REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 179 poz. 1486

USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach niniejszej ustawy, albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi.”;

2) w art. 13c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu pojazdu nienormatywnego i stawki opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wielkości parametru tego pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż jednego parametru opłatę ustala się jako sumę opłat z tytułu każdego przekroczenia. Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku osiach pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, opłatę ustala się jako sumę opłat z tytułu każdego przekroczenia.”;

3) w art. 13g dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Karę, o której mowa w ust. 1, ustala się za przekroczenie dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż jednego parametru karę ustala się jako sumę wysokości kar z tytułu każdego przekroczenia. Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku osiach pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, karę ustala się jako sumę wysokości kar z tytułu każdego przekroczenia.”;

4) w art. 40:

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.”,

b) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

11. Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.”,

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, oraz kary, o której mowa w ust. 12, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 13a.”,

d) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Opłatę roczną, o której mowa w ust. 5, za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie określonym w ust. 13, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.”,

e) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.”,

f) po ust. 14 dodaje się ust. 14a i 14b w brzmieniu:

„14a. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w ust. 14, oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4.

14b. Za wejście w pas drogowy, o którym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z ust. 12.”;

5) art. 40d otrzymuje brzmienie:

„Art. 40d. 1. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3, opłat wynikających z umów zawieranych zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7 oraz kar pieniężnych określonych w art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12 pobiera się odsetki ustawowe.

2. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3 wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty określone w art. 13f ust. 1 oraz kary pieniężne określone w art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12 wraz z odsetkami za zwłokę podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Obowiązek uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kar pieniężnych określonych w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12 przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.”;

6) w art. 41 ust. 4–6 otrzymują brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, mając na uwadze stan techniczny dróg oraz ochronę dróg przed zniszczeniem.

5. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, mając na uwadze potrzebę zapewnienia ruchu tranzytowego.

6. Drogi inne niż określone na podstawie ust. 4 i 5 stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.”;

7) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej ustawy.

Art. 2.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925 i Nr 175, poz. 1462) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, albo którego wymiary lub masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy, jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia.”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757) uchyla się art. 6.
Art. 4.
Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień zmienionych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 5.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420 i Nr 172, poz. 1440 i 1441.

Załącznik 1. [WIELKOŚCI PARAMETRÓW ORAZ STAWKI OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 13C UST. 1 PKT 1]

Załączniki do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (poz. 1486)

Załącznik nr 1

WIELKOŚCI PARAMETRÓW ORAZ STAWKI OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 13C UST. 1 PKT 1

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty w zł za 1 km

1

2

3

1

Za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość

0,15

2

Za przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:

 

 

a) od wartości dopuszczalnej 4,00 m do 4,50 m włącznie

0,15

 

b) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,10 m ponad 4,50 m

0,20

3

Za przekroczenie szerokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:

 

 

a) od wartości dopuszczalnej 2,55 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie

0,20

 

b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie

0,45

 

c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m

0,40

4

Za przekroczenie szerokości pojazdu ciężarowego z nadwoziem rodzaju furgon, jeżeli jego ściany są zaopatrzone w izolację termiczną, a grubość ściany bocznej wraz z izolacją termiczną jest nie mniejsza niż 45 mm

 

 

a) od wartości dopuszczalnej 2,60 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie

0,20

 

b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie

0,45

 

c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m

0,40

5

Za przekroczenie szerokości pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej lub pojazdów tych wraz z ładunkiem:

 

 

a) od wartości dopuszczalnej 3,00 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie

0,20

 

b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie

0,45

 

c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m

0,40

6

Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8,0 t:

 

 

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

 

 

a) do 8,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 8,0 t do 8,5 t

0,50

 

c) powyżej 8,5 t do 9,0 t

1,10

 

d) powyżej 9,0 t do 9,5 t

1,80

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo

1,30

 

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 8,8 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 8,8 t do 9,3 t

0,50

 

c) powyżej 9,3 t do 9,8 t

1,10

 

d) powyżej 9,8 t do 10,3 t

1,80

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 10,3 t dodatkowo

1,30

 

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 13,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 13,0 t do 14,0 t

0,50

 

c) powyżej 14,0 t do 15,0 t

1,20

 

d) powyżej 15,0 t do 16,0 t

2,10

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 16,0 t dodatkowo

1,80

 

1

2

3

 

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 14,5 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 14,5 t do 15,5 t

0,70

 

c) powyżej 15,5 t do 16,5 t

1,70

 

d) powyżej 16,5 t do 17,5 t

2,80

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,5 t dodatkowo

2,20

 

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 19,5 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 19,5 t do 21,0 t

1,00

 

c) powyżej 21,0 t do 22,5 t

2,20

 

d) powyżej 22,5 t do 24,0 t

3,70

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 24,0 t dodatkowo

2,90

 

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 21,8 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 21,8 t do 23,3 t

1,20

 

c) powyżej 23,3 t do 24,8 t

2,70

 

d) powyżej 24,8 t do 26,3 t

4,50

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 26,3 t dodatkowo

3,50

 

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi:

 

 

a) do 8,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 8,0 t do 8,5 t

0,25

 

c) powyżej 8,5 t do 9,0 t

0,60

 

d) powyżej 9,0 t do 9,5 t

1,00

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo

0,75

 

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 13,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 13,0 t do 14,0 t

0,30

 

c) powyżej 14,0 t do 15,0 t

0,65

 

d) powyżej 15,0 t do 16,0 t

1,10

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 16,0 t dodatkowo

0,90

 

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 14,5 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 14,5 t do 15,5 t

0,40

 

c) powyżej 15,5 t do 16,5 t

0,85

 

d) powyżej 16,5 t do 17,5 t

1,45

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,5 t dodatkowo

1,20

 

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 7,6 t, o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 15,2 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 15,2 t do 16,2 t

0,40

 

c) powyżej 16,2 t do 17,2 t

0,85

 

d) powyżej 17,2 t do 18,2 t

1,45

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 18,2 t dodatkowo

1,20

 

1

2

3

 

11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 6,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 6,0 t do 6,5 t

0,30

 

c) powyżej 6,5 t do 7,0 t

0,60

 

d) powyżej 7,0 t do 7,5 t

1,00

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 7,5 t dodatkowo

0,80

 

12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową *):

 

 

a) do 6,5 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 6,5 t do 7,0 t

0,30

 

c) powyżej 7,0 t do 7,5 t

0,70

 

d) powyżej 7,5 t do 8,0 t

1,20

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,51 powyżej 8,0 t dodatkowo

1,00

7

Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 10,0 t:

 

 

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

 

 

a) do 10,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 10,0 t do 10,5 t

0,40

 

c) powyżej 10,5 t do 11,0 t

0,90

 

d) powyżej 11,0 t do 11,5 t

1,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo

0,90

 

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 11,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 11,0 t do 11,5 t

0,40

 

c) powyżej 11,5 t do 12,0 t

0,90

 

d) powyżej 12,0 t do 12,5 t

1,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 12,5 t dodatkowo

0,90

 

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 14,4 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 14,4 t do 15,4 t

0,50

 

c) powyżej 15,4 t do 16,4 t

1,00

 

d) powyżej 16,4 t do 17,4 t

1,70

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,4 t dodatkowo

1,10

 

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 16,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 16,0 t do 17,0 t

0,60

 

c) powyżej 17,0 t do 18,0 t

1,20

 

d) powyżej 18,0 t do 19,0 t

1,90

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo

1,60

 

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 21,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 21,0 t do 22,5 t

0,60

 

c) powyżej 22,5 t do 24,0 t

1,60

 

d) powyżej 24,0 t do 25,5 t

2,50

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 25,5 t dodatkowo

1,60

 

1

2

3

 

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 24,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 24,0 t do 25,5 t

0,90

 

c) powyżej 25,5 t do 27,0 t

1,80

 

d) powyżej 27,0 t do 28,5 t

2,80

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 28,5 t dodatkowo

1,80

 

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi:

 

 

a) do 10 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 10,0 t do 10,5 t

0,25

 

c) powyżej 10,5 t do 11,0 t

0,60

 

d) powyżej 11,0 t do 11,5 t

0,95

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo

0,65

 

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 14,4 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 14,4 t do 15,4 t

0,20

 

c) powyżej 15,4 t do 16,4 t

0,45

 

d) powyżej 16,4 t do 17,4 t

0,70

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,4 t dodatkowo

0,40

 

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 16,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 16,0 t do 17,0 t

0,25

 

c) powyżej 17,0 t do 18,0 t

0,60

 

d) powyżej 18,0 t do 19,0 t

0,90

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo

0,75

 

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 8,5 t, o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 17,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 17,0 t do 18,0 t

0,25

 

c) powyżej 18,0 t do 19,0 t

0,60

 

d) powyżej 19,0 t do 20,0 t

0,90

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 20,0 t dodatkowo

0,75

 

11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 6,5 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 6,5 t do 7,0 t

0,30

 

c) powyżej 7,0 t do 7,5 t

0,60

 

d) powyżej 7,5 t do 8,0 t

0,90

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0 t dodatkowo

0,60

 

12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 7,3 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 7,3 t do 7,8 t

0,30

 

c) powyżej 7,8 t do 8,3 t

0,60

 

d) powyżej 8,3 t do 8,8 t

0,90

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,8 t dodatkowo

0,60

 

1

2

3

8

Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 11,5 t:

 

 

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

 

 

a) do 10,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 10,0 t do 10,5 t

0,10

 

c) powyżej 10,5 t do 11,0 t

0,30

 

d) powyżej 11,0 t do 11,5 t

0,50

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo

0,40

 

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 11,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 11,0 t do 11,5 t

0,10

 

c) powyżej 11,5 t do 12,0 t

0,30

 

d) powyżej 12,0 t do 12,5 t

0,50

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 12,5 t dodatkowo

0,40

 

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 16,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 16,0 t do 17,0 t

0,30

 

c) powyżej 17,0 t do 18,0 t

0,50

 

d) powyżej 18,0 t do 19,0 t

0,90

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo

0,70

 

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 18,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 18,0 t do 19,0 t

0,40

 

c) powyżej 19,0 t do 20,0 t

0,80

 

d) powyżej 20,0 t do 21,0 t

1,20

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 21,0 t dodatkowo

0,60

 

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 21,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 21,0 t do 22,5 t

0,40

 

c) powyżej 22,5 t do 24,0 t

0,90

 

d) powyżej 24,0 t do 25,5 t

1,50

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 25,5 t dodatkowo

0,90

 

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 24,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 24,0 t do 25,5 t

0,50

 

c) powyżej 25,5 t do 27,0 t

0,80

 

d) powyżej 27,0 t do 28,5 t

1,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 28,5 t dodatkowo

1,00

 

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi:

 

 

a) do 11,5 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 11,5 t do 12,0 t

0,10

 

c) powyżej 12,0 t do 12,5 t

0,25

 

d) powyżej 12,5 t do 13,0 t

0,45

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 13,0 t dodatkowo

0,30

 

1

2

3

 

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 16,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 16,0 t do 17,0 t

0,10

 

c) powyżej 17,0 t do 18,0 t

0,20

 

d) powyżej 18,0 t do 19,0 t

0,35

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo

0,25

 

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 18,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 18,0 t do 19,0 t

0,10

 

c) powyżej 19,0 t do 20,0 t

0,25

 

d) powyżej 20,0 t do 21,0 t

0,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 21,0 t dodatkowo

0,25

 

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t, o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 19,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 19,0 t do 20,0 t

0,10

 

c) powyżej 20,0 t do 21,0 t

0,25

 

d) powyżej 21,0 t do 22,0 t

0,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 22,0 t dodatkowo

0,25

 

11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 7,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 7,0 t do 7,5 t

0,20

 

c) powyżej 7,5 t do 8,0 t

0,30

 

d) powyżej 8,0 t do 8,5 t

0,60

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,5 t dodatkowo

0,40

 

12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 8,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 8,0 t do 8,5 t

0,20

 

c) powyżej 8,5 t do 9,0 t

0,30

 

d) powyżej 9,0 t do 9,5 t

0,60

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo

0,40

9

Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej:

 

 

1) przyczepy dwuosiowej:

 

 

a) do 18,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 18,0 t do 23,0 t

0,50

 

c) powyżej 23,0 t do 28,0 t

1,20

 

d) powyżej 28,0 t do 38,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0 t dodatkowo

1,80

 

2) przyczepy trzyosiowej:

 

 

a) do 24,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 24,0 t do 29,0 t

0,50

 

c) powyżej 29,0 t do 34,0 t

1,20

 

d) powyżej 34,0 t do 44,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 44,0 t dodatkowo

1,80

 

1

2

3

 

3) zespołu pojazdów składającego się z dwuosiowego lub trzyosiowego pojazdu samochodowego i trzyosiowej przyczepy:

 

 

a) do 40,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 40,0 t do 50,0 t

0,50

 

c) powyżej 50,0 t do 64,0 t

1,20

 

d) powyżej 64,0 t do 80,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo

3,60

 

4) zespołu pojazdów składającego się z trzyosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy:

 

 

a) do 40,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 40,0 t do 50,0 t

0,50

 

c) powyżej 50,0 t do 64,0 t

1,20

 

d) powyżej 64,0 t do 80,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo

3,60

 

5) pojazdu członowego składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy:

 

 

a) do 40,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 40,0 t do 50,0 t

0,50

 

c) powyżej 50,0 t do 64,0 t

1,20

 

d) powyżej 64,0 t do 80,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo

3,60

 

6) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego ciągnika siodłowego i dwu- lub trzyosiowej naczepy:

 

 

a) do 40,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 40,0 t do 50,0 t

0,50

 

c) powyżej 50,0 t do 64,0 t

1,20

 

d) powyżej 64,0 t do 80,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo

3,60

 

7) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy przewożącej 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym:

 

 

a) do 44,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 44,0 t do 54,0 t

0,50

 

c) powyżej 54,0 t do 68,0 t

1,20

 

d) powyżej 68,0 t do 84,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 84,0 t dodatkowo

3,60

 

8) zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy:

 

 

a) do 36,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 36,0 t do 46,0 t

0,50

 

c) powyżej 46,0 t do 60,0 t

1,20

 

d) powyżej 60,0 t do 76,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0 t dodatkowo

3,60

 

9) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy wynosi co najmniej 1,3 m:

 

 

a) do 36,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 36,0 t do 46,0 t

0,50

 

c) powyżej 46,0 t do 60,0 t

1,20

 

d) powyżej 60,0 t do 76,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0 t dodatkowo

3,60

 

1

2

3

 

10) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczep jest większa niż 1,8 m oraz jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne:

 

 

a) do 38,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 38,0 t do 48,0 t

0,50

 

c) powyżej 48,0 t do 62,0 t

1,20

 

d) powyżej 62,0 t do 78,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 78,0 t dodatkowo

3,60

 

11) pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy, zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 13 marca 2003 r.:

 

 

a) do 42,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 42,0 t do 52,0 t

0,50

 

c) powyżej 52,0 t do 66,0 t

1,20

 

d) powyżej 66,0 t do 82,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 82,0 t dodatkowo

3,60

 

12) dwuosiowego pojazdu samochodowego:

 

 

a) do 18,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 18,0 t do 23,0 t

0,50

 

c) powyżej 23,0 t do 28,0 t

1,20

 

d) powyżej 28,0 t do 38,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0 t dodatkowo

1,80

 

13) trzyosiowego pojazdu samochodowego:

 

 

a) do 25,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 25,0 t do 30,0 t

0,50

 

c) powyżej 30,0 t do 35,0 t

1,20

 

d) powyżej 35,0 t do 45,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 45,0 t dodatkowo

1,80

 

14) trzyosiowego pojazdu samochodowego o osi napędowej wyposażonej w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t:

 

 

a) do 26,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 26,0 t do 31,0 t

0,50

 

c) powyżej 31,0 t do 36,0 t

1,20

 

d) powyżej 36,0 t do 46,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 46,0 dodatkowo

1,80

 

15) czteroosiowego pojazdu samochodowego z dwoma osiami kierowanymi, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t:

 

 

a) do 32,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 32,0 t do 37,0 t

0,50

 

c) powyżej 37,0 t do 42,0 t

1,20

 

d) powyżej 42,0 t do 52,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 52,0 dodatkowo

1,80

 

16) trzyosiowego autobusu przegubowego:

 

 

a) do 28,0 t włącznie

0,00

 

b) powyżej 28,0 t do 33,0 t

0,50

 

c) powyżej 33,0 t do 38,0 t

1,20

 

d) powyżej 38,0 t do 48,0 t

2,40

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 48,0 dodatkowo

1,80

 

*) Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi składowych osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy przekraczają dopuszczalne wartości, opłatę ustala się od każdego przekroczenia oddzielnie.

Załącznik 2. [WIELKOŚCI PARAMETRÓW ORAZ KAR PIENIĘŻNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13G UST. 1]

Załącznik nr 2

WIELKOŚCI PARAMETRÓW ORAZ KAR pieniężnych, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13G UST. 1

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość
kary w zł

1

2

3

1

Za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość

120

2

Za przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:

 

 

a) od wartości dopuszczalnej 4,00 m do 4,50 m włącznie

120

 

b) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,10 m ponad 4,50 m

160

3

Za przekroczenie szerokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:

 

 

a) od wartości dopuszczalnej 2,55 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie

160

 

b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie

360

 

c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m

320

4

Za przekroczenie szerokości pojazdu ciężarowego z nadwoziem rodzaju furgon, jeżeli jego ściany zaopatrzone w izolację termiczną, a grubość ściany bocznej wraz z izolacją termiczną jest nie mniejsza niż 45 mm:

 

 

a) od wartości dopuszczalnej 2,60 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie

160

 

b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie

360

 

c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m

320

5

Za przekroczenie szerokości pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej lub pojazdów tych wraz z ładunkiem:

 

 

a) od wartości dopuszczalnej 3,00 m do 3,20 m szerokości pojazdu włącznie

160

 

b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie

360

 

c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m

320

6

Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8,0 t:

 

 

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

 

 

a) do 8,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 8,0 t do 8,5 t

600

 

c) powyżej 8,5 t do 9,0 t

1 320

 

d) powyżej 9,0 t do 9,5 t

2 160

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo

1 560

 

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 8,8 t włącznie

0

 

b) powyżej 8,8 t do 9,3 t

600

 

c) powyżej 9,3 t do 9,8 t

1 320

 

d) powyżej 9,8 t do 10,3 t

2 160

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 10,3 t dodatkowo

1 560

 

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 13,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 13,0 t do 14,0 t

600

 

c) powyżej 14,0 t do 15,0 t

1 440

 

d) powyżej 15,0 t do 16,0 t

2 520

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 16,0 t dodatkowo

2 160

 

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 14,5 t włącznie

0

 

b) powyżej 14,5 t do 15,5 t

840

 

c) powyżej 15,5 t do 16,5 t

2 040

 

d) powyżej 16,5 t do 17,5 t

3 360

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,5 t dodatkowo

2 640

 

1

2

3

 

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 19,5 t włącznie

0

 

b) powyżej 19,5 t do 21,0 t

2 000

 

c) powyżej 21,0 t do 22,5 t

4 400

 

d) powyżej 22,5 t do 24,0 t

7 400

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 24,0 t dodatkowo

5 800

 

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 21,8 t włącznie

0

 

b) powyżej 21,8 t do 23,3 t

2 400

 

c) powyżej 23,3 t do 24,8 t

5 400

 

d) powyżej 24,8 t do 26,3 t

9 000

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 26,3 t dodatkowo

7 000

 

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi:

 

 

a) do 8,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 8,0 t do 8,5 t

300

 

c) powyżej 8,5 t do 9,0 t

720

 

d) powyżej 9,0 t do 9,5 t

1 200

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo

900

 

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 13,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 13,0 t do 14,0 t

360

 

c) powyżej 14,0 t do 15,0 t

780

 

d) powyżej 15,0 t do 16,0 t

1 320

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 16,0 t dodatkowo

1 080

 

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 14,5 t włącznie

0

 

b) powyżej 14,5 t do 15,5 t

480

 

c) powyżej 15,5 t do 16,5 t

1 020

 

d) powyżej 16,5 t do 17,5 t

1 740

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,5 t dodatkowo

1 440

 

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 7,6 t, o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 15,2 t włącznie

0

 

b) powyżej 15,2 t do 16,2 t

480

 

c) powyżej 16,2 t do 17,2 t

1 020

 

d) powyżej 17,2 t do 18,2 t

1 740

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 18,2 t dodatkowo

1 440

 

11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 6,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 6,0 t do 6,5 t

360

 

c) powyżej 6,5 t do 7,0 t

720

 

d) powyżej 7,0 t do 7,5 t

1 200

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 7,5 t dodatkowo

960

 

12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 6,5 t włącznie

0

 

b) powyżej 6,5 t do 7,0 t

360

 

c) powyżej 7,0 t do 7,5 t

840

 

d) powyżej 7,5 t do 8,0 t

1 440

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0 t dodatkowo

1 200

 

1

2

3

7

Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 10,0 t:

 

 

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

 

 

a) do 10,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 10,0 t do 10,5 t

480

 

c) powyżej 10,5 t do 11,0 t

1 080

 

d) powyżej 11,0 t do 11,5 t

1 680

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo

1 080

 

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 11,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 11,0 t do 11,5 t

480

 

c) powyżej 11,5 t do 12,0 t

1 080

 

d) powyżej 12,0 t do 12,5 t

1 680

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 12,5 t dodatkowo

1 080

 

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 14,4 t włącznie

0

 

b) powyżej 14,4 t do 15,4 t

600

 

c) powyżej 15,4 t do 16,4 t

1 200

 

d) powyżej 16,4 t do 17,4 t

2 040

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,4 t dodatkowo

1 320

 

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 16,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 16,0 t do 17,0 t

720

 

c) powyżej 17,0 t do 18,0 t

1 440

 

d) powyżej 18,0 t do 19,0 t

2 280

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo

1 920

 

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 21,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 21,0 t do 22,5 t

1 200

 

c) powyżej 22,5 t do 24,0 t

3 200

 

d) powyżej 24,0 t do 25,5 t

5 000

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 25,5 t dodatkowo

3 200

 

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 24,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 24,0 t do 25,5 t

1 800

 

c) powyżej 25,5 t do 27,0 t

3 600

 

d) powyżej 27,0 t do 28,5 t

5 600

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 28,5 t dodatkowo

3 600

 

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi:

 

 

a) do 10 t włącznie

0

 

b) powyżej 10,0 t do 10,5 t

240

 

c) powyżej 10,5 t do 11,0 t

540

 

d) powyżej 11,0 t do 11,5 t

1 140

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo

780

 

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 14,4 t włącznie

0

 

b) powyżej 14,4 t do 15,4 t

240

 

c) powyżej 15,4 t do 16,4 t

540

 

d) powyżej 16,4 t do 17,4 t

840

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 17,4 t dodatkowo

480

 

1

2

3

 

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 16,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 16,0 t do 17,0 t

300

 

c) powyżej 17,0 t do 18,0 t

720

 

d) powyżej 18,0 t do 19,0 t

1 080

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo

900

 

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 8,5 t, o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 17,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 17,0 t do 18,0 t

300

 

c) powyżej 18,0 t do 19,0 t

720

 

d) powyżej 19,0 t do 20,0 t

1 080

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 20,0 t dodatkowo

900

 

11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 6,5 t włącznie

0

 

b) powyżej 6,5 t do 7,0 t

360

 

c) powyżej 7,0 t do 7,5 t

720

 

d) powyżej 7,5 t do 8,0 t

1 080

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0 t dodatkowo

720

 

12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 7,3 t włącznie

0

 

b) powyżej 7,3 t do 7,8 t

360

 

c) powyżej 7,8 t do 8,3 t

720

 

d) powyżej 8,3 t do 8,8 t

1 080

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,8 t dodatkowo

720

8

Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 11,5 t:

 

 

1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

 

 

a) do 10,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 10,0 t do 10,5 t

120

 

c) powyżej 10,5 t do 11,0 t

360

 

d) powyżej 11,0 t do 11,5 t

600

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 11,5 t dodatkowo

480

 

2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 11,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 11,0 t do 11,5 t

120

 

c) powyżej 11,5 t do 12,0 t

360

 

d) powyżej 12,0 t do 12,5 t

600

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 12,5 t dodatkowo

480

 

3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 16,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 16,0 t do 17,0 t

360

 

c) powyżej 17,0 t do 18,0 t

600

 

d) powyżej 18,0 t do 19,0 t

1 080

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo

840

 

1

2

3

 

4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 18,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 18,0 t do 19,0 t

480

 

c) powyżej 19,0 t do 20,0 t

960

 

d) powyżej 20,0 t do 21,0 t

1 440

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 21,0 t dodatkowo

720

 

5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 21,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 21,0 t do 22,5 t

480

 

c) powyżej 22,5 t do 24,0 t

1 080

 

d) powyżej 24,0 t do 25,5 t

1 800

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 25,5 t dodatkowo

1 080

 

6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 24,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 24,0 t do 25,5 t

600

 

c) powyżej 25,5 t do 27,0 t

960

 

d) powyżej 27,0 t do 28,5 t

1 680

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej 28,5 t dodatkowo

1 200

 

7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o nacisku osi:

 

 

a) do 11,5 t włącznie

0

 

b) powyżej 11,5 t do 12,0 t

120

 

c) powyżej 12,0 t do 12,5 t

300

 

d) powyżej 12,5 t do 13,0 t

540

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 13,0 t dodatkowo

360

 

8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 16,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 16,0 t do 17,0 t

120

 

c) powyżej 17,0 t do 18,0 t

240

 

d) powyżej 18,0 t do 19,0 t

420

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 19,0 t dodatkowo

300

 

9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 18,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 18,0 t do 19,0 t

120

 

c) powyżej 19,0 t do 20,0 t

300

 

d) powyżej 20,0 t do 21,0 t

480

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 21,0 t dodatkowo

300

 

10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t, o sumie nacisków osi:

 

 

a) do 19,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 19,0 t do 20,0 t

120

 

c) powyżej 20,0 t do 21,0 t

300

 

d) powyżej 21,0 t do 22,0 t

480

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej 22,0 t dodatkowo

300

 

1

2

3

 

11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 7,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 7,0 t do 7,5 t

240

 

c) powyżej 7,5 t do 8,0 t

360

 

d) powyżej 8,0 t do 8,5 t

720

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,5 t dodatkowo

480

 

12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m o nacisku na oś składową*):

 

 

a) do 8,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 8,0 t do 8,5 t

240

 

c) powyżej 8,5 t do 9,0 t

360

 

d) powyżej 9,0 t do 9,5 t

720

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5 t dodatkowo

480

9

Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej:

 

 

1) przyczepy dwuosiowej:

 

 

a) do 18,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 18,0 t do 23,0 t

600

 

c) powyżej 23,0 t do 28,0 t

1 440

 

d) powyżej 28,0 t do 38,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0 t dodatkowo

2 160

 

2) przyczepy trzyosiowej:

 

 

a) do 24,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 24,0 t do 29,0 t

600

 

c) powyżej 29,0 t do 34,0 t

1 440

 

d) powyżej 34,0 t do 44,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 44,0 t dodatkowo

2 160

 

3) zespołu pojazdów składającego się z dwuosiowego lub trzyosiowego pojazdu samochodowego i trzyosiowej przyczepy:

 

 

a) do 40,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 40,0 t do 50,0 t

600

 

c) powyżej 50,0 t do 64,0 t

1 440

 

d) powyżej 64,0 t do 80,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo

4 320

 

4) zespołu pojazdów składającego się z trzyosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy:

 

 

a) do 40,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 40,0 t do 50,0 t

600

 

c) powyżej 50,0 t do 64,0 t

1 440

 

d) powyżej 64,0 t do 80,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo

4 320

 

5) pojazdu członowego składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy:

 

 

a) do 40,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 40,0 t do 50,0 t

600

 

c) powyżej 50,0 t do 64,0 t

1 440

 

d) powyżej 64,0 t do 80,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo

4 320

 

1

2

3

 

6) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego ciągnika siodłowego i dwu- lub trzyosiowej naczepy:

 

 

a) do 40,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 40,0 t do 50,0 t

600

 

c) powyżej 50,0 t do 64,0 t

1 440

 

d) powyżej 64,0 t do 80,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0 t dodatkowo

4 320

 

7) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy przewożącej 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym:

 

 

a) do 44,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 44,0 t do 54,0 t

600

 

c) powyżej 54,0 t do 68,0 t

1 440

 

d) powyżej 68,0 t do 84,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 84,0 t dodatkowo

4 320

 

8) zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy:

 

 

a) do 36,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 36,0 t do 46,0 t

600

 

c) powyżej 46,0 t do 60,0 t

1 440

 

d) powyżej 60,0 t do 76,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0 t dodatkowo

4 320

 

9) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy wynosi co najmniej 1,3 m:

 

 

a) do 36,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 36,0 t do 46,0 t

600

 

c) powyżej 46,0 t do 60,0 t

1 440

 

d) powyżej 60,0 t do 76,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0 t dodatkowo

4 320

 

10) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy jest większa niż 1,8 m oraz jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne:

 

 

a) do 38,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 38,0 t do 48,0 t

600

 

c) powyżej 48,0 t do 62,0 t

1 440

 

d) powyżej 62,0 t do 78,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 78,0 t dodatkowo

4 320

 

11) pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy, zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 13 marca 2003 r.:

 

 

a) do 42,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 42,0 t do 52,0 t

600

 

c) powyżej 52,0 t do 66,0 t

1 440

 

d) powyżej 66,0 t do 82,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 82,0 t dodatkowo

4 320

 

12) dwuosiowego pojazdu samochodowego:

 

 

a) do 18,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 18,0 t do 23,0 t

600

 

c) powyżej 23,0 t do 28,0 t

1 440

 

d) powyżej 28,0 t do 38,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0 t dodatkowo

2 160

 

1

2

3

 

13) trzyosiowego pojazdu samochodowego:

 

 

a) do 25,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 25,0 t do 30,0 t

600

 

c) powyżej 30,0 t do 35,0 t

1 440

 

d) powyżej 35,0 t do 45,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 45,0 t dodatkowo

2 160

 

14) trzyosiowego pojazdu samochodowego o osi napędowej wyposażonej w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t:

 

 

a) do 26,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 26,0 t do 31,0 t

600

 

c) powyżej 31,0 t do 36,0 t

1 440

 

d) powyżej 36,0 t do 46,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 46,0 dodatkowo

2 160

 

15) czteroosiowego pojazdu samochodowego z dwoma osiami kierowanymi, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t:

 

 

a) do 32,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 32,0 t do 37,0 t

600

 

c) powyżej 37,0 t do 42,0 t

1 440

 

d) powyżej 42,0 t do 52,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 52,0 dodatkowo

2 160

 

16) trzyosiowego autobusu przegubowego:

 

 

a) do 28,0 t włącznie

0

 

b) powyżej 28,0 t do 33,0 t

600

 

c) powyżej 33,0 t do 38,0 t

1 440

 

d) powyżej 38,0 t do 48,0 t

2 880

 

e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 48,0 dodatkowo

2 160

 

Za niedotrzymanie któregokolwiek z pozostałych warunków przejazdu podanych w zezwoleniu

1 000

 

*) Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi składowych osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy przekraczają dopuszczalne wartości, karę ustala się od każdego przekroczenia oddzielnie.

[1] Ustawa wchodzi w życie 4 października 2005 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA