| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Miesięczne zestawienie oświadczeń, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 4, § 8 ust. 4 pkt 7 i ust. 6 pkt 4, § 10 ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 4, § 11 ust. 3 pkt 6, § 14 ust. 2b pkt 6, § 15 ust. 4 pkt 8 i ust. 5 pkt 6 i § 16 ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 6, powinno zawierać:

1) nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu składającego oświadczenie;

2) ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie;

3) datę złożenia oświadczenia;

4) nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu składającego zestawienie;

5) datę sporządzenia zestawienia oraz podpis osoby składającej zestawienie.”;

2) w § 7 w ust. 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.”;

3) w § 8 w ust. 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 7 i 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.”;

4) w § 10 w ust. 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 6, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.”;

5) w § 16 w ust. 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.”;

6) w § 18:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wprowadzany do obrotu handlowego w postaci alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 249, z późn. zm.);

2) skażony środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie przepisów odrębnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z 2002 r. Nr 166, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808) i wykorzystywany do wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE.”;

7) w § 22b w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) numer biletu lub numer karty pokładowej nabywcy, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych członkom załóg, numer dokumentu identyfikującego nabywcę jako członka załogi;”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 78, Nr 96, poz. 812, Nr 103, poz. 863, Nr 106, poz. 895, Nr 132, poz. 1113 i Nr 177, poz. 1470.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »