reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Na podstawie art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 3, art. 48 ust. 3 i art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których można stosować zabezpieczenie ryczałtowe, oraz szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego;

2) sposób i miejsce złożenia zabezpieczenia akcyzowego;

3) wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej;

4) szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego.

§ 2.
1. Zabezpieczenie akcyzowe, w formie zabezpieczenia ryczałtowego, można stosować w przypadku zabezpieczania zobowiązań podatkowych powstałych z tytułu produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym.

2. Zabezpieczenie ryczałtowe można stosować w przypadku, gdy prowadzący skład podatkowy:

1) ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;

2) jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych;

3) do wniosku o wyrażenie zgody na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego dołączy:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego,

c) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP,

d) zaświadczenie, wydane przez:

– naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania prowadzącego skład podatkowy – o niezaleganiu przez prowadzącego skład podatkowy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

– właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania prowadzącego skład podatkowy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – o niezaleganiu przez prowadzącego skład podatkowy ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) pozytywną opinię o sytuacji finansowej prowadzącego skład podatkowy, wydaną przez bank prowadzący jego rachunek rozliczeniowy,

f) oświadczenie prowadzącego skład podatkowy, z którego wynika, iż względem prowadzącego skład podatkowy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne,

g) oświadczenie o największej kwocie zobowiązania podatkowego, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2.

3. Dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a–c, nie dołącza się, jeżeli zostały one wcześniej złożone w urzędzie celnym, do którego jest składany wniosek, a dane w nich zawarte są aktualne. W takim przypadku obowiązany powinien wskazać we wniosku numer sprawy, przy której złożono te dokumenty.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d tiret pierwszy, powinny być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d tiret drugi i lit. e, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być dołączone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.

§ 3.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego w oparciu o oświadczenie podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego:

1) obliczonego – w przypadku, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, lub

2) oszacowanego – w przypadku, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego na poziomie wyższym od kwoty wynikającej z oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi, że kwota wynikająca z oświadczenia nie zapewni pokrycia w całości kwoty wynikającej z zobowiązania podatkowego.

§ 4.
1. Wysokość zabezpieczenia ryczałtowego ustala się jako kwotę równą odpowiednio:

1) największej kwocie zobowiązania podatkowego z tytułu stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy z dziesięciu kolejnych dni z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy, lub

2) przewidywanej największej kwocie dziesięciodniowego zobowiązania podatkowego z tytułu stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w okresie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

2. Wysokość zabezpieczenia ryczałtowego powinna być aktualizowana co sześć miesięcy, począwszy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody na jego stosowanie.

§ 5.
1. Jeżeli podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego złoży zabezpieczenie akcyzowe z określonym terminem ważności, powinien najpóźniej na miesiąc przed upływem tego terminu udokumentować przedłużenie jego ważności lub złożyć nowe zabezpieczenie akcyzowe.

2. Nieprzedłużenie ważności zabezpieczenia akcyzowego lub niezłożenie nowego zabezpieczenia akcyzowego w terminie określonym w ust. 1 stanowi podstawę do stwierdzenia, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, przez właściwego naczelnika urzędu celnego, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia kwoty wynikającej z zobowiązania podatkowego.

§ 6.
1. Złożenie zabezpieczenia akcyzowego następuje przez:

1) złożenie w urzędzie celnym dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez uprawnionego gwaranta wymienionego w wykazie, o którym mowa w § 10, na kwotę wymaganego zabezpieczenia akcyzowego albo

2) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego na bankowy rachunek pomocniczy izby celnej właściwej miejscowo dla tego urzędu, w banku krajowym lub w placówce pocztowej, albo

3) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego gotówką w kasie urzędu celnego, albo

4) dokonanie przelewu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na bankowy rachunek pomocniczy właściwej miejscowo izby celnej, albo

5) złożenie w urzędzie celnym czeku gotówkowego lub rozrachunkowego, wystawionego przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego na kwotę zabezpieczenia akcyzowego, potwierdzony do wysokości tej kwoty przez bank krajowy prowadzący rachunek bankowy podmiotu, albo

6) złożenie w urzędzie celnym dokumentów płatniczych, o których mowa w § 9 ust. 1, na kwotę równą wysokości wymaganego zabezpieczenia akcyzowego, określoną według wartości nominalnej tych dokumentów.

2. Dopuszcza się możliwość wykorzystania kilku form określonych w ust. 1, pod warunkiem że łącznie zabezpieczą całą wymaganą kwotę zabezpieczenia akcyzowego.

§ 7.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przyjmując zabezpieczenie akcyzowe, wydaje podmiotowi obowiązanemu do złożenia zabezpieczenia akcyzowego potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego, które zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego;

2) rodzaj i formę zabezpieczenia akcyzowego;

3) termin ważności zabezpieczenia akcyzowego;

4) kwotę złożonego zabezpieczenia akcyzowego;

5) rodzaj zobowiązania podatkowego, do którego potwierdzenie może być stosowane;

6) wysokość kwoty zabezpieczenia akcyzowego, do której potwierdzenie może być stosowane.

2. Wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego, niezależnie od potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, przyjmując zabezpieczenie akcyzowe, w jednej z form wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 3–6, wydaje podmiotowi obowiązanemu do złożenia zabezpieczenia akcyzowego pokwitowanie złożenia zabezpieczenia, które zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania tego podmiotu;

2) sposób złożenia zabezpieczenia akcyzowego;

3) termin ważności zabezpieczenia akcyzowego;

4) wysokość zabezpieczenia akcyzowego;

5) datę złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

4. Wzór pokwitowania złożenia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Wydanie potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego może nastąpić po przedstawieniu przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego wiarygodnego dowodu potwierdzającego dokonanie czynności, o których mowa w § 6.

6. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na okres nie dłuższy niż okres ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego.

7. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi obowiązanemu do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu celnego, który je wydał, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Naczelnik urzędu celnego może wydać podmiotowi obowiązanemu do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, na uzasadniony wniosek, większą liczbę egzemplarzy potwierdzeń, o których mowa w ust. 1, określając w każdym z nich wysokość cząstkowej kwoty zabezpieczenia akcyzowego, do której potwierdzenie może być stosowane.

9. Suma cząstkowych kwot zabezpieczenia akcyzowego, określonych w potwierdzeniach, o których mowa w ust. 8, nie może przekroczyć wysokości kwoty złożonego zabezpieczenia akcyzowego.

§ 8.
1. Zabezpieczenie generalne lub zabezpieczenie ryczałtowe może być stosowane tylko po przedłożeniu we właściwym urzędzie celnym oryginału potwierdzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

2. Zabezpieczenie generalne może być zastosowane po ustaleniu przez właściwego naczelnika urzędu celnego stanu wykorzystania tego zabezpieczenia.

3. Na potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje powstanie oraz wykonanie lub wygaśnięcie zobowiązań podatkowych objętych tym zabezpieczeniem, w sposób umożliwiający obliczenie w każdym czasie kwoty wolnej zabezpieczenia, stanowiącej sumę kwoty złożonego zabezpieczenia akcyzowego i kwoty zobowiązań podatkowych wykonanych lub wygasłych pomniejszoną o kwotę powstałych zobowiązań podatkowych.

4. Po wyczerpaniu miejsca na adnotacje w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego, potwierdzenie to może być dokonane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, który je wydał, na nowym egzemplarzu, na którym zamieszcza informację o aktualnym stanie wykorzystania tego zabezpieczenia.

5. Naczelnik urzędu celnego, który przyjął zabezpieczenie generalne jako zabezpieczenie zobowiązań podatkowych z tytułu produkcji, przetwarzania lub magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, może ustalić odmienny sposób odnotowywania powstania oraz wykonania lub wygaśnięcia zobowiązań podatkowych objętych tym zabezpieczeniem, niż określony w ust. 1–4, pod warunkiem zapewnienia możliwości ustalenia w każdym czasie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia.

§ 9.
1. Dokumentami mającymi wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez naczelnika urzędu celnego jako zabezpieczenie akcyzowe, są papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne o określonym terminie wykupu, wyemitowane we własnym imieniu i na własny rachunek przez bank wymieniony w wykazie gwarantów, o którym mowa w § 10.

2. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, występujących w formie zdematerializowanej, naczelnik właściwego urzędu celnego przyjmuje świadectwo depozytowe albo inny dokument – wydane osobie uprawnionej do wykonywania praw z oznaczonych w treści świadectwa albo innego dokumentu papierów wartościowych – wraz z oświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek tych papierów wartościowych o ustanowieniu na określony okres blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku na rzecz urzędu celnego.

§ 10.
Ustala się wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 11.
1. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w jednej z form wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 3–6 może być zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru po zwrocie oryginału pokwitowania, o którym mowa w § 7 ust. 3.

2. W przypadku zagubienia oryginału pokwitowania, podlegające zwrotowi zabezpieczenie może zostać zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru w urzędzie celnym, w którym było złożone, po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie oświadczenia o zagubieniu oryginału pokwitowania.

3. W przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zabezpieczenie akcyzowe podlega zwrotowi po zakończeniu i rozliczeniu tej procedury.

§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Załącznik 1. [WZÓR POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 1 marca 2004 r. (poz. 314)

Załącznik nr 1

WZÓR POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR POKWITOWANIA ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR POKWITOWANIA ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI AKCYZOWYCH]

Załącznik nr 3

WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI AKCYZOWYCH

I. Banki:

1. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

2. AIG BANK Polska S.A.

3. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego

5. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

6. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

7. Bank Millennium S.A.

8. Bank Ochrony Środowiska S.A.

9. Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A.

10. Bank Pocztowy S.A.

11. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

12. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

13. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.

14. Bank Przemysłowy S.A.

15. Bank Svenska Handelsbanken (Polska) S.A.

16. Bank Współpracy Europejskiej S.A.

17. Bank Zachodni WBK S.A.

18. Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A.

19. BNP Paribas Bank Polska S.A.

20. BRE Bank S.A.

21. CC-Bank S.A.

22. Credit Lyonnais Bank Polska S.A.

23. DaimlerChrysler Services Bank (Polska) S.A.

24. Danske Bank Polska S.A.

25. Deutsche Bank PBC S.A.

26. Deutsche Bank Polska S.A.

27. DOMINET BANK S.A.

28. Dresdner Bank Polska S.A.

29. DZ Bank Polska S.A.

30. EURO Bank S.A.

31. FCE Bank Polska S.A.

32. Fiat Bank Polska S.A.

33. FORTIS BANK POLSKA S.A.

34. GE Bank Mieszkaniowy S.A.

35. GE Capital Bank S.A.

36. GMAC Bank Polska S.A.

37. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

38. Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.

39. HSBC Bank Polska S.A.

40. ING Bank Śląski S.A.

41. INVEST-BANK S.A.

42. Kredyt Bank S.A.

43. LUKAS Bank S.A.

44. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

45. Nord/LB Polska Nordeutsche Landesbank S.A.

46. NORDEA BANK POLSKA S.A.

47. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

48. Rabobank Polska S.A.

49. Raiffeisen Bank Polska S.A.

50. SOCIETE GENERALE S.A. Oddział w Polsce

51. VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

52. WestLB Bank Polska S.A.

53. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.

II. Zakłady ubezpieczeń:

1. „CONCORDIA WIELKOPOLSKA" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu

2. „Gerling Polska" Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

3. AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

4. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie

5. ELVIA TRAVEL Insurance Company Główny Oddział w Polsce

6. FIAT Ubezpieczenia Majątkowe S.A. w Warszawie

7. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

8. IF Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

9. Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR S.A. w Szczecinie

10. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

11. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie

12. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

13. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

14. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Gdańsku

15. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A. w Sopocie

16. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ALLIANZ Polska S.A. w Warszawie

17. Towarzystwo Ubezpieczeniowe EULER HERMES S.A. w Warszawie

18. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. we Wrocławiu

19. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-POLSKA S.A. w Warszawie

20. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Winterthur S.A. w Warszawie

21. Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A. w Warszawie

22. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S. A. w Warszawie

23. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S. A. w Warszawie

24. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. w Warszawie

25. Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej AGROPOLISA S.A. w Warszawie

26. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ w Warszawie

27. Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Radomiu

28. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 marca 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama