| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 24 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))3) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej (Dz. U. Nr 95, poz. 437, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny."

2) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca – jeżeli faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia."

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli l lp. 3 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„3

Główny księgowy

XVII–XIX

9

według odrębnych przepisów"

 

b) w tabeli IA lp. 2 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„2

Zastępca dyrektora

XVI–XX

 

wyższe

6

główny księgowy

według odrębnych przepisów"

 

c) w tabeli II lp. 3 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„3

Główny księgowy

XVI–XVIII

9

według odrębnych przepisów"

 

§ 2.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 242 i Nr 44, poz. 281, z 1998 r. Nr 42, poz. 249, z 1999 r. Nr 7, poz. 59 i Nr 36, poz. 345, z 2000 r. Nr 27, poz. 332, z 2001 r. Nr 50, poz. 526, z 2003 r. Nr 25, poz. 212 oraz z 2004 r. Nr 45, poz. 420.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 24 lutego 2005 r. (poz. 353)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

l

750– 910

II

760– 920

III

770– 940

IV

780– 980

V

790–1 020

VI

800–1 060

VII

810–1 110

VIII

820–1 170

IX

840–1 250

X

870–1 320

XI

900–1 400

XII

920–1 480

XIII

940–1 600

XIV

960–1 700

XV

990–1 810

XVI

1 020–1 940

XVII

1 050–2 070

XVIII

1 080–2 200

XIX

1 110–2 370

XX

1 180–2 520

XXI

1 290–2 680

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »