REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2094

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Obszar ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego tworzy się w ten sposób, aby na zewnątrz tego obszaru roczna dawka skuteczna (efektywna) od wszystkich dróg narażenia nie przekraczała wartości 0,3 milisiwerta (mSv).
§ 2.
Przy szacowaniu dawki, o której mowa w § 1, uwzględnia się dane i informacje dotyczące:

1) parametrów obiektu jądrowego, w tym jego konstrukcji, przewidywanych wartości uwolnień substancji promieniotwórczych do otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji oraz rodzaju materiałów jądrowych znajdujących się w obiekcie jądrowym;

2) lokalizacji obiektu jądrowego, w tym warunków środowiska przyrodniczego istniejącego w rejonie obiektu jądrowego, w szczególności: ukształtowania terenu, budowy geologicznej, warunków klimatycznych (z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych warunków meteorologicznych), hydrologicznych, zagospodarowania gruntów oraz powierzchniowych wód płynących i stojących w rejonie obiektu jądrowego;

3) procedur eksploatacji obiektu jądrowego w warunkach normalnych;

4) rozkładów dawek promieniowania jonizującego dla różnych odległości od obiektu jądrowego, odpowiadających przewidzianym w projekcie obiektu jądrowego stanom eksploatacyjnym włącznie z sytuacjami awaryjnymi prowadzącymi do zdarzeń radiacyjnych, których zasięg skutków nie przekracza granic terenu obiektu;

5) innych czynników, które mogą mieć wpływ na ocenę zagrożenia radiologicznego na obszarze ograniczonego użytkowania.

§ 3.
Wojewoda, tworząc obszar ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego, określa wymagania dotyczące sposobu korzystania z obszaru, w szczególności:

1) prowadzenia pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego oraz pomiarów skażeń promieniotwórczych elementów środowiska na tym obszarze, zgodnie z programem tych pomiarów ustalonym w zezwoleniu na eksploatację obiektu jądrowego;

2) oznaczenia granic tego obszaru tablicami informacyjnymi.

§ 4.
Na obszarze ograniczonego użytkowania nie jest dopuszczalne:

1) wznoszenie budynków mieszkalnych i innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz obiektów użyteczności publicznej;

2) prowadzenie upraw przeznaczonych do spożycia lub wypasu;

3) prowadzenie działalności gospodarczej niezwiązanej z działalnością obiektu jądrowego;

4) w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, którego zasięg skutków może przekroczyć granice terenu obiektu jądrowego – wstęp na obszar ograniczonego użytkowania osób niebiorących udziału w działaniach mających na celu likwidację zagrożenia lub usunięcie skutków zdarzenia radiacyjnego.

§ 5.
Obszar ograniczonego użytkowania podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli zmianie uległy dane lub informacje, o których mowa w § 2.
§ 6.
Obszary ograniczonego użytkowania wokół obiektów jądrowych eksploatowanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia wymagają dostosowania do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.2)

Minister Środowiska: S. Żelichowski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i zagospodarowania strefy ochronnej wokół obiektu jądrowego (M.P. Nr 20, poz. 180), które traci moc z dniem 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 137 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2011-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA