REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2319

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przy Ministrze Sprawiedliwości tworzy się Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, zwaną dalej „Komisją".

2. Kadencja Komisji trwa cztery lata.

§ 2.
W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) zastępca przewodniczącego Komisji;

3) członkowie Komisji w liczbie od 8 do 12 osób;

4) sekretarz Komisji.

§ 3.
1. Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

2. Zastępcę przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości zgłoszony w porozumieniu z przewodniczącym Komisji.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są powoływane spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa karnego.

4. Sekretarza Komisji powołuje Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, spośród sędziów lub prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 4.
1. Prezes Rady Ministrów może odwołać przed upływem kadencji Komisji jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego lub członka z powodu:

1) złożenia rezygnacji;

2) nieuczestniczenia w pracach Komisji.

2. Odwołanie z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

3. Minister Sprawiedliwości może odwołać przed upływem kadencji Komisji jej sekretarza, po zasięgnięciu opinii albo na wniosek przewodniczącego Komisji.

§ 5.
1. W razie odwołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, członka lub sekretarza Komisji, dokonuje się w to miejsce powołania uzupełniającego; przepisy § 3 stosuje się.

2. W razie powołania uzupełniającego, kadencja tak powołanego przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, członka lub sekretarza Komisji upływa wraz z kadencją całej Komisji.

§ 6.
1. Do zadań Komisji należy:

1) przygotowywanie założeń i ogólnych kierunków zmian w prawie karnym materialnym, procesowym i wykonawczym, w prawie karnym skarbowym oraz w prawie o wykroczeniach, na podstawie bieżącej analizy orzecznictwa i piśmiennictwa w zakresie stosowania przepisów Kodeksu karnego. Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego. Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

2) opracowywanie projektów aktów normatywnych, w tym niezbędnych aktów wykonawczych, o podstawowym znaczeniu dla systemu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa o wykroczeniach, z uwzględnieniem zadań wynikających z potrzeb harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

2. Komisja ocenia przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości projekty aktów prawnych, opracowane przez inne uprawnione podmioty, zawierające przepisy prawne z zakresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w szczególności w aspekcie ich zgodności z podstawowymi kierunkami dokonywanych zmian w systemie prawa.

3. Komisja sporządza opinie w przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości kwestiach prawnych budzących wątpliwości, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2.

§ 7.
1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych lub na posiedzeniach zespołów problemowych.

2. Posiedzenia plenarne Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Obsługę organizacyjno-biurową Komisji zapewnia sekretariat Komisji.

§ 8.
1. Zespoły problemowe powołuje przewodniczący Komisji.

2. Zespoły problemowe powołuje się na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonania określonego zadania.

3. Przewodniczący Komisji ustala skład zespołu problemowego spośród członków Komisji oraz powołuje przewodniczącego zespołu problemowego.

4. Funkcję przewodniczącego zespołu problemowego może pełnić przewodniczący Komisji, zastępca przewodniczącego Komisji lub członek Komisji.

§ 9.
Przewodniczący Komisji:

1) sprawuje ogólne kierownictwo nad pracami Komisji;

2) przydziela zadania członkom Komisji oraz zespołom problemowym, w szczególności w zakresie opracowania projektów założeń aktów normatywnych oraz projektów aktów normatywnych;

3) może zapraszać do udziału w pracach albo na posiedzenia Komisji lub zespołów problemowych przedstawicieli nauki lub praktyki prawniczej spoza składu Komisji, posiadających wiedzę przydatną do rozstrzygnięcia poszczególnych zagadnień prawnych;

4) zleca opracowanie stosownych opinii członkom Komisji lub innym przedstawicielom nauki i praktyki prawniczej albo osobom posiadającym wiadomości specjalistyczne w innych dziedzinach wiedzy;

5) kieruje na posiedzenia plenarne Komisji projekty aktów normatywnych i opinie przyjęte przez zespoły problemowe;

6) przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości projekty aktów normatywnych i opinie rozpatrzone i przyjęte przez Komisję na posiedzeniach plenarnych;

7) zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o skierowanie przyjętych przez Komisję projektów do konsultacji społecznych.

§ 10.
Zastępca przewodniczącego Komisji:

1) zastępuje przewodniczącego Komisji w razie jego nieobecności;

2) wykonuje czynności powierzone mu przez przewodniczącego Komisji.

§ 11.
Przewodniczący zespołu problemowego:

1) kieruje pracami zespołu problemowego;

2) wykonuje czynności powierzone mu przez przewodniczącego Komisji.

§ 12.
Sekretarz Komisji:

1) organizuje pracę Komisji;

2) podejmuje decyzje finansowe w zakresie prac Komisji;

3) kieruje sekretariatem Komisji;

4) koordynuje współpracę Komisji z Ministrem Sprawiedliwości.

§ 13.
1. Minister Sprawiedliwości informuje przewodniczącego Komisji o przebiegu prac Rady Ministrów, Sejmu i Senatu nad projektami przygotowanych przez Komisję założeń i ogólnych kierunków zmian, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, oraz przyjętych przez nią projektach aktów normatywnych.

2. Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Sprawiedliwości, osoby wymienione w § 2 biorą udział w dalszych pracach legislacyjnych nad projektami, o których mowa w ust. 1.

§ 14.
1. Wydatki związane z działalnością Komisji, w tym wynagrodzenie dla osób, o których mowa w § 2 pkt 1–3, oraz innych biorących udział w jej pracach, są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

2. Na finansowanie prac Komisji mogą być kierowane także środki pochodzące z pomocy zagranicznej, przyznane Ministrowi Sprawiedliwości, na podstawie odrębnych przepisów.

3. W sprawach wynagrodzenia osób, o których mowa w § 2 pkt 1–3, oraz innych biorących udział w pracach Komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.1)).

§ 15.
Obsadę kadrową sekretariatu Komisji, odpowiednie pomieszczenia oraz obsługę techniczną Komisji zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA