reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

Na podstawie art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji:

1) śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zwanych dalej „wodami”,

2) urządzeń melioracji wodnych, zwanych dalej „urządzeniami”,

3) zmeliorowanych gruntów

– zwanej dalej „ewidencją”.

§ 2.
1. Ewidencję prowadzi się z wykorzystaniem:

1) kopii map przeglądowych w skali 1:25 000, z zaznaczonymi:

a) wodami,

b) kanałami,

c) wałami przeciwpowodziowymi,

d) stacjami pomp,

e) granicami systemów melioracyjnych stanowiących zamkniętą całość techniczną, zwanych dalej „obiektami”;

2) kopii map sytuacyjnych w skali 1:5 000 lub 1:2 000, a w razie konieczności w innej dostępnej skali, z zaznaczonymi elementami uwidocznionymi na mapach przeglądowych, a także:

a) rowami,

b) ziemnymi stawami rybnymi,

c) rurociągami stałymi i zbieraczami drenarskimi,

d) budowlami,

e) zmeliorowanymi gruntami ornymi i trwałymi użytkami zielonymi, w tym zdrenowanymi,

f) gruntami nawadnianymi grawitacyjnie, przy użyciu deszczowni, a także gruntami nawadnianymi ściekami i gnojowicą;

3) wykazów wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów;

4) książki ewidencyjnej wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów, zwanej dalej „książką”, prowadzonej według wzoru, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

5) dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w stanie ewidencyjnym wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów;

6) wykazu obiektów wymagających odbudowy lub modernizacji, prowadzonego według wzoru, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ewidencja lub jej elementy mogą być jednocześnie prowadzone w systemie elektronicznym.

3. Jednostka prowadząca ewidencję może, w zależności od potrzeb i możliwości technicznych, rozszerzać jej zakres o inne informacje dotyczące wód i urządzeń oraz o rodzaje i charakterystyki urządzeń niewymienionych w rozporządzeniu.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, tabele, których wzór określono w załącznikach nr 1–6 do rozporządzenia, mogą być sporządzane w innym układzie graficznym, pod warunkiem zachowania wszystkich kolumn tych tabel.

§ 3.
1. Ewidencję prowadzi się w układzie obrębów ewidencyjnych gruntów, zwanych dalej „obrębami”.

2. Dla każdego obrębu sporządza się imienny wykaz wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów według wzorów, które są określone w załącznikach nr 3–6 do rozporządzenia.

3. Wody i urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz zmeliorowane przez nie grunty ujmuje się w wykazach obejmujących cały obręb.

4. Wykazy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz zmeliorowanych przez nie gruntów są sporządzane oddzielnie dla każdego obiektu znajdującego się na terenie danego obrębu.

5. Pojedyncze budowle i urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, niewchodzące w skład obiektów, oraz zmeliorowane przez nie grunty, znajdujące się na terenie danego obrębu, ewidencjonuje się łącznie w jednym wykazie.

6. Dane ujęte w poszczególnych wykazach, po zgrupowaniu w układzie rubryk książki, podlegają wpisaniu na odpowiednich jej arkuszach.

7. Zbiorcze zestawienie książki sporządza się dla poszczególnych obrębów oraz jednostek podziału terytorialnego, a w razie potrzeby także dla innych jednostek.

8. Dla każdej gminy sporządza się wykaz obrębów, na terenie których występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych lub obszary, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ, wraz z zaznaczeniem, w ramach jakich obiektów były wykonywane, według wzoru, który jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 4.
Ewidencję prowadzi się w sposób jednolity, uwzględniając wody, urządzenia oraz zmeliorowane grunty, z wyjątkiem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, znajdujących się na gruntach będących w administracji Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, i gruntów zmeliorowanych przy pomocy tych urządzeń.
§ 5.
1. Obszar zmeliorowanych gruntów podlegających ewidencjonowaniu stanowi suma powierzchni użytków rolnych, na którą wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, wody oraz urządzenia melioracji wodnych podstawowych.

2. Do ustalania powierzchni gruntów zmeliorowanych przy pomocy wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych.

3. Wody, urządzenia oraz granice zmeliorowanych gruntów oznacza się, stosując jednolite symbole i numerację. Ujednolicone oznaczenia graficzne oraz zasady numeracji są określone w załącznikach nr 8 i 9 do rozporządzenia.

4. Nazwę i kilometr wody albo numer i kilometr urządzenia na granicy województwa określa ta jednostka, która posiada w swojej ewidencji jego dolny odcinek, i informuje o tym sąsiednią jednostkę prowadzącą ewidencję, u której znajduje się górny odcinek wody albo urządzenia.

§ 6.
1. Dane zawarte w ewidencji aktualizuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu stanowiącego podstawę do zmiany wpisu, wykazując zaistniałe zwiększenie lub zmniejszenie stanu ilościowego wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów, podlegających ewidencjonowaniu.

2. Podstawę do wpisu stanowią:

1) w zakresie zwiększenia stanu ewidencyjnego – dane wynikające z:

a) dokumentacji powykonawczych robót zrealizowanych na koszt Skarbu Państwa,

b) dokumentacji powykonawczych robót zrealizowanych przez właścicieli gruntów we własnym zakresie oraz pozwoleń wodnoprawnych, przekazanych jednostce prowadzącej ewidencję na zasadach ustalonych w drodze porozumienia zawartego między tą jednostką i organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń,

c) zmian w wykazie wód, określonym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149),

d) protokołów przejęcia od innych użytkowników urządzeń melioracji wodnych wraz z dokumentacją powykonawczą tych urządzeń lub decyzji właściwego organu o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia wodnoprawnego,

e) protokołów z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego wód i urządzeń, spisanych przez jednostkę prowadzącą ewidencję, zawierających wykazy tych wód i urządzeń oraz ich lokalizację,

f) operatów pomiarowych, sporządzonych dla celów wymiaru opłat melioracyjnych,

g) protokołów z aktualizacji powierzchni zmeliorowanych gruntów, sporządzonych przez jednostkę prowadzącą ewidencję, z udziałem właścicieli tych gruntów;

2) w zakresie zmniejszenia stanu ewidencyjnego – dane wynikające z:

a) decyzji właściwego organu o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia wodnoprawnego oraz o rozbiórce urządzeń,

b) protokołów dotyczących uzasadnionego technicznie wyłączenia urządzeń w wyniku zmian dotychczasowego sposobu wykorzystywania gruntów, dokonanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, spisanych przez organ prowadzący ewidencję,

c) protokołów zużycia lub zniszczenia urządzeń melioracji wodnych podstawowych, spisanych przez jednostkę prowadzącą ewidencję i odpowiedzialną za ich utrzymanie, zatwierdzonych przez marszałka województwa w uzgodnieniu z wojewodą właściwym ze względu na miejsce położenia tych urządzeń,

d) protokołów zużycia lub zniszczenia urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, wykonanych przy udziale środków publicznych, spisanych przez jednostkę prowadzącą ewidencję przy udziale właściwego starosty, zatwierdzonych przez marszałka województwa w uzgodnieniu z wojewodą właściwym ze względu na miejsce położenia urządzeń,

e) dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. c, e–g.

3. Protokoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c i d, powinny zawierać:

1) informację o wnioskodawcy;

2) udokumentowane terminy wykonania urządzeń;

3) przyczyny zużycia lub zniszczenia urządzeń;

4) szczegółowe uzasadnienie braku celowości przywrócenia sprawności urządzeń.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być przechowywane oddzielnie w przeznaczonych do tego celu teczkach; w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, b i f, wystarczające jest zamieszczenie w teczce informacji o miejscu ich przechowywania.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. S. Kowalczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703.

Załącznik 1. [KSIĄŻKA EWIDENCYJNA WÓD, URZĄDZEŃ ORAZ ZMELIOROWANYCH GRUNTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 grudnia 2004 r. (poz. 55)

Załącznik nr 1

KSIĄŻKA EWIDENCYJNA WÓD, URZĄDZEŃ ORAZ ZMELIOROWANYCH GRUNTÓW

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8. [UJEDNOLICONE OZNACZENIA GRAFICZNE W EWIDENCJI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH]

Załącznik nr 8

UJEDNOLICONE OZNACZENIA GRAFICZNE W EWIDENCJI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 9. [ZASADY NUMERACJI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH]

Załącznik nr 9

ZASADY NUMERACJI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama