Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne (Dz. U. Nr 275, poz. 2733) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) Ip. 198 otrzymuje brzmienie:

„198. Insulini injectio neutralis

infoRgrafika

infoRgrafika

2) Ip. 199 otrzymuje brzmienie:

„199. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

3) Ip. 202 otrzymuje brzmienie:

„202. Insulinum isophanum

infoRgrafika

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-01-28
  • Data wejścia w życie: 2005-02-01
  • Data obowiązywania: 2005-02-01
  • Dokument traci ważność: 2006-07-01

Dziennik Ustaw