| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 sierpnia 2005 r.

w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Mianowanie funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem", na stopień służbowy Straży Granicznej, zwany dalej „stopniem", następuje na wniosek lub z urzędu.

2. Wzór wniosku o mianowanie na stopień określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
Wniosek o mianowanie na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) oraz na stopień w korpusie podoficerów składają do:

1) Komendanta Głównego Straży Granicznej – kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej;

2) komendanta oddziału Straży Granicznej:

a) kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,

b) komendant placówki albo dywizjonu Straży Granicznej;

3) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej – kierownik komórki organizacyjnej ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

§ 3.
Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie chorążych składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej:

1) komendant oddziału Straży Granicznej;

2) komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej;

3) kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.

§ 4.
1. Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie oficerów składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej przełożeni, o których mowa w § 3.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej, po jego zaopiniowaniu, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3. Z wnioskiem o mianowanie na stopień w korpusie oficerów funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, kierownika jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej albo na innym stanowisku bezpośrednio podległym Komendantowi Głównemu Straży Granicznej występuje Komendant Główny Straży Granicznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
1. Wniosek, o którym mowa w § 2, § 3 i § 4 ust. 1, oraz wniosek o mianowanie na stopień w drodze wyróżnienia na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą", funkcjonariusza pełniącego służbę poza granicami państwa w składzie kontyngentu Straży Granicznej może również złożyć dowódca kontyngentu Straży Granicznej.

2. Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie chorążych albo w korpusie oficerów dowódca kontyngentu składa za zgodą przełożonego właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza, którego ten wniosek dotyczy.

3. Wymogu uzyskania zgody nie stosuje się, jeżeli przełożonym właściwym w sprawach osobowych funkcjonariusza jest Komendant Główny Straży Granicznej.

§ 6.
1. Wniosek o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w Straży Granicznej i posiadającej stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej, zwane dalej „mianowaniem na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej", w przypadku mianowania na stopień:

1) w korpusie oficerów – składa do Komendanta Głównego Straży Granicznej właściwy przełożony, o którym mowa w § 3, a w przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach wymienionych w § 4 ust. 3 – kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

2) w korpusie chorążych i w korpusie podoficerów oraz na stopień starszego szeregowego – składa do właściwego przełożonego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, kierownik podległej temu przełożonemu komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych, a w przypadku braku takiej komórki organizacyjnej osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw kadrowych.

2. Przełożony uprawniony do mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej, o którym mowa w art. 61 ust. 3 ustawy, może, z urzędu albo na wniosek osoby właściwej do występowania z wnioskiem o mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej, uzależnić mianowanie od odbycia przez osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub stopień wojskowy przeszkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany stopień.

§ 7.
1. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie oficerów, chorążych albo podoficerów, jeżeli wykazuje się jednocześnie:

1) wskazanymi w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacjami o charakterze ogólnym uzasadniającymi możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w określonym korpusie, potwierdzonymi praktyką zawodową w postaci co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej w danym korpusie;

2) co najmniej jedną spośród wymienionych w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacją i umiejętnością o charakterze specjalistycznym.

2. Wymóg potwierdzenia kwalifikacji o charakterze ogólnym praktyką zawodową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy absolwenta akademii wojskowej albo wyższej szkoły wojskowej oraz elewa szkoły podoficerskiej, jeżeli jego przyjęcie do służby w Straży Granicznej następuje:

1) bezpośrednio po ukończeniu nauki odpowiednio w akademii wojskowej, wyższej szkole wojskowej bądź szkole podoficerskiej albo

2) w okresie do lat 3 od ukończenia nauki odpowiednio w akademii wojskowej, wyższej szkole wojskowej albo szkole podoficerskiej, ale bezpośrednio po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pełnionej nieprzerwanie od zakończenia nauki.

3. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze nie krótszym niż wymiar zasadniczej służby wojskowej.

4. Wykaz kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniających możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Mianowania funkcjonariusza na stopień na podstawie art. 56 ustawy dokonuje się z dniem Święta Straży Granicznej.

2. Funkcjonariusza, który odbył przeszkolenie specjalistyczne, mianuje się na pierwszy stopień oficerski bezpośrednio po zakończeniu tego przeszkolenia.

3. Absolwenta szkoły podoficerskiej i szkoły chorążych Straży Granicznej mianuje się odpowiednio na pierwszy stopień podoficera oraz na pierwszy stopień chorążego bezpośrednio po ukończeniu tych szkół. W przypadku gdy w dniu ukończenia szkoły podoficerskiej albo szkoły chorążych funkcjonariusz nie posiada pozytywnej opinii służbowej, mianowanie na stopień następuje z dniem uzyskania przez niego pozytywnej opinii służbowej.

4. Mianowania funkcjonariusza na stopień w drodze wyróżnienia, na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy, dokonuje się z dniem udzielenia tego wyróżnienia. Jeżeli mianowanie na wyższy stopień w drodze wyróżnienia następuje w związku z dokonaniem przez funkcjonariusza czynu świadczącego o szczególnym męstwie, wskutek którego funkcjonariusz poniósł śmierć, mianowania dokonuje się pośmiertnie.

5. Mianowania na stopień na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy dokonuje się z dniem zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej.

6. Mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej dokonuje się z dniem rozpoczęcia przez funkcjonariusza służby w Straży Granicznej.

7. W przypadku gdy mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej uzależnione zostało od odbycia przeszkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany stopień, mianowania dokonuje się z dniem pozytywnego zakończenia tego przeszkolenia.

§ 9.
1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na wyższy stopień wręcza się akt mianowania na stopień.

2. Akt mianowania na stopień wydają:

1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej w przypadku mianowania funkcjonariusza na:

a) pierwszy stopień chorążego,

b) pierwszy stopień oficerski,

c) stopień generała,

d) pozostałe stopnie, jeżeli funkcjonariusz pełni służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

2) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w oddziale, a w ośrodku szkolenia Straży Granicznej kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych albo osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw kadrowych w przypadku mianowania na stopnie inne niż wymienione w pkt 1 lit. a–c funkcjonariusza pełniącego służbę w tym oddziale albo w ośrodku szkolenia.

3. Wzór aktu mianowania na:

1) stopień podporucznika Straży Granicznej, generała brygady Straży Granicznej i generała dywizji Straży Granicznej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) stopnie inne niż wymienione w pkt 1 określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Wręczenia aktu mianowania na stopień dokonuje się w sposób uroczysty. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1, wręczenie aktu mianowania na stopień następuje w dniu obchodów Święta Straży Granicznej.

2. Akt mianowania na stopień wręcza funkcjonariuszowi Komendant Główny Straży Granicznej, zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej albo przełożony, o którym mowa w § 3.

3. Funkcjonariusza mianowanego na stopień, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, powiadamia się o innym terminie wręczenia aktu mianowania.

4. Funkcjonariuszowi, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, w szczególności z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania można wręczyć w miejscu jego pobytu.

5. W przypadku gdy funkcjonariusz mianowany na stopień zmarł przed otrzymaniem aktu mianowania na ten stopień albo gdy mianowanie na stopień następuje pośmiertnie, akt mianowania na stopień wręcza się małżonkowi zmarłego funkcjonariusza lub najbliższemu krewnemu.

§ 11.
1. W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, jest obowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania na wnioskowany stopień.

2. Dokonanie powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o mianowanie na stopień.

§ 12.
1. Mianowanie na stopień, mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej oraz ogłoszenie o utracie stopnia następuje w formie rozkazu personalnego.

2. Informacje o utracie stopnia przez funkcjonariusza można ogłosić wszystkim lub niektórym funkcjonariuszom, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami, które były przyczyną utraty danego stopnia.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, właściwy jest Komendant Główny Straży Granicznej, komendant oddziału albo komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy, dla których jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych.

4. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Straży Granicznej informacje o utracie stopnia przez funkcjonariusza ogłasza Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy.

§ 13.
Wnioski o mianowanie na stopień oraz akty mianowań na stopnie mogą być sporządzane na drukach według dotychczasowych wzorów do wyczerpania ich zapasów.
§ 14.
Przepisy rozporządzenia dotyczące mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej stosuje się do osób posiadających stopień wojskowy i przyjętych do służby w Straży Granicznej po dniu 22 czerwca 2005 r.
§ 15.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 119, poz. 1020).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2005 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 sierpnia 2005 r. (poz. 1340)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ UZASADNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ MIANOWANIA NA STOPIEŃ RÓWNORZĘDNY OBOWIĄZUJĄCY W STRAŻY GRANICZNEJ OSOBY PRZYJMOWANEJ DO SŁUŻBY I POSIADAJĄCEJ STOPIEŃ WOJSKOWY]

Załącznik nr 2

WYKAZ KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ UZASADNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ MIANOWANIA NA STOPIEŃ RÓWNORZĘDNY OBOWIĄZUJĄCY W STRAŻY GRANICZNEJ OSOBY PRZYJMOWANEJ DO SŁUŻBY I POSIADAJĄCEJ STOPIEŃ WOJSKOWY

I. Kwalifikacje o charakterze ogólnym uzasadniające możliwość mianowania osoby posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w korpusie:

1) oficerów Straży Granicznej:

a) ukończenie akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej i posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego, w tym tytułu oficera dyplomowanego) albo

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) oraz odbycie szkolenia wojskowego i zdanie egzaminu na oficera, albo

c) posiadanie tytułu magistra (równorzędnego) i ukończenie wyższej szkoły niewojskowej, jeżeli studia lub nauka w tej szkole odbyta została na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy, albo

d) posiadanie tytułu magistra (równorzędnego) i zdanie egzaminu na oficera, który został przeprowadzony w trybie zakwalifikowania chorążego zawodowego lub podoficera zawodowego do egzaminu na oficera;

2) chorążych Straży Granicznej:

a) ukończenie kursu specjalistycznego dla młodszych chorążych (młodszych chorążych marynarki) albo

b) ukończenie szkoły chorążych kształcącej kandydatów na chorążych zawodowych;

3) podoficerów Straży Granicznej:

a) ukończenie szkoły podoficerskiej albo

b) zdanie egzaminu na podoficera bez odbywania szkolenia w szkole podoficerskiej.

II. Kwalifikacje i umiejętności o charakterze specjalistycznym uzasadniające możliwość mianowania osoby posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie oficerów, chorążych i podoficerów:

1) posiadanie doświadczenia w wykonywaniu czynności:

a) analityczno-informacyjnych lub

b) operacyjno-rozpoznawczych, lub

c) dochodzeniowo-śledczych

– nabytego podczas co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej w Wojskowych Służbach Informacyjnych, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

2) ukończenie szkoleń specjalistycznych na poziomie pozwalającym na samodzielne wykonywanie czynności w zakresie kontroli:

a) chemicznej lub

b) radiometrycznej, lub

c) pirotechnicznej;

3) posiadanie uprawnień budowlanych pozwalających na samodzielne wykonywanie funkcji w zakresie nadzoru inwestorskiego;

4) posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego;

5) ukończenie aplikacji sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, legislacyjnej lub kontrolerskiej;

6) posiadanie kwalifikacji zawodowych trenera lub instruktora uprawniających do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego o charakterze specjalnym w rozumieniu przepisów określających wzorcowe programy zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) posiadanie aktualnej licencji pilota zawodowego;

8) posiadanie aktualnej licencji mechanika lotniczego lub mechanika pokładowego;

9) posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii i odbyty staż podyplomowy;

10) posiadanie prawa wykonywania zawodu psychologa;

11) posiadanie tytułu biegłego rewidenta lub spełnianie wymogów uprawniających do sprawowania funkcji głównego księgowego;

12) posiadanie tytułu technika kryminalistyki lub eksperta kryminalistyki;

13) zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego i posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z wykonywaniem kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego;

14) posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku studiów: elektronika, telekomunikacja, informatyka, kryptografia lub cybernetyka;

15) ukończenie szkoleń w zakresie umożliwiającym prowadzenie prawidłowej eksploatacji i naprawy:

a) sprzętu radiowego, telefoniczno-telegraficznego, informatycznego lub telekomunikacyjnego,

b) urządzeń łączności, optoelektronicznych lub utajniających;

16) posiadanie umiejętności przydatnych do służby w plutonach specjalnych Straży Granicznej nabytych podczas co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej w jednostkach kawalerii powietrznej, jednostkach desantowo-szturmowych lub pododdziałach do działań specjalnych;

17) posiadanie aktualnego dyplomu lub świadectwa uprawniającego do zajmowania stanowisk na polskich statkach morskich;

18) posiadanie udokumentowanej praktyki stoczniowej przy nadzorowaniu budów lub remontów jednostek pływających;

19) posiadanie aktualnych uprawnień dewiatora;

20) posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu technika nawigacyjnego;

21) posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji transportu lub eksploatacji i naprawy pojazdów kołowych;

22) posiadanie doświadczenia zawodowego w kierowaniu i zarządzaniu jednostkami wojskowymi na stanowisku służbowym co najmniej dowódcy pułku (równorzędnym);

23) posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie obronności państwa lub zarządzania kryzysowego.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »