Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 153 poz. 1768

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1405) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzór wniosku o udzielenie zezwolenia, wzór kwestionariusza osobowego cudzoziemca, wzory wniosków zezwolenia, przyrzeczenia i przedłużenia przyrzeczenia lub zezwolenia oraz wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do cudzoziemców delegowanych przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego.

2. Podstawą realizacji usługi, o której mowa w ust. 1, jest umowa zawarta przez pracodawcę zagranicznego z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
1. Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego, zwane dalej „zezwoleniem”, wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce realizacji usługi, na pisemny wniosek pracodawcy zagranicznego. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzór kwestionariusza osobowego cudzoziemca stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Zezwolenie wydawane jest na warunkach określonych w przyrzeczeniu wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, zwanym dalej „przyrzeczeniem”, na całkowity czas delegowania cudzoziemca, jednak na okres nie dłuższy niż czas pobytu określony w wizie lub okres ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie przyrzeczenia, uwzględniając sytuację na rynku pracy, na którego obszarze usługa eksportowa będzie realizowana, oraz kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

2. Przyrzeczenie dotyczy wykonywania pracy w ramach usługi, o której mowa w § 2, określonego stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy w oznaczonym czasie i miejscu.

3. Jeżeli usługa, o której mowa w § 2, ma być częściowo realizowana także w innym województwie, wojewoda wydaje decyzję w sprawie przyrzeczenia po zasięgnięciu opinii wojewody, na terenie którego usługa ta będzie także realizowana.

4. Przyrzeczenie wydaje się cudzoziemcom posiadającym kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania prac w ramach realizacji usługi, o której mowa w § 2.

5. Przyrzeczenie wystawiane jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przyrzeczenia zatrzymuje wojewoda, dwa egzemplarze przyrzeczenia otrzymuje pracodawca zagraniczny, który następnie przekazuje jeden egzemplarz cudzoziemcowi. Wzór przyrzeczenia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. Wojewoda odmawia wydania przyrzeczenia, w szczególności gdy:

1) pracodawca zagraniczny wnioskuje o wydanie przyrzeczenia w stosunku do cudzoziemca, którego kwalifikacje i umiejętności nie są odpowiednie do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać,

2) wynagrodzenie cudzoziemca mającego realizować usługę będzie niższe od wynagrodzenia przysługującego polskiemu pracownikowi za wykonywanie porównywalnej pracy,

3) pracodawca zagraniczny wnioskuje o wydanie przyrzeczenia w stosunku do cudzoziemca, który wcześniej naruszył przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza w zakresie porządku publicznego.

§ 5.
Jeżeli w dniu składania wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, cudzoziemiec posiada odpowiednią wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda wydaje decyzję w sprawie zezwolenia bez konieczności uprzedniego wydania przyrzeczenia. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.
§ 6.
Wojewoda przekazuje kopie wydanych zezwoleń oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu, który zawarł umowę z pracodawcą zagranicznym.
§ 7.
Jeżeli praca cudzoziemca w ramach usługi, o której mowa w § 2, została zakończona przed upływem okresu, na który cudzoziemcowi zostało wydane zezwolenie, pracodawca zagraniczny jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym na piśmie właściwego wojewodę oraz zwrócić wojewodzie wydane przez niego zezwolenie.
§ 8.
1. Wojewoda, na wniosek pracodawcy zagranicznego, może przedłużyć okres ważności wydanego cudzoziemcowi zezwolenia, jeżeli potrzeba taka wynika z umowy. Wzór wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Wzór przedłużenia przyrzeczenia i zezwolenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. W zakresie przedłużenia ważności przyrzeczenia i zezwolenia na pracę przepisy § 3–7 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
Wojewoda prowadzi rejestr wydanych przyrzeczeń i zezwoleń.
§ 10.
1. Zezwolenia i zgody na pracę wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały wydane.

2. Wojewoda wydaje cudzoziemcowi zezwolenie, jeżeli starosta wydał zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia.

3. Starostowie przekażą wojewodom rejestr zezwoleń i zgód na pracę wydanych przed dniem 1 stycznia 2002 r.

§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce (Dz. U. Nr 66, poz. 340, z 1998 r. Nr 12, poz. 50 i z 1999 r. Nr 111, poz. 1306).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1768)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

Dziennik Ustaw