| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2–4 i 6, za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców oraz kandydatów na motorniczych i motorniczych, zwanych dalej „osobami egzaminowanymi”, pobiera się opłatę w wysokości:

1) 22 zł – za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego;

2) 40 zł – za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej;

3) 140 zł – za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii A1 lub A;

4) 112 zł – za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B;

5) 135 zł – za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6) 160 zł – za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7) 195 zł – za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8) 100 zł – za egzamin praktyczny przeprowadzony w celu wydania pozwolenia do kierowania tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Egzaminatorowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia za sprawdzenie kwalifikacji osoby egzaminowanej w zakresie pozwolenia przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 5 zł – za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego;

2) 11 zł – za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej;

3) 20 zł – za egzamin praktyczny.”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Opłatę, o której mowa w § 7:

1) w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu:

a) zwiększa się o 50 % – w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie,

b) zmniejsza się o 50 % – w przypadku opłaty za egzamin praktyczny, jeżeli termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczono na wniosek osoby egzaminowanej, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego;

2) wniesioną odpowiednio za pełny egzamin lub egzamin praktyczny zmniejsza się o 50 %, jeżeli osoba egzaminowana nie zgłosiła się na egzamin w wyznaczonym terminie lub, mając wyznaczony termin egzaminu praktycznego, uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego. Kwota zmniejszenia podlega zwrotowi.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, członkom komisji, o której mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy, przysługuje za każdą sesję egzaminacyjną wynagrodzenie w wysokości określonej w tabeli nr 4 załącznika do rozporządzenia.

2. W przypadku, gdy na sesję egzaminacyjną przyjęto ponad 20 kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, każdemu z członków komisji oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w tabeli nr 4 załącznika do rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 13 zł – dla przewodniczącego komisji.

2) 9 zł 50 gr – dla członka komisji,

3) 9 zł 50 gr – dla sekretarza komisji

– za każdego dodatkowego kandydata.”;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Stawek opłat, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz w tabeli nr 1 i 3, nie stosuje się do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały przyjęte na egzamin na prawo jazdy, pozwolenie lub na egzamin sprawdzający kwalifikacje teoretyczne i praktyczne kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2006 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 października 2005 r. (poz. 1835)

Tabela nr 1. Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów.

Poz.

Zakres egzaminu

Oplata egzaminacyjna (w zł)

 

za część teoretyczną

za część praktyczną

1

2

3

4

1

Prawo jazdy kategorii A1 lub A

80

100

2

Prawo jazdy kategorii B1, B, lub T

80

140

3

Prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

80

160

4

Pozwolenie

80

60

 

Tabela nr 2. Wysokość wynagrodzenia komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydata na instruktora lub instruktora.

Poz.

Pełniona funkcja

Wynagrodzenie (w zł)

 

za część teoretyczną

za część praktyczną

1

2

3

4

1

Przewodniczący komisji

7,50

9,50

2

Członek komisji

7,30

8,70

3

Sekretarz komisji

7,40

9

 

Tabela nr 3. Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

Poz.

Zakres egzaminu

Opłata egzaminacyjna (w zł)

 

za część teoretyczną

za część praktyczną

1

2

3

4

1

Prawo jazdy kategorii A

100

200

2

Prawo jazdy kategorii B lub T

100

250

3

Prawo jazdy kategorii C lub D

100

350

4

Pozwolenie

100

150

 

Tabela nr 4. Wysokość wynagrodzenia członków komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

Poz.

Pełniona funkcja

Wynagrodzenie (w zł)

1

2

3

1

Przewodniczący komisji

700

2

Członek komisji

500

3

Sekretarz komisji

500

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »