| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rekompensacyjnego

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Rekompensacyjnego, utworzonego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418).
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Funduszu – należy przez to rozumieć Fundusz Rekompensacyjny utworzony na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dysponencie Funduszu – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

§ 4.
1. Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej „planem”, obejmuje:

1) przychody i rozchody;

2) stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i zobowiązania.

2. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest projekt planu.

3. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

§ 5.
1. Dysponent Funduszu może wystąpić corocznie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o udzielenie pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy, w przypadku, gdy w jego ocenie stan środków Funduszu na rachunku bankowym może być niewystarczający na wypłatę świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Kwota pożyczki nie może przekraczać kwoty określonej w ustawie budżetowej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) kwotę pożyczki;

2) szczegółową analizę przewidywanego stanu rachunku na okres danego roku wraz ze wskazaniem przewidywanych za ten okres obrotów na rachunku;

3) kwotę przewidywanych świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) uzasadnienie konieczności poniesienia przez dysponenta Funduszu wydatków, ze wskazaniem zdarzeń uzasadniających wypłaty;

5) dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku na dzień poprzedzający dzień sporządzenia wniosku.

4. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw finansów publicznych wzywa dysponenta Funduszu do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Wniosek nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie podlega rozpatrzeniu.

6. Pożyczka udzielana jest na podstawie corocznie zawieranej umowy pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a dysponentem Funduszu.

7. Wypłata pożyczki następuje transzami w wysokości różnicy pomiędzy kwotą uznanych przez dysponenta Funduszu wartości świadczeń pieniężnych przypadających do wypłaty a stanem środków na rachunku Funduszu. Wypłata poszczególnych transz dokonywana jest na podstawie informacji przekazywanych przez dysponenta Funduszu co najmniej na 10 dni przed terminem przekazania danej transzy pożyczki.

8. Z tytułu udzielonej pożyczki Skarb Państwa nie pobiera opłat lub prowizji.

9. Terminy przekazywania kwot poszczególnych transz pożyczki, wysokość oprocentowania pożyczki oraz terminy płatności odsetek określa umowa pożyczki.

10. Zwrot udzielonej pożyczki następuje w ratach i w terminach określonych w umowie pożyczki.

§ 6.
Wydatki ujęte w planie powinny być dokonywane w granicach kwot określonych w tym planie, zgodnie z przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i środki pozostałe z okresów poprzednich.
§ 7.
Dysponent Funduszu monitoruje realizację planu. Przebieg wypłat świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest monitorowany w oparciu o raport miesięczny przekazany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: A. Mikosz

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1894).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 stycznia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »