| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 24 kwietnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 i Nr 128, poz. 1419) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.”;

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej «ustawą», z zastrzeżeniem ust. 1b.

1b. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.”,

c) w ust. 2 wyrazy „sztuki (plastyki, muzyki)” zastępuje się wyrazami „plastyki i muzyki”;

3) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 1a. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.”;

4) w § 9:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 6” zastępuje się wyrazami „ust. 1a i 6”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 4a.”,

c) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3a.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach l–III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 4a.”,

e) w ust. 4 wyrazy „ust. 5 i 6” zastępuje się wyrazami „ust. 4a i 6”,

f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 4a.”,

g) skreśla się ust. 5;

5) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu;

„1a. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.”;

6) w § 11:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „szkoły podstawowej,” dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4,”

c) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4.”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.”;

7) w § 12:

a) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4a.”,

b) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4a.”,

c) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4a.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.”;

8) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.”;

9) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeń klasy l–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 6.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3 i § 16 ust. 11.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).”,

d) w ust. 5 wyrazy „ust. 1 albo 2” zastępuje się wyrazami „ust. 2”,

e) w ust. 6 wyrazy „albo inną” zastępuje się wyrazami „ , w tym”;

10) w § 16:

a) w ust. 1 użyte dwukrotnie wyrazy „zajęć edukacyjnych” zastępuje się wyrazami „obowiązkowych zajęć edukacyjnych”,

b) w ust. 4 wyrazy „zajęć edukacyjnych” zastępuje się wyrazami „obowiązkowych zajęć edukacyjnych”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.”;

11) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej (semestru programowo najwyższego) uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, a w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 27 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 1a oraz § 32 ust. 1c i 6.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).”;

12) w § 18 w ust. 1 wyrazy „§ 6 ust. 1” zastępuje się wyrazami „§ 6 ust. 1 i 1a”;

13) w § 19 w ust. 1 wyrazy „zajęć edukacyjnych” zastępuje się wyrazami „obowiązkowych zajęć edukacyjnych”;

14) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szkole zasadniczej i zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, oprócz egzaminów wymienionych w § 19 ust. 6, słuchacz zdaje w l i II semestrze egzamin semestralny w formie pisemnej z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych – z dwóch przedmiotów zawodowych. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 2, słuchacz zdaje w semestrach l–IV egzamin semestralny w formie pisemnej z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych – z dwóch przedmiotów zawodowych.”;

15) w § 21:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „w większości”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.”;

16) w § 23 w ust. 1 wyrazy „zajęć edukacyjnych” zastępuje się wyrazami „obowiązkowych zajęć edukacyjnych”;

17) w § 24:

a) w ust. 1 po wyrazach „zalicza się” dodaje się wyrazy „te obowiązkowe”,

b) w ust. 2 wyrazy „zajęć edukacyjnych” zastępuje się wyrazami „obowiązkowych zajęć edukacyjnych”;

18) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Słuchacz kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 27 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem § 32 ust. 6.”;

19) w § 27 w ust. 3 wyrazy „§ 32 ust. 6” zastępuje się wyrazami „§ 32 ust. 1a i 6”;

20) w § 28 skreśla się wyrazy „z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej «ustawą»”;

21) w § 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczniowie (słuchacze) z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1a. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

1b. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

1c. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego wpisuje się «zwolniony».”,

c) w ust. 2 po wyrazach „konkursów przedmiotowych” dodaje się wyrazy „oraz finaliści ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych”.

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu, o której mowa w § 27 ust. 2, w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.”;

22) w § 35:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prace uczniów (słuchaczy) sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9b ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów.”,

b) skreśla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.”;

23) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie właściwej komisji okręgowej.”;

24) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, jest przeprowadzany dla absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b)–f) ustawy, z uwzględnieniem § 120.”;

25) § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. 1. Absolwenci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny.

2. W przypadku absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb absolwenta może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.”;

26) § 85 otrzymuje brzmienie:

„§ 85. 1. Arkusze egzaminacyjne zdających egzamin maturalny w części zewnętrznej sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9b ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej.

2. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, sprawdzający arkusze egzaminacyjne z danego przedmiotu tworzą zespół egzaminatorów. W skład zespołu egzaminatorów wchodzi nie więcej niż 20 egzaminatorów, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczącego zespołu.

3. Wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminu maturalnego w części zewnętrznej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów, o których mowa w ust. 1.

4. Wynik egzaminu maturalnego w części zewnętrznej ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.”;

27) w § 90 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zdający, który zdał egzamin maturalny albo podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z dodatkowych przedmiotów wybranych:

1) w sesji wiosennej – otrzymuje świadectwo dojrzałości nie później niż do dnia 30 czerwca,

2) w sesji zimowej – otrzymuje świadectwo dojrzałości nie później niż do dnia 20 lutego.”;

28) w § 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokoły sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów sporządzają przewodniczący zespołów egzaminatorów, o których mowa w § 85 ust. 2, w dwóch egzemplarzach. Protokoły podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład poszczególnych zespołów.”;

29) w § 92 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a), d), f) i g) ustawy, z uwzględnieniem § 122 ust. 2.”;

30) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 7:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Część pisemna egzaminu dojrzałości odbywa się w następujących terminach:

1) w sesji zimowej:

a) język polski – w najbliższy poniedziałek wypadający po dniu 9 stycznia lub w dniu 9 stycznia, jeżeli dzień ten wypada w poniedziałek, o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych,

b) drugi przedmiot – w dniu następnym (wtorek) o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych,

2) w sesji wiosennej:

a) język polski – w najbliższy wtorek wypadający po dniu 5 maja lub w dniu 5 maja, jeżeli dzień ten wypada we wtorek, o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych,

b) drugi przedmiot – w dniu następnym (środa) o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych,

c) język ojczysty – w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej – w dniu następnym (czwartek) o godz. 900.”,

– po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Część ustna egzaminu dojrzałości powinna być zakończona w sesji zimowej – do dnia 31 stycznia, a w sesji wiosennej – do dnia 15 czerwca.”,

b) w § 18 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie „W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z drugiego przedmiotu zdawanego w części pisemnej oraz z części pisemnej egzaminu z języka ojczystego mniejszości narodowej, zdający ma prawo przystąpić do poprawkowego egzaminu ustnego, jeżeli w dwóch ostatnich klasach, a w przypadku szkół dla dorosłych – w dwóch ostatnich semestrach, otrzymał z danego przedmiotu oceny końcoworoczne (semestralne) co najmniej dobre.”

§ 2.
1. Część pisemna egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 odbywa się w następujących terminach:

1) język polski – w dniu 9 maja o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych,

2) drugi przedmiot – w dniu 10 maja o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych,

3) język ojczysty – w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej – w dniu 13 maja o godz. 900.

2. Część ustna egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 powinna być zakończona do dnia 15 czerwca.

§ 3.
Absolwent, który zdał egzamin dojrzałości w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002, otrzymuje świadectwo dojrzałości nie później niż do dnia 20 czerwca 2002 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »