REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1864

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dokumentowanie kontroli operacyjnej, zwanej dalej „kontrolą”, odbywa się w sposób zapewniający ochronę form i metod realizacji zadań, gromadzonych informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz osób udzielających im pomocy.

2. Dokumentację sporządzoną w związku z przeprowadzeniem kontroli operacyjnej oznacza się w sposób przewidziany dla materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową.

§ 2.
1. Dokumentację kontroli stanowią:

1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie kontroli,

2) zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki,

3) postanowienie wojskowego sądu okręgowego o zarządzeniu kontroli,

4) postanowienie wojskowego sądu okręgowego o przedłużeniu kontroli,

5) postanowienie wojskowego sądu okręgowego w sprawie prowadzenia kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej w przypadkach niecierpiących zwłoki,

6) postanowienie wojskowego sądu okręgowego zezwalające na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli, na prowadzenie której nie została udzielona zgoda przez sąd,

7) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej wniosku o zarządzenie kontroli,

8) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki,

9) pisemna zgoda właściwego miejscowo prokuratora okręgowego na złożenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku o zarządzenie kontroli,

10) pisemna zgoda właściwego miejscowo prokuratora okręgowego na zarządzenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki,

11) zgoda Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej na złożenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku o zarządzenie kontroli,

12) zgoda Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej na zarządzenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki,

13) pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o przedłużenie kontroli,

14) pisemna zgoda właściwego miejscowo prokuratora okręgowego na złożenie wniosku o przedłużenie kontroli,

15) pisemna zgoda Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej na złożenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku o przedłużenie kontroli,

16) pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli, na przeprowadzenie której nie została udzielona zgoda przez sąd,

17) pisemna zgoda właściwego miejscowo prokuratora okręgowego na złożenie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku, o którym mowa w pkt 12,

18) notatka służbowa,

19) rejestry:

a) zgód dotyczących kontroli operacyjnej,

b) wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej,

c) postanowień dotyczących kontroli operacyjnej,

20) protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 12, 16, 18, 19 i 20, sporządza się według wzorów:

1) wniosek o zarządzenie/przedłużenie kontroli operacyjnej – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki – stanowiący załącznik nr 2,

3) wniosek o odstąpienie od zniszczenia materiałów – stanowiący załącznik nr 3,

4) notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli operacyjnej – stanowiąca załącznik nr 4,

5) protokół zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej – stanowiący załącznik nr 5,

6) rejestr postanowień dotyczących kontroli operacyjnej – stanowiący załącznik nr 6,

7) rejestr zgód dotyczących kontroli operacyjnej – stanowiący załącznik nr 7,

8) rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej – stanowiący załącznik nr 8,

9) zgoda na przeprowadzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki – stanowiąca załącznik nr 9.

3. Dokumentację kontroli stanowią także:

1) nośniki do zapisów informacji w postaci cyfrowej, taśmy elektromagnetycznej, filmy, negatywy lub fotografie, na których zarejestrowane zostały informacje uzyskane w wyniku czynności dokonywanych w zakresie kontroli,

2) szczegółowy opis, tłumaczenie języka obcego lub odszyfrowanie zarejestrowanych informacji,

3) kopie, odpisy, wypisy, wyciągi lub zbiory informacji uzyskanych w wyniku czynności dokonywanych w zakresie kontroli.

4. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 18, zawiera w szczególności:

1) numer sprawy i kryptonim, jeśli jej nadano,

2) określenie czynności dokonanych w zakresie kontroli,

3) czas i miejsce przeprowadzenia tych czynności,

4) dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności,

5) dane dotyczące osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności,

6) rodzaj użytego środka technicznego,

7) informacje o wyniku czynności.

§ 3.
1. Materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli i niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego oraz materiały, w stosunku do których sąd nie zezwolił na odstąpienie od ich zniszczenia, podlegają zniszczeniu.

2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej zarządza protokolarne, komisyjne zniszczenie tych materiałów.

§ 4.
Zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli przeprowadza się poprzez:

1) zniszczenie dokumentów, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 i 3,

2) usunięcie zapisów informacji zarejestrowanych na nośnikach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.

§ 5.
Do przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania materiałów uzyskanych podczas prowadzenia kontroli stosuje się przepisy o przechowywaniu, przekazywaniu i przetwarzaniu informacji niejawnych.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O ZARZĄDZENIE/PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1864)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O ZARZĄDZENIE/PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZARZĄDZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI]

Załącznik nr 2

WZÓR ZARZĄDZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR WNIOSKU O ODSTĄPIENIE OD ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW]

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O ODSTĄPIENIE OD ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR NOTATKI SŁUŻBOWEJ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR NOTATKI SŁUŻBOWEJ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR ZGODY NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI]

Załącznik nr 9

WZÓR ZGODY NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA