reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów;

2) program szkolenia diagnostów;

3) zasady przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, i wysokość opłaty za egzamin;

4) wzory dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych.

§ 2.
Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;

2) posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;

3) posiada wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;

4) posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.

§ 3.
1. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia odbywa się według programu szkolenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Po odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny wchodzą jej przewodniczący oraz dwóch członków komisji, z których jeden pełni jednocześnie funkcję sekretarza komisji.

2. W egzaminie kwalifikacyjnym może uczestniczyć w charakterze obserwatora wyznaczony przedstawiciel Ministra Infrastruktury.

3. Komisja egzaminacyjna działa zgodnie z regulaminem wewnętrznym zatwierdzonym przez Ministra Infrastruktury.

§ 5.
1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej „Dyrektorem TDT”, zamieszcza na stronach internetowych Transportowego Dozoru Technicznego komunikat w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca egzaminu kwalifikacyjnego, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, oraz powiadamia o tym organy wydające uprawnienie diagnosty.

2. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki;

2) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285);

3) kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;

4) kserokopie dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.

§ 6.
1. Egzamin kwalifikacyjny składa się z części teoretycznej i praktycznej.

2. Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty obejmuje:

1) część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:

a) trzydziestu pytań zawierających tematykę pierwszej części szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru,

b) pięciu pytań dla każdej z pozostałych czterech części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru,

c) jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia;

2) część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

3. Egzamin kwalifikacyjny dla diagnostów uzupełniających uprawnienia obejmuje:

1) część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:

a) pięciu pytań zawierających tematykę każdej części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru,

b) jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia;

2) część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

4. Zakres badań technicznych do wykonania w części praktycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, określa komisja egzaminacyjna.

5. Część teoretyczna egzaminu kwalifikacyjnego trwa:

1) 60 minut – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a;

2) 10 minut – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 3 pkt 1 lit. a, dla każdej części szkolenia specjalistycznego;

3) 30 minut – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c i ust. 3 pkt 1 lit. b.

6. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej, jeżeli od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 7.
1. Egzamin z części teoretycznej uważa się za zdany w przypadku udzielenia co najmniej 80 % prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z każdej części szkolenia oraz udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie opisowe.

2. Egzamin z części praktycznej uważa się za zdany w przypadku wykazania się praktyczną umiejętnością prawidłowego wykonania badania technicznego i wydania prawidłowej oceny w zakresie stanu technicznego badanego pojazdu oraz poprawnego wypełnienia dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

3. Jeżeli uczestnik egzaminu kwalifikacyjnego nie uzyska pozytywnego wyniku z części praktycznej, może przystąpić do kolejnego egzaminu z tej części po złożeniu wniosku o ponowne przeprowadzenie egzaminu oraz uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 8 ust. 3, bez konieczności ponownego składania dokumentów określonych w § 5 ust. 3.

§ 8.
1. Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 210 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opłata za egzamin, o którym mowa w § 6 ust. 3, wynosi odpowiednio 100 zł dla każdej części szkolenia, a w przypadku egzaminu składającego się z więcej niż dwóch części opłata nie może być wyższa niż 210 zł.

3. Opłata za przeprowadzenie ponownego egzaminu praktycznego wynosi 100 zł.

§ 9.
1. Uczestnicy egzaminu otrzymują, w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego, zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu wydane przez Dyrektora TDT albo pismo informujące o wynikach z poszczególnych części egzaminu kwalifikacyjnego.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników uczestnik egzaminu może zwrócić się do Dyrektora TDT z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej, a także o dokonanie jej ponownej oceny.

§ 10.
1. Po egzaminie kwalifikacyjnym komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu.

2. Wzór protokołu przeprowadzonego egzaminu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

2. Wzór uprawnienia diagnosty określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 12.
1. Osoby, o których mowa w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), nieposiadające uprawnienia do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów mogą uzupełnić te uprawnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą uzupełnić uprawnienia w przypadku ukończenia odpowiedniej części szkolenia i zdania egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 13.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęty szkolenie dla diagnostów prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, ale nie ukończyły go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przystępują do egzaminu zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
§ 14.
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność.
§ 15.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 208, poz. 1769).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

Załącznik 1. [PROGRAM SZKOLENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 4 listopada 2004 r. (poz. 2469)

Załącznik nr 1

PROGRAM SZKOLENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU
O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZDANIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZDANIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR PROTOKOŁU PRZEPROWADZONEGO EGZAMINU]

Załącznik nr 5

WZÓR PROTOKOŁU PRZEPROWADZONEGO EGZAMINU

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR UPRAWNIENIA DIAGNOSTY]

Załącznik nr 6

WZÓR UPRAWNIENIA DIAGNOSTY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama