| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 grudnia 2000 r.

w sprawie wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2001 r.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Opłaty przeznaczone na dopłaty do eksportu producentom cukru, w ramach kwoty B, wnoszone przez podmioty nabywające cukier od producentów cukru na zaopatrzenie rynku krajowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r., wynoszą 1,5% wartości zakupionego cukru.
§ 2.
Dopłata do eksportu 1 tony cukru stanowi iloraz łącznej kwoty zgromadzonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. środków, o których mowa w § 1, powiększonej o nie wykorzystane środki na dopłaty producentom cukru w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. i pomniejszonej o kwoty wypłacone w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. producentom cukru przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, na mocy tytułów wykonawczych wydanych w sprawach o rozstrzygnięcie sporu o wielkość dopłat do eksportu cukru, i ilości wyeksportowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. cukru, w ramach kwoty B, z zastrzeżeniem § 3 i 6.
§ 3.
Dopłata do eksportu 1 tony cukru dla określonego producenta cukru nie może być wyższa niż różnica między minimalną ceną zbytu cukru na rynku krajowym, obowiązującą w dniu zawarcia pisemnej umowy sprzedaży cukru pomiędzy eksporterem i importerem, a średnią ceną cukru białego na giełdzie londyńskiej w tygodniu poprzedzającym zawarcie tej umowy.
§ 4.
Dopłaty dotyczą eksportu cukru wyprodukowanego z buraków cukrowych.
§ 5.
 1. Producenci cukru otrzymują zaliczkowe dopłaty w wysokości 160 zł do każdej wyeksportowanej tony cukru w okresie miesiąca od dnia złożenia w Agencji wniosku o dopłatę, zwanego dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek zawiera następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę producenta cukru,

2) nazwę i siedzibę eksportera cukru, jeżeli nie jest on producentem cukru,

3) nazwę i siedzibę importera cukru,

4) datę zawarcia pisemnej umowy sprzedaży cukru pomiędzy eksporterem i importerem,

5) ilość wyeksportowanego cukru.

3. Do wniosku należy dołączyć oryginał Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) lub kopię tego dokumentu poświadczoną notarialnie, ze wskazaniem producenta wyeksportowanego cukru.

4. Wniosek składa się do dnia 31 stycznia 2002 r.

5. Agencja dokona końcowego rozliczenia i przekazania dopłat do eksportu cukru do dnia 31 marca 2002 r. Dopłaty te będą realizowane przez Agencję do wysokości środków pochodzących z opłat, o których mowa w § 1, zgromadzonych na wydzielonym rachunku Agencji.

§ 6.
Dopłaty do eksportu cukru nie przysługują w przypadku:

1) jego eksportu do krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o niestosowaniu dopłat do eksportu cukru,

2) złożenia wniosku po upływie terminu określonego w § 5 ust. 4.

§ 7.
W przypadku gdy po dokonaniu końcowego rozliczenia, o którym mowa w § 5 ust. 5, otrzymana, zgodnie z § 5 ust. 1, zaliczkowa dopłata przewyższa należną producentowi cukru dopłatę, do jej zwrotu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »