszy aspirant celny

8

Kierownik posterunku (referatu)

aspirant celny

9

Kierownik zmiany

młodszy aspirant celny

10

Inspektor celny

starszy dyspozytor celny

11

Starszy kontroler celny

dyspozytor celny

12

Kontroler celny

młodszy dyspozytor celny

13

Młodszy kontroler celny

starszy rewident celny

14

Referent

rewident celny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »