REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 216 poz. 1826

USTAWA

z dnia 23 listopada 2002 r.

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2002 oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego]
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2003.”

2) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustawa obowiązuje w latach 1999–2003.”

3) uchyla się art. 7a;

4) w art. 16 w ust. 1 w pkt 4 przecinek zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;

5) w art. 16a uchyla się ust. 2;

6) w art. 17:

a) uchyla się ust. 3,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „i 3”

7) w art. 24 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kwoty rekompensującej dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, określonych w:

a) art. 12 ust. 1 pkt 4–6, ust. 2 pkt 5 i ust. 6, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 oraz art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680),

b) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682),

c) art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683).”

8) w dziale IV tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

„Zasady ustalania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw”

9) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę przeznaczoną dla powiatów i województw na część drogową subwencji ogólnej, związaną z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg wojewódzkich, powiatowych oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, ustala się w wysokości 60% kwoty ustalonej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136).”,

b) uchyla się ust. 4;

10) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Wpłaty, o których mowa w art. 23 ust. 1, ustala się dla gmin istniejących w dniu 30 czerwca roku bazowego.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, dla nowych gmin oblicza się dzieląc między nowe gminy proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców kwotę wpłat, obliczoną dla gmin leżących na obszarze gmin dzielonych.

3. W przypadku połączenia gmin kwoty wpłat ustala się jako sumy wpłat dla poszczególnych gmin.

4. Nowe gminy mogą, w drodze zgodnych uchwał podjętych przez rady wszystkich zainteresowanych gmin, uzgodnić inny sposób podziału kwoty wpłat, o których mowa w ust. 2.

5. Ustalenia nowego podziału wpłat dokonuje się w terminie, o którym mowa w art. 38 ust. 8.”

11) w art. 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Jeżeli roczne kwoty części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zostały ustalone w innej wysokości niż kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje rozliczenia środków należnych i przekazanych:

1) w przypadku, gdy raty przekazane są mniejsze od rat należnych – zwiększając kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą należną za dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4, a kwotą faktycznie przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

2) w przypadku, gdy raty przekazane są większe od rat należnych – zmniejszając kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą faktycznie przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a kwotą należną za dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4, a jeżeli różnica jest wyższa od wysokości jednej raty, ustalonej na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – wstrzymując przekazywanie rat aż do zlikwidowania powstałej nadpłaty.

Pozostałe raty części subwencji ogólnej, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–6, będą wynosić 1/12 kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4, a w przypadku części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, będą wynosić 1/13 (lub 2/13 w odniesieniu do raty za marzec) kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

3. Jeżeli roczne kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zostały ustalone w innej wysokości niż kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje rozliczenia wpłat należnych i przekazanych:

1) w przypadku, gdy raty przekazane są mniejsze od rat należnych – zwiększając kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą należną za dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4, a kwotą faktycznie przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

2) w przypadku, gdy raty przekazane są większe od należnych – zmniejszając kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą faktycznie przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a kwotą należną za dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4, a jeżeli różnica jest wyższa od wysokości jednej raty, ustalonej na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – wstrzymując przekazywanie rat aż do zlikwidowania powstałej nadpłaty.

Pozostałe raty będą wynosić 1/12 kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 4.”

12) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie-podlegających zwrotowi są przekazywane zgodnie z procedurami zawartymi w umowie międzynarodowej lub w umowie z dawcą tych środków albo zgodnie z innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.”

13) w dziale VII uchyla się rozdział 6;

14) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. Działalność powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w 2003 r. jest finansowana z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu i samorządu województwa, a także z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.”

15) w art. 61 b w ust. 1 wyrazy „W 2002 r.” zastępuje się wyrazami „W latach 2002 i 2003”

16) po art. 61b dodaje się art. 61c w brzmieniu:

„Art. 61c. W zakresie opłat, o których mowa w art. 3 pkt 2 lit. b, należnych za okres do dnia 31 grudnia 2001 r., wymierzonych przez organ wskazany w odrębnych przepisach, inny niż urząd skarbowy, udzielanie ulg, odraczanie, umarzanie oraz rozkładanie na raty opłat może nastąpić w sposób, określony przepisami odrębnymi, po uzyskaniu zgody przewodniczącego zarządu gminy. Powyższe stanowisko jest wydawane w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.”.

Art. 2. [Ustawa o drogach publicznych]
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) w art. 19:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, są dla dróg:

1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

2) wojewódzkich – zarząd województwa,

3) powiatowych – zarząd powiatu,

4) gminnych –wójt (burmistrz, prezydent miasta).”

2) uchyla się ust. 6.

Art. 3. [Prawo o ruchu drogowym]
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 671 i Nr 216, poz. 1825) w art. 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.”.

Art. 4. [Ustawa o finansowaniu dróg publicznych]
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się ust. 3a;

2) w art. 4:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 60% – na zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3.”

b) uchyla się ust. 3.

Art. 5. [Ustawa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej]
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 56a w brzmieniu:

„Art. 56a. Zachowują moc przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 2.”

2) w art. 58:

a) skreśla się wyrazy „i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2002 r., z wyjątkiem art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 42 ust. 8, art. 54 i art. 55, które zachowują moc po dniu 31 grudnia 2002 r.”, a pozostałą treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2002 r., z wyjątkiem art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 42 ust. 8, art. 54 i art. 55, które zachowują moc po dniu 31 grudnia 2002 r., oraz art. 2 pkt 9, art. 3 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 56a, które zachowują moc do dnia 31 grudnia 2003 r. w zakresie wyliczenia wpłat gmin górniczych na 2003 r.”.

Art. 6. [Ustawa o dodatkach mieszkaniowych]
W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) w art. 12 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Na potrzeby obliczania zapotrzebowania na dotacje na 2003 r. w sposób określony w ust. 1 liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 3, ustala się przyjmując liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.”.

Art. 7. [Ustawa o podatku leśnym]
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) uchyla się art. 10.
Art. 8. [Wyliczenie subwencji ogólnej]
Na potrzeby wyliczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r. przyjmuje się liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.
Art. 9. [Rozliczenie faktycznych rocznych skutków]
1. W 2003 r. gminy otrzymują część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, określonych w art. 24 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2002 w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r., w wysokości wynikającej z dokonania rozliczenia faktycznych rocznych skutków, wynikających z decyzji i nakazów płatniczych oraz deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2002.

2. Do rozliczenia faktycznych rocznych skutków, wynikających z decyzji i nakazów płatniczych oraz deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2002, w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r.

Art. 10. [Rozumienie pojęć ustawowych]
Ilekroć w innych aktach prawnych jest mowa o ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2002, należy przez to rozumieć ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2003.
Art. 11. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych, ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

[1] Art. 5 wchodzi w życie 25 grudnia 2002 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA