| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 stycznia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

Na podstawie art. 145f pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (Dz. U. Nr 192, poz. 1607) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 4 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jeżeli w związku z udziałem w misji pokojowej policjant otrzymuje ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, lub świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów utrzymania.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ryczałt z tytułu delegowania policjant otrzymuje w wysokości kwoty bazowej ustalonej dla policjantów w ustawie budżetowej.”;

4) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dieta na pokrycie kosztów wyżywienia i na inne drobne wydatki w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3, nie przysługuje, jeżeli w związku z udziałem w misji pokojowej policjant otrzymuje ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, lub świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów utrzymania.”;

5) w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość:

1) w pierwszym miesiącu służby poza granicami państwa 60 %,

2) w następnych miesiącach służby poza granicami państwa 50 %

diet na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków oraz limitów na pokrycie kosztów noclegu, określonych na podstawie przepisów w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się zaliczkowo z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca służby poza granicami państwa, na rachunek bankowy w kraju, wskazany przez policjanta.”;

6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w czasie delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa policjant otrzymuje, jeżeli z tego tytułu przyznano mu odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.2)).

2. Świadczenie przysługuje za każdy procent doznanego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1/100 kwoty dwunastomiesięcznego przeciętnego uposażenia policjantów, ustalonego za czerwiec ubiegłego roku i ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie śmierci policjanta pozostającej w związku z delegowaniem do pełnienia służby poza granicami państwa.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Do policjanta delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w § 1:

1) pkt 2 i 3 – przepisy § 7a stosuje się odpowiednio;

2) pkt 2–5 – przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.
Ryczałt, o którym mowa w § 1 pkt 3, przysługuje od dnia 1 stycznia 2004 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »