reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 września 2004 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Na podstawie art. 35 ust. 6, art. 40 ust. 3 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów oraz tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom powołanym w skład Państwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej „komisjami”, oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i okręgowych komisji wyborczych.
§ 2.
1. Członkom komisji przysługują, w związku z udziałem w pracach tych komisji, diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2. Dieta dla członków Komisji wynosi półtorej diety określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dieta, której wysokość określono w ust. 2, nie przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

§ 3.
1. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji zamieszkałym poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 4.
Członkom komisji w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1951).
§ 5.
Należności, o których mowa w § 2–4, są wypłacane na podstawie polecenia wyjazdu służbowego wystawionego przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.
§ 6.
1. Członkom okręgowych i obwodowych komisji wyborczych za czas uczestnictwa w czynnościach związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyborów przysługuje zryczałtowana dieta, w następującej wysokości:

1) dla członków okręgowych komisji wyborczych 380 zł;

2) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 140 zł.

2. Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisemnego potwierdzenia przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, zastępcy przewodniczącego właściwej komisji udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

§ 7.
1. Członkowie obwodowych komisji wyborczych w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w obwodowej komisji wyborczej.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład obwodowej komisji wyborczej, wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy, przyczynę i czas nieobecności w pracy. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący obwodowej komisji wyborczej. Zaświadczenie dla przewodniczącego komisji podpisuje jego zastępca.

3. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w obwodowej komisji wyborczej.

§ 8.
1. Osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej oraz w skład inspekcji okręgowych komisji wyborczych przysługują:

1) diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów – w wysokości i na zasadach określonych w § 2–5;

2) zryczałtowane diety za czas wykonywania prac związanych z przeprowadzaniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania – w wysokości 231 zł;

3) zwolnienie od pracy do 5 dni w związku z wykonywaniem zadań w inspekcji.

2. Przy realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1, przepisy § 6 ust. 2 oraz § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
1. Należności, o których mowa w § 2–4 oraz § 6 i 8, wypłacają:

1) członkom okręgowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji okręgowych komisji wyborczych – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

2) członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego;

3) członkom obwodowych komisji wyborczych – właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich – dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora statku, za pośrednictwem armatora.

2. Członkom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, należności wypłacane są po przyjęciu protokołów głosowania w obwodach przez właściwą okręgową komisję.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 81, poz. 887).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama