| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 94, poz. 838) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 28 i 29 otrzymują brzmienie:

„§ 28. Ratownikiem górniczym może być osoba, która:

1) ukończyła 21 lat,

2) przepracowała co najmniej 12 miesięcy w zakładzie górniczym w danej specjalności,

3) ma odpowiedni stan zdrowia oraz odpowiednie predyspozycje psychologiczne, potwierdzone specjalistycznymi badaniami,

4) ukończyła kurs podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym,

5) włada językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do sprawowania czynności ratownika górniczego.

§ 29. Mechanikiem sprzętu ratowniczego może być ratownik górniczy lub były ratownik górniczy, który:

1) ukończył co najmniej zasadniczą szkołę zawodową,

2) ma staż ratowniczy nie krótszy niż 5 lat, a w zakładach poszukujących ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi – nie krótszy niż 3 lata,

3) ukończył kurs podstawowy dla kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym,

4) włada językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do sprawowania czynności mechanika sprzętu ratowniczego.”;

2) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

„§ 31a. 1. Przepisów § 28, § 30 i § 31 nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje w zawodzie ratownik górniczy, uznane w trybie określonym ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959).

2. Przepisów § 29–31 nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje w zawodzie mechanik sprzętu ratowniczego, uznane w trybie określonym ustawą wymienioną w ust. 1.”;

3) w § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego ustala każdorazowo liczbę ratowników biorących udział w ćwiczeniach; w podziemnym zakładzie górniczym liczba ratowników biorących udział w ćwiczeniach wynosi od 10 do 20.”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 1.3.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sprzętu ochrony układu oddechowego, sprzętu do określania parametrów fizykochemicznych powietrza oraz innego sprzętu specjalistycznego, w zależności od rodzaju kursu, a także oświetlenia osobistego ratowników i łączności,”;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) pkt 1.31.8.1 otrzymuje brzmienie:

„1.31.8.1. Tamę przeciwwybuchową kontroluje się w trakcie jej wykonywania, zwracając szczególną uwagę na:

1) stan oryglowania i rozparcia tamy,

2) wypełnienie tamy materiałem podsadzkowym lub stopień zalania muldy wodą,

3) możliwość uzyskania należytej szczelności zamknięć przepustów tamowych,

4) stan wyposażenia tamy i stan podłączeń do przyrządów kontrolno-pomiarowych.”,

b) pkt 1.63.5 otrzymuje brzmienie:

„1.63.5. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w następującą aparaturę kontrolno-pomiarową:

1) zestaw chromatograficzny umożliwiający wykonanie analizy chemicznej gazów pożarowych lub zestaw analizatorów gazowych umożliwiający szybkie wykonanie analizy chemicznej gazów pożarowych, posiadające parametry metrologiczne co najmniej takie, jak wymienione w tabelach nr 1 i 2,

2) urządzenie do zdalnego pobierania prób gazowych, wraz z oprzyrządowaniem, zapewniające pobieranie prób gazowych z odległości co najmniej 1000 m,

3) urządzenie do zdalnego pomiaru temperatury, zapewniające pomiar na odległość co najmniej 1000 m,

4) anemometr,

5) przyrząd do pomiaru wilgotności względnej powietrza,

6) przyrządy do ciągłego pomiaru zawartości O2, CO, CO2 i CH4.

Tabela nr 1

Zestaw chromatograficzny umożliwiający wykonanie analizy chemicznej gazów pożarowych

Składnik

Zakres pomiaru (%)

Dokładność pomiaru (%)

Czas odpowiedzi (min)

CH4

0–100

0,02

Łączny czas analizy wszystkich składników nie może przekroczyć 20 min

CO2

0–100

0,02

C2H4

0–100

0,002

C2H6

0–100

0,002

O2

0–100

0,02

N2

0–100

0,02

H2

0–100

0,05

 

Tabela nr 2

Zestaw analizatorów gazowych umożliwiający szybkie wykonanie analizy chemicznej gazów pożarowych

Składnik

Zakres pomiaru (%)

Dokładność pomiaru (%)

Czas odpowiedzi (s)

O2

0–25

0,2

10

O2

0–10

0,1

10

CO2

0–10

0,1

20

CH4

0–10

0,1

20

CH4

0–100

5

20

CO

0–0,05

0,001

20

CO

0–10

0,01

20

H2

0–5

0,05

15”,

 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Akcje ratownicze w przypadku wdarcia się do wyrobisk wody lub wody z luźnym materiałem skalnym.”.

§ 2.
Zachowują moc uprawnienia ratownika górniczego i uprawnienia mechanika sprzętu ratowniczego, uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109. poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »