| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135, poz. 912 i z 1999 r. Nr 16, poz. 143) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 80,25 ha położonych na terenie miasta Krakowa.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Strefę ustanawia się na okres 20 lat.";

2) w § 2 w ust. 1 w pkt 1:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „podmiotowi gospodarczemu (zwanemu dalej podmiotem)" zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcy",

b) lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), do grup 3-6 i 8 oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz których dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg, a także na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,

b) zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), do grupy 1 podgrupy 10 rodzajów 101, 102, 104, 105 oraz 103 i 109 w zakresie obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności badawczej, informatycznej i projektowej, grupy 2 podgrupy 20, 21 i podgrupy 22 rodzajów 220, 223 i 224,";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nie wymaga zezwolenia prowadzenie na terenie strefy następujących rodzajów działalności gospodarczej:

1) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku,

2) robót budowlanych, określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zwanej dalej „PKWiU".

3) usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów silnikowych oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji, określonych w sekcjach G i H PKWiU,

4) usług transportowych, magazynowych oraz łączności, określonych w sekcji l PKWiU,

5) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem działu 72, działu 73 grupy 73.1 oraz działu 74 grupy 74.3,

6) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych społecznych i indywidualnych usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU.";

4) w § 5 w ust. 1 wyrazy „w okresie 6 lat" zastępuje się wyrazami „w okresie 10 lat";

5) użyty w rozporządzeniu w różnych przypadkach i liczbach wyraz „podmiot" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca";

6) szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny" w Krakowie, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY" W KRAKOWIE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 grudnia 2000 r. (poz. 1199)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY" W KRAKOWIE

Obszar nr 1 (A)

Obręb: nr 35 Kraków-Podgórze (sekcja mapy 685, 686)

Obręb: nr 38 Kraków-Podgórze (sekcja mapy 1911)

Opisywany obszar specjalnej strefy ekonomicznej (SSE-KPT) zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Krakowa. Obejmuje on nieruchomości gruntowe uwidocznione w obrębach nr 35 i 38 jednostki ewidencyjnej Kraków-Podgórze o łącznej powierzchni 36 ha 41 a 68 m2.

Granica kompleksu rozpoczyna się w pkt 1, znajdującym się u zbiegu zachodniej i północnej granicy działki nr 74, i biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 74 do działki nr 205 (pkt 2), następnie północno-zachodnią granicą działki nr 205 z działką nr 204 do pkt 3 i zachodnią granicą działki nr 4 do pkt 4, następnie północną, południową i wschodnią granicą działki nr 4 do pkt 5, skąd wschodnią granicą działek nr 168, 169, 171/2, 172/2 i 207 do pkt 6. Następnie północno-zachodnią granicą działek nr 9, 8/2, 8/1 i dalej północną granicą działki nr 8/1, północno-wschodnią granicą działek nr 8/1 i 8/2, południowo-wschodnią granicą działki nr 8/2 do pkt 7, północno-wschodnią granicą działki nr 37, południowo-wschodnią granicą działek nr 37,36,30/6, następnie południowo-zachodnią granicą działki nr 30/6, południową granicą działki nr 29/5 do pkt 8, skąd południowo-wschodnią granicą działek nr 13, 14/1, 14/2, następnie południowo-zachodnią granicą działki nr 14/2 do granicy z działką nr 207 (pkt 9), następnie południowo-wschodnią, południową i południowo-zachodnią granicą działki nr 207 do pkt 10, południową granicą działki nr 176 do pkt 11, skąd południowo-wschodnią, południową i południowo-zachodnią granicą działki nr 205 do pkt 12. Następnie południową granicą działek nr 158 i 157, zachodnią, południową i zachodnią granicą działki nr 157 do pkt

13. następnie południową granicą działki nr 195 do pkt

14. znajdującego się na granicy działek nr 195 i 154 w miejscu przedłużenia odcinka stanowiącego granicę działek nr 86 i 87. Następnie zachodnią granicą działki nr 86 do pkt 15 i południową granicą działek nr 86, 85, 84, 83, 82, 81/2, wschodnią granicą działki nr 81/2, południową granicą działek nr 81/2 i 75 do pkt 16 i na koniec zachodnią granicą działki nr 74 do pkt 1. Obszar strefy nie obejmuje działek nr 10, 11, 12/1, 12/2, 12/4, 12/5, 12/6 – teren oznaczony punktami 17-20.

Obszar nr 2 (B)

Obręb: nr 6 Kraków-Nowa Huta (sekcje mapy 924-D. 925-C i 974-B)

Granica zachodnia kompleksu przebiega od punktu 1, położonego na zachodniej granicy działki nr 21/26 w odległości 20 m od istniejącego budynku Instytutu Pojazdów Szynowych (IPSz) w kierunku północnym do punktu 2, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim, biegnąc do punktu 3 wzdłuż granicy działki nr 21/26 z działką nr 30. Od punktu 3 granica biegnie w kierunku północnym przez punkt 4, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu 5, położonego przy ul. Bora-Komorowskiego. W punkcie 5 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu 6, wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego, dalej wzdłuż ul. Okulickiego. W punkcie 6 zmienia kierunek na południowo-wschodni, biegnie prostoliniowo do punktu 7, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 8, położonego na wschodniej krawędzi ul. Skarżyńskiego. Od punktu 8 granica biegnie północno-wschodnią stroną ul. Skarżyńskiego do punktu 9. W punkcie 9 załamuje się w kierunku południowym i biegnie prostoliniowo do punktu 10, w odległości 15 m od budynku IPSz. W punkcie 10 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie środkiem pomiędzy budynkami IPSz i Hamowni, dochodząc do punktu 1, położonego na granicy działki nr 21/26 z działką nr 30.

Obszar nr 3(C)

Obręb: nr 20 Kraków-Nowa Huta (sekcja mapy 1031)

Kompleks nr 3 położony jest we wschodniej części Krakowa w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej Kraków-Nowa Huta.

Granica kompleksu rozpoczyna się w punkcie 1 położonym w południowo-zachodnim narożu działki nr 1/155 i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty 2 i 3 granicą działek nr 1/155, 1/156 z działką nr 207 (obręb 37), następnie skręca w kierunku północnym przez punkty 4, 5, 6 i 7 wzdłuż granicy działki nr 1/156, następnie skręca w kierunku zachodnim przez punkty 8, 9 i 10 wzdłuż granic działek nr 1/156, 1/155, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim przez punkty 11, 12, 13, 14, 15, 16 wzdłuż granicy działki nr 1/155 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granic.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »