REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 141 poz. 1184

USTAWA

z dnia 1 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 uchyla się pkt 1;

2) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zaświadczenie ADR, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane przez jednostkę prowadzącą kurs na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 5.”;

3) w art. 18 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu;”;

4) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Doradcą może być, z zastrzeżeniem ust. 7, osoba, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) posiada wykształcenie wyższe;

3) nie była karana za przestępstwo umyślne;

4) posiada świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, zwane dalej „świadectwem doradcy”.

2. Świadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje osoba, która:

1) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1–3;

2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs początkowy dla kandydatów na doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie, zwany dalej „kursem początkowym”;

3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na doradców przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

3. Świadectwo doradcy jest wydawane przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego przedłuża ważność świadectwa doradcy albo wydaje nowe świadectwo doradcy na okres kolejnych 5 lat, jeżeli doradca:

1) nie przestał spełniać wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

2) nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów niniejszej ustawy;

3) jest posiadaczem ważnego świadectwa doradcy;

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla doradców przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego w roku poprzedzającym datę upływu ważności świadectwa doradcy.

5. Egzaminy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i w ust. 4 pkt 4, są przeprowadzane za opłatą, której koszt ponosi osoba zainteresowana.

6. Wojewódzki inspektor transportu drogowego cofa świadectwo doradcy, jeżeli doradca:

1) przestał spełniać wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

2) naruszył przepisy niniejszej ustawy.

7. Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy na podstawie ust. 6 pkt 2, nie może być doradcą przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu świadectwa. Po upływie tego terminu osoba ta, o ile spełnia wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może otrzymać świadectwo doradcy w trybie określonym w ust. 2.

8. Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie informacji przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego prowadzi ewidencję doradców, w której umieszcza się dane dotyczące:

1) imienia i nazwiska;

2) daty i miejsca urodzenia;

3) numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej tego numeru – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;

4) adresu zamieszkania;

5) daty i miejsca wydania oraz numeru świadectwa doradcy.

9. Dane, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 5, są ogólnodostępne.”;

5) art. 25 i 26 otrzymują brzmienie:

„Art. 25. Kurs początkowy prowadzą przedsiębiorcy, o których mowa w art. 12, i jednostki wojskowe, o których mowa w art. 14.

Art. 26. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i zakres kursu początkowego dla kandydatów na doradców, uwzględniając odpowiednio konieczność zapewnienia należytych wymagań organizacyjno-technicznych przeprowadzania tego kursu oraz jego program ramowy i szczegółowy;

2) szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu dla kandydatów na doradców oraz egzaminu dla doradców, uwzględniając konieczność zapewnienia obiektywnego sprawdzenia przygotowania do wykonywania zadań doradcy;

3) wysokość opłat za egzamin dla kandydatów na doradców i za egzamin dla doradców oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, uwzględniając odpowiednio konieczność pokrycia kosztów przeprowadzenia tych egzaminów oraz liczbę egzaminowanych osób;

4) wzór świadectwa doradcy, uwzględniając zakres niezbędnych danych dotyczących doradcy.”;

6) w art. 28 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokument przewozowy, zawierający dane określone w umowie ADR;”;

7) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedsiębiorca, członek władz osoby prawnej będącej przedsiębiorcą oraz osoba zarządzająca innym podmiotem wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, która nie wypełnia obowiązków określonych w art. 23 ust. 2, podlega karze grzywny.”;

8) art. 38a otrzymuje brzmienie:

„Art. 38a. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, właściciele lub użytkownicy:

1) butli, wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 maja 2004 r., obowiązani są poddać je ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 r.;

2) pozostałych ciśnieniowych urządzeń transportowych, wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r., obowiązani są poddać je ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

2. Zgodność ciśnieniowych urządzeń transportowych, o których mowa w ust. 1, z wymaganiami ustala notyfikowana jednostka kontrolująca w wyniku przeprowadzonej procedury ponownej oceny zgodności.

3. Ponownej ocenie zgodności nie podlegają ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w ust. 1, które są napełniane i badane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Badania, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają, w zakresie swojej właściwości, organy i jednostki określone w art. 6.

5. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w ust. 1, które nie zostaną poddane ponownej ocenie zgodności w wymaganych terminach, nie podlegają przepisom rozdziału 3a.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703), w załączniku po Ip. 1.6.5.6 dodaje się Ip. 1.6.5.7 w brzmieniu:

„1.6.5.7

Niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek

5 000”

 

Art. 3.

W ustawie z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962) art. 58 otrzymuje brzmienie:

„Art. 58. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, właściciele lub użytkownicy:

1) butli, wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 maja 2004 r., obowiązani są poddać je ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 r.;

2) pozostałych ciśnieniowych urządzeń transportowych, wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r., obowiązani są poddać je ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

2. Zgodność ciśnieniowych urządzeń transportowych, o których mowa w ust. 1, z wymaganiami ustala notyfikowana jednostka kontrolująca w wyniku przeprowadzonej procedury ponownej oceny zgodności.

3. Ponownej ocenie zgodności nie podlegają ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w ust. 1, które są napełniane i badane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Badania, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają, w zakresie swojej właściwości, organy i jednostki określone w art. 8.

5. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w ust. 1, które nie zostaną poddane ponownej ocenie zgodności w wymaganych terminach, nie podlegają przepisom rozdziału 3.”.

Art. 4.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 26 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5.
Do dnia 31 grudnia 2005 r. wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego przekażą, w zakresie swojej właściwości. Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego dane dotyczące doradców w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 6.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4 w zakresie art. 24 ust. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawę z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

[1] Ustawa wchodzi w życie 13 sierpnia 2005 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4 w zakresie art. 24 ust. 8, który wchodzi w życie 1 stycznia 2006 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA