| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 maja 2004 r.

w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa okresy wliczane do okresu czynnej służby wojskowej, od której zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz tryb jej obliczania i wypłacania.
§ 2.
1. Do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się:

1) okresy czynnej służby wojskowej;

2) okresy służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Więziennej, Służbie Celnej lub Urzędzie Ochrony Państwa;

3) zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega zsumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;

4) okres ukończonych studiów wyższych przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, na jednym kierunku, nie dłuższy jednak od programowego czasu ich trwania, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia.

2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy albo równoczesnego pozostawania w stosunku służby lub pracy i kontynuowania nauki w szkole wyższej, do okresu czynnej służby wojskowej, od której zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się tylko jeden z zakończonych okresów służby, pracy lub nauki, w wymiarze korzystniejszym dla żołnierza.

§ 3.
1. Dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w § 2 ust. 1, są w szczególności:

1) karta ewidencyjna;

2) świadectwo służby;

3) świadectwo pracy;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych albo zaświadczenie lub inny dokument, określający w szczególności datę rozpoczęcia i zakończenia studiów lub programowy czas ich trwania.

2. Dokumenty potwierdzające okresy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–4, żołnierz zawodowy składa w komórce organizacyjnej jednostki wojskowej właściwej do spraw kadr.

3. Wliczenie okresów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–4, do okresu czynnej służby wojskowej uprawniającego do nagrody jubileuszowej oraz ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej następuje na podstawie decyzji organu, o którym mowa w art. 104 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 4.
1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze uposażenie należne w dniu nabycia prawa do nagrody.

2. W razie wypłaty nagrody jubileuszowej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego, podstawę jej obliczenia stanowi uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu za ostatni miesiąc pełnienia służby, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia należnego w dniu nabycia prawa do nagrody.

3. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej w okresie, w którym żołnierz nie otrzymuje uposażenia w pełnej wysokości, stanowi pełne uposażenie.

§ 5.
Żołnierz zawodowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej, z zastrzeżeniem § 6 i 7, w dniu upływu okresu służby uprawniającego do nagrody.
§ 6.
1. Żołnierzowi zawodowemu, który w związku z udokumentowaniem okresu zaliczanego do okresu służby, o którym mowa w § 2 ust. 1, nabył prawo do kilku nagród jubileuszowych, przysługuje tylko jedna nagroda jubileuszowa, w najwyższej wysokości.

2. W razie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do niższej nagrody, uzyskanej w okolicznościach określonych w ust. 1, żołnierzowi zawodowemu wypłaca się z tego tytułu tylko wyrównanie do wysokości nagrody wyższej.

§ 7.
Żołnierzowi zawodowemu uprawnionemu do emerytury lub renty wypłaca się nagrodę jubileuszową w dniu zwolnienia ze służby, jeżeli w tym dniu brakuje mu do wymaganego okresu służby nie więcej niż 12 miesięcy.
§ 8.
Nagrodę jubileuszową wypłaca z urzędu dowódca jednostki wojskowej właściwy do wypłaty tej nagrody, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nabycia do niej prawa.
§ 9.
Żołnierzowi zawodowemu, który pełnił służbę w dniu 1 lipca 2004 r., przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej do okresu służby, o którym mowa w § 2, wlicza się także okresy wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo w czasie pełnienia służby przed dniem 1 lipca 2004 r.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 62, poz. 729, z 2001 r. Nr 30, poz. 347, z 2002 r. Nr 86, poz. 780 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 271), które traci moc, w zakresie uregulowanym rozporządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »