reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

2) podstawowe wymagania dla zbierania lub transportu tych rodzajów odpadów.

§ 2.
Rodzaje odpadów, o których mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Zbieranie odpadów odbywa się w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po zużyciu których powstają odpady, określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
Dopuszcza się magazynowanie zebranych odpadów nie dłużej niż wymaga tego przygotowanie ich odpowiedniej ilości przed przekazaniem do następnego posiadacza odpadów.
§ 5.
1. Zebrane odpady, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 6, magazynuje się w:

1) miejscu wydzielonym;

2) miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich;

3) sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów;

4) sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie dotyczą odpadów leków.

§ 6.
Odpady, klasyfikowane według odrębnych przepisów jako odpady niebezpieczne, magazynuje się i transportuje w opakowaniach lub pojemnikach transportowych odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku.
§ 7.
Transport odpadów do placówek handlowych prowadzących ich zbiórkę oraz transport odpadów z placówek handlowych do następnego posiadacza, prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów, w odniesieniu do odpadów:

1) będących odpadami niebezpiecznymi, odbywa się zgodnie z przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych;

2) dla transportu których nie określono wymagań w odrębnych przepisach, odbywa się w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i niepowodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575 oraz z 2003 r. Nr 38, poz. 333), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [RODZAJE ODPADÓW, KTÓRYCH ZBIERANIE LUB TRANSPORT NIE WYMAGA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. (poz. 154)

RODZAJE ODPADÓW, KTÓRYCH ZBIERANIE LUB TRANSPORT NIE WYMAGA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW

 

Kod1)

Rodzaj odpadów

1

2

ex 08 03 18

ex 16 02 16

Odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

16 01 03

Zużyte opony

 

1) Kod według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

 

1

2

1602 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

ex 16 02 13*

ex 20 01 21*

Lampy fluorescencyjne

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

ex 20 01 26*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki(1)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama