REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1860

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, polegających na:

1) dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej,

2) złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej,

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

§ 2.
Czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także czynności niejawnego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, zwane dalej „czynnościami", przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz osób udzielających im pomocy.
§ 3.
Czynności przeprowadza się w sposób niejawny, polegający na:

1) zakupie, odebraniu dostawy, objęciu w najem, wypożyczeniu albo wejściu w inny sposób w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1,

2) przyjęciu lub wręczeniu pieniędzy, papierów wartościowych lub innych środków płatniczych albo przedmiotów stanowiących korzyść majątkową.

§ 4.
Nabyty lub przejęty przedmiot oraz przyjętą korzyść majątkową można poddać specjalistycznym badaniom, zwłaszcza gdy:

1) zachodzi wątpliwość dotycząca ich istoty, właściwości lub ilości,

2) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że znajdują się na nich ślady umożliwiające identyfikację osoby, czasu, miejsca lub rzeczy.

§ 5.
1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej do właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie czynności, zawierający:

a) numer sprawy i jej kryptonim,

b) nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej sprawę,

c) opis działalności przestępczej,

d) dane dotyczące podmiotu, wobec którego czynność ma być zastosowana,

e) cel, rodzaj, czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności,

2) zgoda wojskowego prokuratora okręgowego na zarządzenie przeprowadzenia czynności,

3) zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia czynności,

4) informacja Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zakończeniu i wynikach czynności, skierowana do wojskowego prokuratora okręgowego,

5) rejestr wniosków i zarządzeń,

6) rejestr zgód,

7) notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki czynności, która zawiera:

a) numer sprawy i kryptonim,

b) nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej sprawę,

c) określenie rodzaju zastosowanych czynności,

d) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności,

e) dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności, oraz osób przeprowadzających je,

f) informacje o wynikach czynności,

g) informacje o ujawnionym przestępstwie, a także osobach uczestniczących w jego popełnieniu.

8) wyniki badań specjalistycznych, jeżeli zostały przeprowadzone.

2. Wzór:

1) wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – stanowi załącznik nr 1,

2) zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – stanowi załącznik nr 2,

3) informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 – stanowi załącznik nr 3,

4) rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 – stanowi załącznik nr 4,

5) rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 – stanowi załącznik nr 5,

3. W przypadku zastosowania urządzeń technicznych rejestrujących obraz lub dźwięk, do notatki służbowej dołącza się nośniki, na których zostały zarejestrowane informacje, lub kopie wykonane z tych nośników.

§ 6.
Materiały uzyskane w wyniku czynności, które nie dostarczyły danych mogących być dowodem, podlegają niezwłocznemu protokolarnemu komisyjnemu zniszczeniu w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej sprawę. Protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów przechowuje się w tej jednostce, w której materiały te zostały zniszczone.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 grudnia 2001 r. (poz. 1860)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

 

Lp.

Numer wniosku

Numer i data zarządzenia organu ŻW wydanego w trybie art. 32 ust. 1-3 ustawy

Numer sprawy i jej kryptonim

Rodzaj przestępstwa określonego w art. 31 ust. l ustawy

Rodzaj czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy

Data udzielenia zgody przez wojskowego prokuratora okręgowego na wykonanie czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy

Okres, na który zastosowano czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy

Data zakończenia czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy

Numer i data wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania karnego.

Informacje o przedłużeniu zarządzonych czynności

Uwagi

Jednostka organizacyjna Żandarmerii Wojskowej prowadząca sprawę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

 

Lp.

Numer wniosku

Organ ŻW wnioskujący o wyrażenie zgody na zarządzenie czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy

Numer sprawy i jej kryptonim

Data udzielenia zgody przez wojskowego prokuratora okręgowego na wykonanie czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy

Czas, na jaki zarządzono czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy

Data zakończenia czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy

Numer i data postanowienia wojskowego prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA