| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 4 marca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))3) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (Dz. U. Nr 80, poz. 375, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 3 w pkt 5 ostatni przecinek zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6.

§ 2.
Pracownikowi, który do dnia 31 marca 2004 r. otrzymywał dodatek na podstawie załącznika nr 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 za pracę wykonywaną przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych, o której mowa w ust. 3 pkt 6 tego załącznika, kwotę tego dodatku włącza się do wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2004 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 31, poz. 182, z 1998 r. Nr 45, poz. 281, z 1999 r. Nr 35, poz. 334 i Nr 78, poz. 882, z 2000 r. Nr 27, poz. 329, z 2001 r. Nr 32, poz. 377 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 379.

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 4 marca 2004 r. (poz. 430)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników zatrudnionych w szkołach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

l

720– 830

II

730–840

III

740–850

IV

750–880

V

760–920

VI

770–970

VII

780–1040

VIII

790–1110

IX

800–1185

X

810–1260

XI

825–1335

XII

845–1410

XIII

865–1490

XIV

885–1580

XV

905–1680

XVI

930–1780

XVII

970–1880

XVIII

1010–2000

XIX

1080–2120

 

II. Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

l

730–900

II

740–930

III

750–980

IV

760–1050

V

770–1130

VI

790–1230

VII

810–1330

 

1

2

VIII

830–1440

IX

855–1550

X

885–1660

XI

915–1780

XII

950–1900

XIII

990–2040

XIV

1060–2180

XV

1130–2320

XVI

1210–2490

XVII

1330–2740

XVIII

1690–3000

XIX

2050–3400

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »