reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego;

2) jednostkach – należy przez to rozumieć jednostki doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 2 ustawy;

3) planie finansowym – należy przez to rozumieć plan finansowy, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)).

§ 2.
1. Jednostki prowadzą gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowych, opracowywanych, opiniowanych i zatwierdzanych w trybie przepisów art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 3 i art. 12 ust. 1 ustawy.

2. Roczny plan finansowy jest ustalany na okres roku kalendarzowego.

§ 3.
Projekt rocznego planu finansowego opracowuje dyrektor jednostki, z uwzględnieniem wysokości dotacji podmiotowej, dotacji na zadania zlecone do realizacji oraz dotacji przedmiotowych zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na dany rok.
§ 4.
1. Roczny plan finansowy jednostki zawiera w szczególności:

1) wielkości liczbowe dla poszczególnych tytułów przychodów, określonych w art. 11 ust. 1 ustawy, w tym odrębnie przychodów z dotacji podmiotowej, dotacji na zadania zlecone do realizacji i dotacji przedmiotowych;

2) wielkości liczbowe dla poszczególnych tytułów wydatków, w tym:

a) wydatków na pokrycie kosztów utrzymania jednostki, z tego:

– wydatków na wynagrodzenia,

– wydatków na pochodne od wynagrodzeń,

– wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

– wydatków na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz diet, o których mowa w art. 10 ustawy,

– pozostałych wydatków rzeczowych z wyszczególnieniem przewidywanych tytułów wydatków,

b) wydatków majątkowych, w tym na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z wyszczególnieniem przewidywanych tytułów wydatków;

3) zobowiązania przewidywane do uregulowania w roku, na który sporządzany jest plan, wynikające z decyzji podjętych w latach poprzednich;

4) zobowiązania powstałe w roku, na który plan jest sporządzany, przewidziane do realizacji w roku następnym;

5) stan należności jednostki doradztwa rolniczego na początek i koniec roku kalendarzowego;

6) stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku kalendarzowego;

7) planowaną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

2. Wielkości, o których mowa w ust. 1, są ujmowane w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

§ 5.
Do planu, o którym mowa w § 4, załącza się szczegółowy harmonogram obejmujący:

1) zestawienie, narastająco w układzie kwartalnym, przychodów z:

a) tytułu dotacji budżetowych, w tym odrębnie:

– dotacji podmiotowej,

– dotacji na zadania zlecone do realizacji,

– dotacji przedmiotowych,

b) tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przychodów z działalności, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy,

c) innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków oraz środków finansowych pochodzenia zagranicznego i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

2) zestawienie, narastająco w układzie kwartalnym:

a) zobowiązań planowanych do zaciągnięcia,

b) wydatków na pokrycie kosztów bieżących utrzymania jednostki, z tego wydatków na:

– wynagrodzenia osobowe,

– wynagrodzenia bezosobowe,

– pochodne od wynagrodzeń,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych,

– pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz diet, o których mowa w art. 10 ustawy,

– pozostałe wydatki rzeczowe z wyszczególnieniem przewidywanych tytułów wydatków,

c) wydatków majątkowych, w tym na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne, z wyszczególnieniem przewidywanych tytułów wydatków;

3) zestawienie wydatków, odrębnie:

a) dla działalności ustawowej,

b) dla działalności zleconej jednostce doradztwa rolniczego;

4) zestawienie przychodów i rozchodów środków finansowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów;

5) szczegółowe pisemne uzasadnienie poszczególnych wielkości przychodów i wydatków, o których mowa w pkt 1–4.

§ 6.
Realizacja zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, oraz wydatkowanie środków publicznych przez jednostki są dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności dotyczącymi finansów publicznych.
§ 7.
Obsługa bankowa rachunków jednostek prowadzona jest zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
§ 8.
Realizacja poszczególnych tytułów wydatków może być dokonywana w granicach kwot ustalonych w rocznym planie finansowym na dany kwartał.
§ 9.
Zwiększenie lub zmniejszenie wielkości wydatków i zobowiązań w poszczególnych tytułach lub przyspieszenie wydatkowania środków w stosunku do zatwierdzonych w rocznym planie finansowym oraz zwiększenie zobowiązań przewidzianych do realizacji w kolejnym roku może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu zmiany rocznego planu finansowego przez organ, któremu jednostka podlega.
§ 10.
1. Jednostki tworzą:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy ustawowe.

2. Fundusz statutowy tworzy się z równowartości składników majątku, nabytych w trybie ustawy, stanowiących wyposażenie jednostek w dniu rozpoczęcia przez nie działalności, po uwzględnieniu należności i zobowiązań przejętych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy.

3. Zysk netto jednostek przeznacza się na fundusze, o których mowa w ust. 1.

4. Stratę netto jednostek pokrywa się z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, część straty, niepokrytą z funduszu rezerwowego, pokrywa się z funduszu statutowego.

§ 11.
1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki dokonuje, odpowiednio, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub wojewoda.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne, związane z wyborem podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego, ponosi jednostka.

3. Roczne sprawozdanie finansowe jednostka przedkłada do zatwierdzenia, odpowiednio, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi lub wojewodzie.

4. Podziału zysku lub ustalenia sposobu pokrycia straty jednostki dokonuje, odpowiednio, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub wojewoda.

§ 12.
1. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego sporządza się w układzie określonym w § 4 i 5.

2. Zatwierdzone roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jednostka przesyła Ministrowi Finansów.

§ 13.
Przepisu § 4 ust. 2 nie stosuje się do sporządzenia planu finansowego na 2005 r.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strefy Nieruchomości

Blog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama