| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 września 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych2)

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1:

a) po ust. l dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Sposoby, o których mowa w ust. 1, prowadzi się z zachowaniem parametrów procesu zapewniających, że powstały odpad nie jest odpadem niebezpiecznym.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dopuszczalne jest łączne stosowanie dwóch lub więcej sposobów, wymienionych w ust. 1, do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych pod warunkiem uzyskania celu, o którym mowa w ust. 1a. W przypadku gdy stosowany jest sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, postępowanie z pozostałościami po procesie termicznego przekształcania odpadów regulują odrębne przepisy.”;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Proces obróbki fizykochemicznej odpadów, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, w odniesieniu do odpadów oznaczonych kodem 18 01 80* w załączniku nr 1 do rozporządzenia, prowadzi się z zachowaniem parametrów procesu zapewniających pozbawienie tych odpadów właściwości zakaźnych (D9).”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Każde urządzenie lub instalację, o których mowa w § 4–6, wyposaża się w graficzny lub komputerowy system do ciągłej rejestracji podstawowych parametrów procesu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do obróbki fizykochemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, jeżeli jest to możliwe z uwagi na warunki techniczne stosowanej metody.

3. Każde urządzenie lub instalację, o których mowa w § 4–6a, poddaje się, co najmniej raz na 3 miesiące, kontroli skuteczności procesu metodami mikrobiologicznymi wskazanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347).”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dla autoklawów służących do unieszkodliwiania odpadów pochodzących z laboratoriów mikrobiologicznych, wprowadzonych do użytku przed dniem 15 września 2004 r. i znajdujących się na terenie laboratorium pod kontrolą mikrobiologiczną kierownika laboratorium, opinię, o której mowa w § 7 ust. 1, należy uzyskać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, z zachowaniem wymagań określonych w § 7 ust. 2 i 3, wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.”;

5) po § 9 dodaje się § 9a i 9b w brzmieniu:

„§ 9a. Do autoklawów służących do unieszkodliwiania odpadów, o których mowa w § 9, przepis § 8 ust. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 9b. Przepis ust. 3 pkt 2 i ust. 13 załącznika nr 2 do rozporządzenia w stosunku do istniejących instalacji w rozumieniu przepisów dotyczących standardów emisyjnych z instalacji stosuje się od dnia 28 grudnia 2005 r.”;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2004 r.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy nr 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. UE L 332 z dnia 28 grudnia 2000 r., s. 91–111).

3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEPROWADZANIA PROCESÓW TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 września 2004 r. (poz. 2061)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEPROWADZANIA PROCESÓW TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »