| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 27 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc może być udzielona na tworzenie zatrudnienia dla osób odchodzących z rolnictwa i osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, w ramach działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051, z późn. zm.1)).”;

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, u którego zostaną utworzone nowe miejsca pracy, o którym mowa w działaniu 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i w działaniu 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2.”;

3) w § 2:

a) w ust. 2:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) nowo powstałe miejsce pracy stanowi wzrost netto liczby pracowników u przedsiębiorcy w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) nowo powstałe miejsce pracy będzie utrzymywane przez co najmniej dwa lata w przypadku przedsiębiorców spełniających kryteria mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw lub co najmniej trzy lata w przypadku pozostałych przedsiębiorców;”,

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) wkład własny przedsiębiorcy w finansowanie projektu wyniesie co najmniej 25 % wydatków objętych pomocą publiczną, o których mowa w § 4 ust. 2; przez wkład własny należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną;

5) przedsiębiorca zapewni utrzymanie miejsc pracy, o których mowa w pkt 2, w swoim przedsiębiorstwie na tym samym poziomie w danym podregionie, określonym zgodnie z § 4 ust. 3 i 4, przy czym dotychczasowy poziom zatrudnienia będzie utrzymany przez co najmniej:

a) dwa lata w przypadku przedsiębiorców spełniających kryteria mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw,

b) trzy lata w przypadku pozostałych przedsiębiorców.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc może być udzielona, jeżeli na nowo powstałym miejscu pracy zostaną zatrudnieni:

1) rolnicy lub domownicy lub inne osoby zatrudnione w rolnictwie na podstawie stosunku pracy przez podmioty prowadzące działalność rolniczą – wskazani jako Beneficjenci Ostateczni w działaniu 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, określonym w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2;

2) pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji lub inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych, w tym:

a) pracownicy przemysłów zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach działania 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji, określonego w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w szczególności takich, jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, a także pracownicy sektora ochrony zdrowia,

b) pracownicy przemysłów i sektorów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji w przypadku stwierdzenia potrzeby dodatkowego wsparcia,

c) pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

d) osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,

e) osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące

– wskazani jako Beneficjenci Ostateczni w działaniu 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, określonym w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2.”;

4) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc nie może być udzielona przedsiębiorcy w przypadku, gdy kwota pomocy na tworzenie zatrudnienia uzyskana na podstawie rozporządzenia w dowolnym okresie trzyletnim łącznie z pomocą, o którą ubiega się przedsiębiorca, przekracza równowartość 15 000 000 euro brutto.”;

5) w § 4:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów płacy pracowników przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia ich zatrudnienia.

2. Do wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną zalicza się koszty płacy pracowników ponoszone w okresie udzielania pomocy, o którym mowa w ust. 1, na które składają się:

1) wynagrodzenie brutto;

2) opłacone od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

3. Intensywność pomocy udzielanej na tworzenie zatrudnienia, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną, nie może przekraczać:

1) 30 % – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42;

2) 40 % – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;

3) 50 % – w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach.”,

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedsiębiorca spełnia warunki mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 2, str. 141, z późn. zm.2)) i”,

c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, oraz”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z pomocy na nowe inwestycje oraz na tworzenie zatrudnienia związanego z daną inwestycją, dopuszczalną intensywność pomocy oblicza się jako iloczyn dopuszczalnej intensywności, o której mowa w ust. 3 i 5, oraz wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów płacy nowo zatrudnionych pracowników.”;

6) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ostateczny odbiorca (Beneficjent) wskazany w katalogu Ostatecznych odbiorców (Beneficjentów) w działaniu 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i w działaniu 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2, składa do właściwego ze względu na lokalizację inwestycji samorządu województwa lub dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy upoważnionego zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, do wykonywania czynności określonych w tym załączniku, wniosek o dofinansowanie projektu, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575 oraz z 2005 r. Nr 37, poz. 335 i Nr 102, poz. 853).”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek podlega:

1) weryfikacji formalnej;

2) ocenie merytorycznej przeprowadzanej przez członków Komisji Oceny Projektów, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

㤠6. 1. Pomoc jest udzielana:

1) w przypadku, gdy przedsiębiorca występuje jednocześnie jako Ostateczny odbiorca (Beneficjent), o którym mowa w § 5 ust. 1 – na podstawie umowy zawartej przez samorząd województwa lub dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, o którym mowa w § 5 ust. 1, z przedsiębiorcą występującym jako Ostateczny odbiorca (Beneficjent), sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 137, poz. 1153);

2) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie występuje jednocześnie jako Ostateczny odbiorca (Beneficjent) – za pośrednictwem:

a) jednostek samorządu terytorialnego,

b) związków, porozumień i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),

c) jednostek organizacyjnych podległych wojewodzie (w tym ośrodków doradztwa rolniczego) oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie), wykonujących zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej – w przypadku działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, określonego w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2,

d) placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych,

e) organizacji pozarządowych specjalizujących się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym,

f) samorządów gospodarczych i zawodowych,

g) instytucji rynku pracy w zakresie realizowanych przez nie działań – publicznych służb zatrudnienia. Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacji związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacji pozarządowych współpracujących z publicznymi służbami zatrudnienia),

h) szkół wyższych,

i) partnerstw podmiotów wymienionych w lit. a–h w zakresie zgodnym z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2

– pełniących rolę Ostatecznych odbiorców (Beneficjentów), o których mowa w § 5 ust. 1, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez nich z przedsiębiorcą oraz zgodnie z umową zawartą przez samorząd województwa lub dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, o którym mowa w § 5 ust. 1, z Ostatecznym odbiorcą (Beneficjentem), sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.

2. Umowa zawierana między Ostatecznym odbiorcą (Beneficjentem) a przedsiębiorcą, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest zawierana na piśmie i określa w szczególności:

1) dane przedsiębiorcy;

2) liczbę osób zatrudnianych zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz okres zatrudnienia i charakter wykonywanej pracy;

3) kalkulację kosztów kwalifikowalnych stanowiących pomoc publiczną, objętych dotacją w ramach rozporządzenia;

4) zobowiązanie przedsiębiorcy do informowania o zmianach w zakresie danych, o których mowa w pkt 1–3;

5) zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu uzyskanej dotacji w przypadku naruszenia zasad, na jakich pomoc została udzielona.”;

8) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. W przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, do wydatków kwalifikowalnych nieobjętych pomocą publiczną zalicza się koszty dodatkowe wynikające z realizacji umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, do których należą koszty:

1) zakupu towarów i usług w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z rekrutacją zatrudnianych osób, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz informowaniem społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości nie przekraczającej 15 % wartości projektu;

2) zakupu usług audytorskich bezpośrednio związanych z realizacją projektu;

3) zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu;

4) opłat notarialnych wynikających bezpośrednio z realizacji projektu;

5) związane z obsługą finansową projektu oraz zadaniami związanymi ze sprawozdawczością i monitoringiem w zakresie określonym w ramach programu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, mogą być pokrywane wyłącznie w przypadku, gdy są one zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków określonymi zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1, są pokrywane w wysokości 100 % na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2402 oraz z 2005 r. Nr 87, poz. 745, Nr 113, poz. 958 i Nr 198, poz. 1644.

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 3, str. 64.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »