REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 239 poz. 2033

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 87 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) krajowy plan postępowania awaryjnego;

2) wzór zakładowego planu postępowania awaryjnego;

3) wzór wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego.

§ 2.
Krajowy plan postępowania awaryjnego, mający zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym, obejmuje działania określone w § 3–8.
§ 3.
1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej „Prezesem Agencji”:

1) dokonuje identyfikacji zdarzenia radiacyjnego, zwanego dalej „zdarzeniem”, weryfikując pozyskaną informację o zdarzeniu;

2) określa przewidywany przebieg zdarzenia;

3) ocenia potencjalny rozmiar i zasięg skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia konieczności podjęcia działań interwencyjnych;

4) przekazuje informację o zdarzeniu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera następujące dane:

1) źródło informacji o zdarzeniu oraz sposób weryfikacji tej informacji;

2) dotychczasowy przebieg zdarzenia, w tym dane o osobach poszkodowanych i o stratach materialnych;

3) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;

4) prognozę rozmiaru i zasięgu skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia konieczności podjęcia działań interwencyjnych;

5) dotychczasowe działania podjęte przez kierownika jednostki organizacyjnej, na terenie której zaistniało zdarzenie, właściwych wojewodów i Prezesa Agencji;

6) propozycje działań mających na celu likwidację zagrożenia i usunięcie skutków zdarzenia.

§ 4.
1. Prezes Agencji ustala dla:

1) stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych – częstotliwość przekazywania do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki wyników pomiarów skażeń promieniotwórczych;

2) placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych – miejsca i częstotliwość pobierania próbek oraz częstotliwość przekazywania do Prezesa Agencji wyników pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w tych próbkach, a w przypadku placówek specjalistycznych także zakres pomiarów.

2. Prezes Agencji na bieżąco analizuje przebieg zdarzenia i ocenia jego skutki w celu weryfikacji, aktualizacji i przekazywania danych, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5.
1. Prezes Agencji dokonuje wstępnej oceny zdarzenia i powiadamia o zdarzeniu Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz państwa, na obszarze których mogą wystąpić skutki zdarzenia, a w przypadku zmiany oceny zdarzenia dokonuje aktualizacji powiadomienia.

2. Prezes Agencji powiadamia o zamiarze wprowadzenia działań mających na celu ograniczenie narażenia ludności Komisję Europejską oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej, które mogą być dotknięte skutkami tych działań, z podaniem informacji określających przyczyny ich wprowadzania oraz danych istotnych dla minimalizacji przewidywanych radiologicznych skutków zdarzenia dla tych państw, dokonując odpowiednio do rozwoju sytuacji aktualizacji powiadomienia.

3. Prezes Agencji w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza także treść informacji przekazywanej ludności zgodnie z § 6 ust. 2.

4. Na wniosek Komisji Europejskiej, Prezes Agencji powiadamia ją o treści informacji przekazywanej:

1) ludności, zgodnie z pkt 1 ppkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) osobom uczestniczącym w usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego i osobom uczestniczącym w działaniach interwencyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”.

§ 6.
1. Prezes Agencji, przekazując ludności informację, o której mowa w art. 92 ustawy, zamieszcza w niej:

1) dane dotyczące miejsca i czasu, a także opis i dotychczasowy oraz przewidywany przebieg zdarzenia, wraz z określeniem rozmiaru i zasięgu zaistniałych oraz przewidywanych jego skutków;

2) wskazanie działań lub zachowań ludności mających na celu uniknięcie skutków zdarzenia;

3) uprzedzenie o możliwości wprowadzenia działań interwencyjnych;

4) wskazanie organów i służb prowadzących akcję likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia, z zaleceniem stosowania się do wydawanych przez nie instrukcji i poleceń;

5) podstawowe dane o skutkach oddziaływania promieniowania jonizującego na człowieka i środowisko.

2. Prezes Agencji, przekazując informację, o której mowa w ust. 1, ludności przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, powiadamia tę ludność o potrzebie słuchania komunikatów przekazywanych przez radio i telewizję oraz o wskazaniach dotyczących:

1) postępowania osób odpowiedzialnych za przedszkola, szkoły, szpitale, domy opieki, hotele, zakłady karne i inne jednostki, w których przebywają większe grupy ludzi;

2) postępowania grup zawodowych mogących odegrać pomocną rolę w sytuacji zagrożenia radiacyjnego.

§ 7.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia, w tym podczas prowadzenia działań interwencyjnych:

1) usprawnia lub ogranicza ruch osób i towarów na terenach objętych skutkami zdarzenia – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu;

2) wprowadza odpowiedni do przebiegu zdarzenia tryb działania jednostek organizacyjnych systemu ochrony zdrowia – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

3) koordynuje wykorzystanie pododdziałów i oddziałów sił zbrojnych udostępnianych przez Ministra Obrony Narodowej – w porozumieniu z tym ministrem;

4) zapewnia łączność między organami i służbami biorącymi udział w akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności;

5) jeżeli zajdzie taka potrzeba, rozpowszechnia, w sposób przyjęty w danej miejscowości, przekazaną przez Prezesa Agencji informację, o której mowa w § 6.

2. W sytuacji gdy istnieje możliwość przekroczenia poziomów interwencyjnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych podejmuje działania, które zapewnią po wprowadzeniu działań interwencyjnych:

1) w przypadku czasowego przesiedlenia ludności – zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz zapewnienie przesiedlanej ludności:

a) miejsc zamieszkania,

b) transportu,

c) warunków powrotu do miejsc stałego zamieszkania;

2) w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych – zaopatrzenie ludności w niezbędne artykuły żywnościowe i wodę pitną oraz pomoc medyczną;

3) w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem – dystrybucję tych preparatów;

4) w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej żywności i wody pitnej – wycofanie ze sprzedaży skażonej żywności i jej zniszczenie, zamknięcie ujęć skażonej wody pitnej, bezpłatną dystrybucję nieskażonej wody pitnej oraz wprowadzenie do sprzedaży nieskażonych artykułów żywnościowych;

5) w przypadku zakazu lub ograniczenia karmienia zwierząt hodowlanych skażoną paszą i pojenia skażoną wodą oraz wypasu bydła na skażonym terenie – udostępnienie hodowcom nieskażonej paszy i wody oraz nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu bydła na skażonych pastwiskach.

3. W zależności od przebiegu zdarzenia i rozwoju sytuacji radiacyjnej minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, powiadamia wojewodów właściwych dla terenów, na których wystąpiło skażenie, o działaniach niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia, w tym o potrzebie użycia służb podległych wojewodom oraz koordynuje te działania.

§ 8.
1. Prezes Agencji uzgadnia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz z ministrem właściwym do spraw zagranicznych potrzebę i treść prośby przekazywanej przez krajowy punkt kontaktowy do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej lub innych państw o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwania skutków zdarzenia.

2. Prezes Agencji informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych o przyjęciu prośby o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwania skutków zdarzenia zgłoszonej przez inne państwa za pośrednictwem krajowego punktu kontaktowego.

§ 9.
Ustala się wzór zakładowego planu postępowania awaryjnego, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 10.
Ustala się wzór wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z tym że § 5 ust. 2–4 stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [WZÓR ZAKŁADOWEGO PLANU POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2033)

Załącznik nr 1

WZÓR ZAKŁADOWEGO PLANU POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-03-06
  • Dokument traci ważność: 2005-02-18

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA