reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 czerwca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

Na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 34, poz. 290, Nr 47, poz. 406 i Nr 121, poz. 1140) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 2 w pkt 6 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„zaświadczenie organu administracji publicznej, wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, o:”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli oferent był uprawniony do rybactwa przez okres krótszy niż ostatnie 3 lata przed dniem wywieszenia ogłoszenia o konkursie, do oferty dołącza zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6, za okres, w którym był uprawniony do rybactwa.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Oferent, który korzysta albo korzystał z wód obwodu rybackiego ustanowionego na wodach rzeki, wyłącznie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich, dołącza do oferty postanowienie organu administracji publicznej, wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. b, jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ ten nie uzyskał danych potwierdzających fakt wywiązywania się przez tego oferenta z obowiązku ponoszenia nakładów rzeczowo-finansowych.”;

2) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w terminie składania ofert do konkursu nie złożono żadnej oferty;”;

3) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Jeżeli do ogłoszonego konkursu lub do ponownie ogłoszonego konkursu, o którym mowa w § 15, została złożona jedna oferta, przepisy § 8 ust. 1 pkt 1–4, pkt 6–8 i pkt 11, § 11 pkt 1–5, pkt 7, pkt 9 i 10, § 12 pkt 2 i 3 oraz § 13 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W przypadku unieważnienia konkursu dyrektor regionalnego zarządu ponownie ogłasza i przeprowadza konkurs.”;

5) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. Jeżeli do ogłoszonego konkursu lub do ponownie ogłoszonego konkursu, o którym mowa w § 15, została złożona jedna oferta, dyrektor regionalnego zarządu może zawrzeć umowę z oferentem, który ją złożył, gdy oferta ta odpowiada warunkom określonym w § 6 ust. 1 oraz § 7.”;

6) w § 19 w ust. 2 dodaje się trzecie zdanie w brzmieniu:

„Jeżeli dana rzeka nie ma połączenia z innymi rzekami, to maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego stanowi równowartość 0,35 dt żyta.”;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części l tabela otrzymuje brzmienie:

 

Liczba punktów

Wartość odchylenia (d)1) od średniej proponowanej wysokości stawki opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

1

2

6

przy wartości d poniżej lub równej 10 %

5

przy wartości d większej od 10 % ale nie większej lub równej 20 %

4

przy wartości d większej od 20 % ale nie większej lub równej 50 %

3

przy wartości d większej od 50 % ale nie większej lub równej 100 %

2

przy wartości d większej od 100 % ale nie większej lub równej 200 %

1

przy wartości d większej od 200 %

 

§ 2.
Do ogłoszonego i niezakończonego konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli termin publicznego otwarcia ofert upłynął przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama