REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1332

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50, poz. 511) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 11 po wyrazach „na podstawie” dodaje się wyrazy „deklaracji podatkowej,”

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) «zobowiązanie pieniężne» – zobowiązanie określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. U. Nr 105, poz. 1200).”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) deklaracje podatkowe,”;

3) w § 9 w ust. 4:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) konto 020 – Wartości niematerialne i prawne,”

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) konto 226 – Długoterminowe należności budżetowe,

5b) konto 310 – Materiały,”;

4) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przy zakładaniu konta podatnika zapisuje się:

1) kwotę zaległości z poprzedniego roku,

2) kwotę nadpłaty z poprzedniego roku,

3) kwotę przypisu (wymiaru) na rok bieżący,

4) wysokość rat kwartalnych.”;

5) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Konto 226 – Długoterminowe należności budżetowe służy do ewidencji należności podatkowych, które zostały zabezpieczone hipoteką:

1) na stronie Wn konta księguje się należności, w wysokości zabezpieczonej hipoteką, w korespondencji ze stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych,

2) na stronie Ma konta księguje się zmniejszenie należności w wyniku dokonanej wpłaty w korespondencji ze stroną Wn konta 130 – Rachunek bankowy urzędu.

2. Konto zamyka się saldem Wn oznaczającym wysokość należności zabezpieczonych hipoteką.”;

6) po § 14 dodaje się § 14a i 14b w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne służy do ewidencji zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych z tytułu zapłaty podatku dokonanej w formie niepieniężnej. Na stronie Wn konta księguje się zapłatę podatku dokonaną przez przeniesienie własności praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej – w korespondencji ze stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych.

2. Konto zamyka się saldem Wn oznaczającym zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych z tytułu zapłaty podatku.

§ 14b. 1. Konto 310 – Materiały służy do ewidencji zwiększenia wartości materiałów z tytułu zapłaty podatku dokonanej w formie niepieniężnej. Na stronie Wn konta księguje się zapłatę podatku dokonaną przez przeniesienie własności rzeczy nie będących środkami trwałymi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej – w korespondencji ze stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych.

2. Konto zamyka się saldem Wn oznaczającym zwiększenie wartości materiałów z tytułu zapłaty podatku.”;

7) w § 22 skreśla się ust. 6 i 7;

8) w § 23 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się lit. c).

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: w z. R. Zagórny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-31
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2006-06-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA