| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanego dalej „Prezesem", oraz wymogi stawiane osobom przystępującym do konkursu.
§ 2.
1. Konkurs przeprowadza Zespół Konkursowy, zwany dalej „Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzi 5 członków.

3. Zespół powołuje Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwana dalej „Radą".

4. Rada powołuje członków Zespołu spośród osób wchodzących w jej skład lub innych osób, których wiedza i doświadczenie zawodowe oraz autorytet dają rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Zespołu.

5. Członkowie Zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

6. Członkiem Zespołu nie może być osoba przystępująca do konkursu, osoba będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Zespołu.

7. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 6, zostaną ujawnione po powołaniu Zespołu, Rada niezwłocznie odwołuje członka Zespołu, którego okoliczności te dotyczą, i uzupełnia skład Zespołu.

8. Koszty obsługi Zespołu ponosi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwana dalej „Agencją".

9. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 3.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu.

§ 4.
Do konkursu może przystąpić osoba korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwo umyślne posiadająca:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie związanym z działalnością Agencji;

3) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4) co najmniej trzyletnie doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji programów z zakresów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

5) co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu programami finansowanymi ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;

6) obywatelstwo polskie.

§ 5.
1. Rada powołuje Zespół:

1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Prezesa;

2) niezwłocznie – w razie odwołania Prezesa albo jego śmierci.

2. W terminie 7 dni od dnia powołania Zespół zamieszcza ogłoszenie o konkursie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz, w tym samym dniu, na stronie internetowej Agencji.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy;

2) informację o wymaganiach określonych w § 4;

3) listę wymaganych dokumentów wchodzących w skład zgłoszenia;

4) wskazanie miejsca i sposobu składania dokumentów;

5) wskazanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Agencji, udostępnianych osobom przystępującym do konkursu, oraz sposobu ich udostępnienia;

6) określenie terminu składania zgłoszeń, nie krótszego niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia;

7) określenie terminu i miejsca podania do publicznej wiadomości listy osób dopuszczonych do udziału w konkursie.

4. Dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt 3, są w szczególności:

1) koncepcja funkcjonowania Agencji opracowana przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożona na nośniku elektronicznym;

2) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w § 4 pkt 3–5, z podaniem informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami oraz okresie ich pełnienia i liczbie podległych pracowników;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty poświadczające przebieg kariery zawodowej;

4) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu, zaświadczenia lub certyfikatu, potwierdzającego stopień znajomości języka angielskiego;

5) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;

7) pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 6.
1. Zespół dopuszcza do udziału w konkursie osoby, których zgłoszenia spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. Zespół podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do udziału w konkursie przez jej zamieszczenie na stronie internetowej Agencji oraz udostępnienie w siedzibie Agencji, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania dokumentów.

3. Osoba, która nie została dopuszczona do udziału w konkursie, może złożyć odwołanie do Rady w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 2. Rozstrzygnięcie Rady w sprawie dopuszczenia osoby do udziału w konkursie jest ostateczne.

4. Jeżeli do udziału w konkursie nie zostały dopuszczone co najmniej 3 osoby, konkurs jest nieważny, a Zespół niezwłocznie ogłasza ponowny konkurs.

§ 7.
Konkurs składa się z:

1) oceny zgłoszenia;

2) rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 8.
1. Oceny zgłoszeń dokonuje indywidualnie każdy członek Zespołu.

2. Ocena zgłoszenia polega na przyznaniu punktów:

1) za opracowanie koncepcji funkcjonowania Agencji – od 0 do 5 punktów;

2) za doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji programów, o których mowa w § 4 pkt 4 – od 0 do 5 punktów;

3) za doświadczenie w zarządzaniu programami finansowanymi ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej – od 0 do 5 punktów;

4) za doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi – od 0 do 5 punktów.

3. Członek Zespołu ocenia koncepcję funkcjonowania Agencji, biorąc pod uwagę w szczególności efektywność proponowanych sposobów realizacji zadań Agencji w świetle aktów prawnych, na podstawie których działa Agencja.

4. Członek Zespołu może przyznać osobie dopuszczonej do udziału w konkursie łącznie do 2 punktów za dodatkowe kwalifikacje, a w szczególności za ukończone studia podyplomowe.

5. Członek Zespołu sporządza pisemne uzasadnienie ocen każdego ze zgłoszeń. Uzasadnienia te dołącza się do protokołu najbliższego posiedzenia Zespołu.

§ 9.
1. Zespół ustala końcową ocenę każdego ze zgłoszeń złożonych przez osoby dopuszczone do udziału w konkursie.

2. Końcowa ocena zgłoszenia jest średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych osobie dopuszczonej do udziału w konkursie przez poszczególnych członków Zespołu, zgodnie z § 8.

3. Zespół dopuszcza do rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które uzyskały końcową ocenę zgłoszenia wynoszącą co najmniej 12 punktów.

4. Jeżeli warunku określonego w ust. 3 nie spełniają co najmniej 3 osoby. Zespół dopuszcza do rozmowy kwalifikacyjnej 3 osoby, które uzyskały najwyższą końcową ocenę zgłoszenia.

5. Przewodniczący Zespołu niezwłocznie powiadamia poszczególne osoby o ich dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Powiadomienie następuje nie później niż na 7 dni przed terminem przeprowadzenia rozmowy.

§ 10.
1. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Zespół dokonuje oceny predyspozycji osób dopuszczonych do tej rozmowy do kierowania Agencją oraz ich wiedzy.

2. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje również prezentację koncepcji funkcjonowania Agencji określonej w § 5 ust. 4 pkt 1.

3. Ocena predyspozycji do kierowania Agencją obejmuje:

1) umiejętność prowadzenia prezentacji;

2) umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych;

3) odporność na stres;

4) komunikatywność i zarządzanie czasem.

4. Zespół ocenia wiedzę kandydatów w zakresie:

1) instrumentów wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców;

2) instrumentów wspierania eksportu;

3) zasad wspierania rozwoju regionalnego;

4) instrumentów na rzecz rozwoju zasobów ludzkich;

5) programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

5. Zespół dokonuje wyboru dwóch kandydatów na stanowisko Prezesa spośród osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej, uwzględniając wynik tej rozmowy oraz końcowej oceny zgłoszeń.

§ 11.
1. Zespół, w terminie 7 dni od zakończenia prac, przedstawia Radzie sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu, podpisane przez wszystkich członków Zespołu. Do sprawozdania dołącza się protokoły z posiedzeń Zespołu.

2. Rada niezwłocznie rozpatruje sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu i na jego podstawie podejmuje, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1, uchwałę o przedstawieniu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki kandydatów na stanowisko Prezesa. Z chwilą podjęcia przez Radę tej uchwały Zespół ulega rozwiązaniu.

3. W terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę uchwały, o której mowa w ust. 2, wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Agencji oraz udostępnienie w siedzibie Agencji.

§ 12.
1. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia konkursu Rada odwołuje wszystkich członków Zespołu i powołuje w jego skład nowych członków, zgodnie z przepisami § 2 ust. 2–7. Zespół w nowym składzie ponownie przeprowadza konkurs.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej nie zostanie wybrany kandydat lub tylko jeden kandydat zostanie wskazany, Zespół ponownie przeprowadza konkurs.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 127, poz. 1394), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2003 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 66, poz. 596).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »