| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 11 lipca 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego.

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 458, z 1997 r. Nr 39, poz. 241, z 1998 r. Nr 42, poz. 251, z 1999 r. Nr 9, poz. 83 i Nr 36, poz. 350 oraz z 2000 r. Nr 27, poz. 337) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.”;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy rozporządzenia stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, do pracowników zatrudnionych w:

1) Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego,

2) Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej,

zwanych dalej «pracownikami»”;

3) w § 8 w ust. 6 po wyrazach „w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego" dodaje się wyrazy „lub w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej";

4) w § 11 po wyrazie „Pracownikowi" dodaje się wyrazy „Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego";

5) w § 13:

a) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Jeżeli pracownikowi zatrudnionemu w:

1) Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu,

2) Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w dniu 1 sierpnia 2000 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu

– upływa okres uprawniający do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

10. Pracownikowi Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, który w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, oraz pracownikowi Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, który w dniu 1 sierpnia 2000 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższej, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.”,

b) w ust. 12 po wyrazach „w dniu 1 lipca 1996 r.” dodaje się wyrazy „oraz pracownikom zatrudnionym w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w dniu 1 sierpnia 2000 r.”,

c) w ust. 13 po wyrazach „po dniu 1 lipca 1996 r." dodaje się wyrazy „oraz pracownicy, którzy podjęli zatrudnienie w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej po dniu 1 sierpnia 2000 r.”;

6) w § 19:

a) skreśla się oznaczenie ust. 1,

b) skreśla się ust 2;

7) w § 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, nie niższej jednak niż 20% godzinowej stawki wynikającej z najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach.”,

b) skreśla się ust. 3;

8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wprowadza się oznaczoną numerem la „Tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej” w brzmieniu:

„la. Tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

 

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVIII–XXI

10

wyższe

6

2

Naczelnik wydziału

XIV–XVII

7

wyższe

5

3

Główny specjalista

XIV–XVII

6

wyższe

5

4

Starszy specjalista

XII–XV

wyższe

3

5

Specjalista

XI–XIV

wyższe

2

6

Samodzielny referent

X–XII

średnie

4

7

Starszy księgowy

IX–XII

średnie

4

8

Starszy referent

VI–IX

średnie

2

9

Księgowy

VI–IX

średnie

10

Referent

VI–VIII

średnie

–˝

 

9) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w pkt 2 wyrazy „Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego” zastępuje się wyrazem „pracodawca”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »