| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 16 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 154, Nr 79, poz. 484 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy skreśla się wyraz „kontraktów";

2) art. 1–3 otrzymują brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ubezpieczeń eksportowych, w wypadku których wypłata odszkodowań jest zapewniona w drodze przekazywania zakładowi ubezpieczeń przez Skarb Państwa niezbędnych na ten cel środków.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej «ubezpieczeniem eksportowym», może dotyczyć:

1) kredytów eksportowych,

2) kontraktów eksportowych,

3) inwestycji bezpośrednich za granicą,

4) kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu.

3. Ubezpieczenie eksportowe może być realizowane w formie:

1) ubezpieczenia bezpośredniego,

2) ubezpieczenia pośredniego (reasekuracji),

3) udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej.

Art. 2. 1. Celem ubezpieczeń eksportowych jest, w przypadku ubezpieczenia:

1) kredytów eksportowych – ochrona jednostek finansujących na wypadek strat poniesionych w związku z finansowaniem kontraktów eksportowych,

2) kontraktów eksportowych – ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek strat poniesionych, w związku z realizacją kontraktu eksportowego, przed wysyłką towarów bądź realizacją usług (ryzyko produkcji) oraz po wysyłce towarów bądź realizacji usług (ryzyko kredytu),

3) inwestycji bezpośrednich za granicą – ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek strat poniesionych w związku z realizacją inwestycji bezpośredniej za granicą,

4) kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu – ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych w związku z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu.

2. Celem gwarancji ubezpieczeniowej jest umożliwienie krajowym przedsiębiorcom zawarcia i realizacji kontraktów eksportowych.

3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczeń eksportowych, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści ani innych szkód pośrednich poniesionych przez ubezpieczającego, chyba że w umowie ubezpieczenia eksportowego postanowiono inaczej.

4. Ubezpieczenie kredytów eksportowych obejmuje szkody poniesione przez jednostkę finansującą, w związku z finansowaniem kontraktu eksportowego, jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako:

1) ryzyko handlowe,

2) ryzyko polityczne.

5. Ubezpieczenie kontraktów eksportowych obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego w wyniku niemożności wykonania kontraktu eksportowego bądź w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu eksportowego przez kontrahenta zagranicznego, jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako:

1) ryzyko handlowe,

2) ryzyko polityczne.

6. Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego w wyniku realizacji inwestycji bezpośredniej za granicą, jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.

7. Ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu obejmuje uzasadnione koszty i wydatki poniesione w związku z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu na wypadek niezawarcia z kontrahentem zagranicznym na danym rynku zamierzonego kontraktu eksportowego z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy krajowego.

Art. 3. Ubezpieczenie eksportowe dotyczy ryzyka handlowego, jeżeli kontrakt jest zawarty na okres kredytu dwóch lub więcej lat, lub ryzyka związanego ze zmianami kursów walutowych.";

3) w art. 4 wyrazy „w drodze uchwały" zastępuje się wyrazami „w drodze rozporządzenia";

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń eksportowych, na warunkach określonych ustawą, powierza się Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwanej dalej «Korporacją».

2. Korporacja prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, i udziela gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu własnym.";

5) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. Ustawa budżetowa, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2, określa limit, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, a także przewidywane na dany rok wypłaty ze środków budżetu państwa z tytułu:

1) poręczeń kredytów wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Korporację, stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 1,

2) pożyczek udzielonych Korporacji z budżetu państwa, stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 2.";

6) art. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„Art. 6. Z ubezpieczenia eksportowego oraz gwarancji ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem art. 5a, mogą korzystać:

1) przedsiębiorcy, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący eksportu krajowych produktów i usług, dokonujący inwestycji bezpośrednich za granicą lub poszukujący zagranicznych rynków zbytu,

2) jednostki finansujące kontrakty eksportowe realizowane przez przedsiębiorców określonych w pkt 1.

Art. 7. 1. Tworzy się Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, zwany dalej «Komitetem».

2. Do zadań Komitetu należy:

1) określanie szczegółowych zasad działalności Korporacji w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem standardów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

2) określanie zasad ustalania stawek ubezpieczeniowych oraz wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych,

3) opiniowanie wniosków o ubezpieczenie eksportowe oraz zleceń udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach limitu, o którym mowa w art. 5a,

4) ustalanie zakresu uprawnień Korporacji do podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczenia eksportowego oraz udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych,

5) klasyfikowanie krajów w zależności od stopnia ryzyka,

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Korporacji z jej działalności, obejmujących:

a) stan zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia eksportowego, umów kredytowych, udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz stopień wykorzystania limitu określonego w ustawie budżetowej,

b) przychody ze składek, wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych, wypłacone odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych oraz uzyskane kwoty regresów,

c) przewidywane zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia eksportowego i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych na poszczególne lata,

7) rozpatrywanie propozycji zmian w działalności Korporacji i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

3. Komitet przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do dnia 31 maja następnego roku.";

7) art. 7a otrzymuje brzmienie:

„Art. 7a. W skład Komitetu wchodzą, powołani przez Prezesa Rady Ministrów, po jednym przedstawicielu:

1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2) ministra właściwego do spraw gospodarki,

3) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

4) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

5) ministra właściwego do spraw rynków rolnych,

6) ministra właściwego do spraw zagranicznych

– w randze sekretarza albo podsekretarza stanu oraz

7) przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego.";

8) w art. 8 w ust. 2:

a) wyraz „minimalny" zastępuje się wyrazem „maksymalny",

b) wyraz „krajowego" zastępuje się wyrazem „zagranicznego";

9) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Ogólne warunki umów ubezpieczenia eksportowego zatwierdza, na wniosek Korporacji, minister właściwy do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki.";

10) art.10:

a) w ust. 1 wyrazy „kontraktów eksportowych" zastępuje się wyrazami „bezpośrednim lub reasekuracją oraz udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowych w zakresie uregulowanym ustawą",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na rachunku, o którym mowa w ust. 1, są gromadzone:

1) składki z tytułu ubezpieczeń eksportowych i reasekuracji oraz wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych,

2) kwoty uzyskane w wyniku postępowań windykacyjnych i regresowych,

3) odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,

4) odsetki od lokat wolnych środków,

5) środki pochodzące z kredytów bankowych,

6) pożyczki ze środków Skarbu Państwa, określone w art. 13 ust. 2 pkt 2,

7) środki przekazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określone w art. 19,

8) środki przekazane przez Komitet Integracji Europejskiej, określone w art. 20 ust. 1,

9) składki zwrotne,

10) dodatnie różnice kursowe,

11) pozostałe wpływy.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Z rachunku, o którym mowa w ust. 1, są pokrywane:

1) odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych,

2) składki reasekuracyjne,

3) zwroty składek,

4) koszty postępowań windykacyjnych i regresowych,

5) koszty likwidacji szkód,

6) wydatki na utworzenie lokat,

7) spłaty kredytów bankowych,

8) spłaty odsetek od kredytów bankowych,

9) spłaty pożyczek otrzymanych zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2,

10) środki przekazane do budżetu państwa,

11) prowizje za prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i udzielane gwarancje ubezpieczeniowe, o których mowa w art. 4,

12) ujemne różnice kursowe,

13) opłaty bankowe,

14) pozostałe wydatki.",

d) w ust. 6 wyrazy „kontraktów eksportowych" zastępuje się wyrazami „eksportowego oraz udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych";

11) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Z chwilą wypłaty kwoty gwarancji Korporacja wstępuje w prawa beneficjenta gwarancji do wysokości zapłaconej kwoty gwarancji.";

12) w art. 13:

a) w ust. 1 wyrazy „kontraktów eksportowych" zastępuje się wyrazami „eksportowego oraz wypłata kwot gwarancji ubezpieczeniowych",

b) w ust. 2:

– w zdaniu wstępnym po wyrazach „Wypłata odszkodowań" dodaje się wyrazy „i kwot gwarancji ubezpieczeniowych",

– w pkt 1 po wyrazach „kredytu bankowego" dodaje się wyrazy „wraz z odsetkami";

13) w art. 14 skreśla się wyraz „ubezpieczeniowej";

14) w art. 15:

a) w ust. 1 wyrazy „ubezpieczenia kontraktów eksportowych" zastępuje się wyrazami „ubezpieczenia oraz udzielania gwarancji ubezpieczeniowych",

b) w ust. 2 po wyrazie „zatwierdzony" dodaje się wyrazy „w drodze rozporządzenia";

15) w art. 16 w ust. 1:

a) wyrazy „kontraktów eksportowych" zastępuje się wyrazami „eksportowych oraz udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych",

b) wyrazy „wypłatach odszkodowań" zastępuje się wyrazami „z tego tytułu wypłatach";

16) w art. 17 wyrazy „ubezpieczenia kontraktów eksportowych uregulowanych" zastępuje się wyrazami „zawieranych w zakresie uregulowanym";

17) użyte w art. 7b ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 4, 5 i 6, art. 13 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 14 zdanie drugie, art. 15 ust. 1 i 2, art. 15a ust. 1, art. 16, art. 18 ust. 2 i art. 19 ustawy w różnych przypadkach wyrazy „Minister Finansów" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych";

18) użyte w art. 8 w ust. 2, w art. 10 w ust. 7 i w art. 16 ustawy w różnych przypadkach wyrazy „Minister Gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki".

Art. 2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o ile nie są sprzeczne z jej przepisami, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »