| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 61 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość i warunki otrzymywania przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „strażakiem”, równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, przedmioty umundurowania stanowiące podstawę do określenia jego wysokości, ryczałt za pranie chemiczne, sposób ustalania wysokości równoważnika, tryb i warunki jego przyznawania, zwrotu i wypłaty oraz termin wypłacania równoważnika.
§ 2.
Strażakowi, któremu nie wydano w naturze przedmiotów ubioru wyjściowego lub służbowego, określonych w przepisach o umundurowaniu strażaków, przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, zwany dalej „równoważnikiem”.
§ 3.
1. Strażak mianowany na stałe otrzymuje równoważnik z góry, za okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku, zwanego dalej „rokiem zaopatrzeniowym”.

2. Strażak w służbie przygotowawczej otrzymuje równoważnik z dołu, za okres poprzedniego roku zaopatrzeniowego.

3. Równoważnik wypłaca się w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

§ 4.
1. Wysokość równoważnika ustala się w kwocie równej rocznej wartości pieniężnej przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego określonych w przepisach o umundurowaniu strażaków.

2. Do kwoty równoważnika, o której mowa w ust. 1, dolicza się ryczałt za chemiczne pranie przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego, ustalony według średnich cen usług pralniczych, liczony w następujący sposób:

1) dla strażaka mianowanego na stałe – jako równowartość dwukrotnego w roku chemicznego prania tych przedmiotów;

2) dla strażaka w służbie przygotowawczej – jako równowartość 1/3 ryczałtu przysługującego strażakowi mianowanemu na stałe.

3. Tabele kalkulacyjne zawierające całkowite wyliczenie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
Równoważnika nie przyznaje się strażakowi:

1) mianowanemu do służby stałej w okresie roku zaopatrzeniowego – za okres tego roku;

2) korzystającemu z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego – za okres tego urlopu;

3) zawieszonemu w czynnościach służbowych – za okres tego zawieszenia.

§ 6.
1. Przy ustalaniu wysokości równoważnika za kolejny rok zaopatrzeniowy, strażakowi mianowanemu na stałe odlicza się pełną wartość przedmiotów ubioru wyjściowego lub służbowego, wydanych strażakowi w naturze w okresie do dnia 31 marca, z wyjątkiem przedmiotów wydawanych mu po raz pierwszy, w związku z jego mianowaniem na stałe.

2. Przy ustalaniu wysokości równoważnika strażakowi w służbie przygotowawczej, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów ubioru służbowego, wypłaca się równoważnik w wysokości rocznej wartości pieniężnej tych przedmiotów, naliczanej według aktualnych tabel kalkulacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 3.

3. Przy ustalaniu wysokości równoważnika za kolejny rok zaopatrzeniowy, strażakowi mianowanemu na stałe odlicza się nienależną część równoważnika za okres, o którym mowa w § 5 pkt 2 i 3.

4. Wartość przedmiotów ubioru wyjściowego lub służbowego stanowiącą podstawę do odliczeń ustala się według cen jednostkowych, określonych w tabelach kalkulacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 3.

§ 7.
1. Strażak mianowany na stałe nie zwraca równoważnika w przypadku zwolnienia ze służby z tytułu nabycia praw do emerytury lub renty.

2. Strażak mianowany na stałe, który nie nabył praw do emerytury lub renty, w przypadku zwolnienia ze służby zwraca część równoważnika, za okres niepozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

3. Strażakowi w służbie przygotowawczej, w przypadku zwolnienia ze służby, nie wypłaca się równoważnika.

4. Strażak mianowany na stałe zwolniony ze służby zwraca nienależną część równoważnika za okres, o którym mowa w § 5 pkt 2 i 3, najpóźniej w ostatnim dniu pełnienia służby.

5. Strażak mianowany na stałe, zwolniony ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3, 4 i 6 oraz ust. 3 pkt 2 i 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, zwraca część równoważnika, za okres niepozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

3) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania (Dz. U. Nr 71, poz. 651 oraz z 2004 r. Nr 111, poz. 1180), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. (poz. 26)

Tabela nr 1

Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka – mężczyzny

 

Lp.

Przedmiot

Jedn. miary

Ilość

Okres używalności w latach

Cena jednost-kowa

Należność całkowita

Należność miesięczna

Należność roczna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Czapka wyjściowa zimowa

szt.

1

3

86,40

86,40

2,40

28,80

2

Czapka wyjściowa letnia

szt.

1

3

79,20

79,20

2,20

26,40

3

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

64,80

64,80

1,80

21,60

4

Beret

szt.

1

3

50,40

50,40

1,40

16,80

5

Płaszcz sukienny

szt.

1

4

609,60

609,60

12,70

152,40

6

Kurtka 3/4 z podpinką

szt.

1

3

280,80

280,80

7,80

93,60

7

Płaszcz letni z podpinką

szt.

1

4

600,00

600,00

12,50

150,00

8

Mundur wyjściowy zimowy

kpl.

1

4

432,00

432,00

9,00

108,00

9

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

4

403,20

403,20

8,40

100,80

10

Mundur służbowy

kpl.

1

3

345,60

345,60

9,60

115,20

11

Sweter służbowy

szt.

1

2

110,40

110,40

4,60

55,20

12

Spodnie letnie

szt.

1

2

144,00

144,00

6,00

72,00

13

Peleryna przeciwdeszczowa

szt.

1

4

100,80

100,80

2,10

25,20

14

Krawat

szt.

2

3

45,00

90,00

2,50

30,00

15

Szalik zimowy

szt.

1

3

28,80

28,80

0,80

9,60

16

Szalik letni

szt.

1

3

36,00

36,00

1,00

12,00

17

Rękawiczki zimowe

para

1

3

90,00

90,00

2,50

30,00

18

Rękawiczki letnie

para

1

3

79,20

79,20

2,20

26,40

19

Koszula wyjściowa z długim rękawem

szt.

2

2

50,40

100,80

4,20

50,40

20

Koszula wyjściowa z krótkim rękawem

szt.

2

2

50,40

100,80

4,20

50,40

21

Koszula służbowa z długim rękawem

szt.

2

2

60,00

120,00

5,00

60,00

22

Koszula służbowa z krótkim rękawem

szt.

2

2

60,00

120,00

5,00

60,00

23

Skarpety zimowe

para

2

1

12,60

25,20

2,10

25,20

24

Skarpety letnie

para

2

1

7,80

15,60

1,30

15,60

25

Botki ocieplane

para

1

3

176,40

176,40

4,90

58,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26

Półbuty służbowe

para

2

2

116,40

232,80

9,70

116,40

27

Półbuty wyjściowe

para

1

2

117,60

117,60

4,90

58,80

28

Sznur galowy

szt.

1

4

96,00

96,00

2,00

24,00

29

Pasek do spodni

szt.

1

4

48,00

48,00

1,00

12,00

30

Teczka służbowa

szt.

1

4

81,60

81,60

1,70

20,40

31

Waliza (torba podróżna)

szt.

1

5

180,00

180,00

3,00

36,00

32

Pokrowiec na mundur

szt.

1

2

45,60

45,60

1,90

22,80

33

Koszulka gimnastyczna

szt.

2

3

25,20

50,40

1,40

16,80

34

Spodenki gimnastyczne

szt.

2

3

21,60

43,20

1,20

14,40

35

Ubranie treningowe

kpl.

1

3

97,20

97,20

2,70

32,40

36

Obuwie sportowe

para

1

3

90,00

90,00

2,50

30,00

37

Czyszczenie chemiczne – ryczałt

 

1

1

339,60

339,60

28,30

339,60

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

2 118,00

 

Tabela nr 2

Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka – kobiety

 

Lp.

Przedmiot

Jedn. miary

Ilość

Okres używalności w latach

Cena jednost-kowa

Należność całkowita

Należność miesięczna

Należność roczna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Kapelusz zimowy

szt.

1

3

46,08

46,08

1,28

15,36

2

Kapelusz letni

szt.

1

3

46,08

46,08

1,28

15,36

3

Płaszcz sukienny

szt.

1

4

609,60

609,60

12,70

152,40

4

Kurtka 3/4 z podpinką

szt.

1

3

280,80

280,80

7,80

93,60

5

Płaszcz letni z podpinką

szt.

1

4

600,00

600,00

12,50

150,00

6

Mundur wyjściowy zimowy

kpl.

1

4

432,00

432,00

9,00

108,00

7

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

4

403,20

403,20

8,40

100,80

8

Mundur służbowy

kpl.

1

3

345,60

345,60

9,60

115,20

9

Sweter służbowy

szt.

1

2

110,40

110,40

4,60

55,20

10

Spódnica letnia

szt.

1

2

102,00

102,00

4,25

51,00

11

Peleryna przeciwdeszczowa

szt.

1

4

100,80

100,80

2,10

25,20

12

Krawat

szt.

2

3

45,00

90,00

2,50

30,00

13

Szalik zimowy

szt.

1

3

28,80

28,80

0,80

9,60

14

Szalik letni

szt.

1

3

36,00

36,00

1,00

12,00

15

Rękawiczki zimowe

para

1

3

90,00

90,00

2,50

30,00

16

Rękawiczki letnie

para

1

3

79,20

79,20

2,20

26,40

17

Koszula wyjściowa z długim rękawem

szt.

2

2

50,40

100,80

4,20

50,40

18

Koszula wyjściowa z krótkim rękawem

szt.

2

2

50,40

100,80

4,20

50,40

19

Koszula służbowa z długim rękawem

szt.

2

2

60,00

120,00

5,00

60,00

20

Koszula służbowa z krótkim rękawem

szt.

2

2

60,00

120,00

5,00

60,00

21

Rajstopy zimowe

para

2

1

12,60

25,20

2,10

25,20

22

Rajstopy letnie

para

2

1

7,80

15,60

1,30

15,60

23

Botki ocieplane

para

1

3

176,40

176,40

4,90

58,80

24

Półbuty służbowe

para

2

2

116,40

232,80

9,70

116,40

25

Półbuty wyjściowe

para

1

2

117,60

117,60

4,90

58,80

26

Sznur galowy

szt.

1

4

96,00

96,00

2,00

24,00

27

Teczka służbowa

szt.

1

4

81,60

81,60

1,70

20,40

28

Waliza (torba podróżna)

szt.

1

5

180,00

180,00

3,00

36,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

29

Pokrowiec na mundur

szt.

1

2

45,60

45,60

1,90

22,80

30

Koszulka gimnastyczna

szt.

2

3

25,20

50,40

1,40

16,80

31

Spodenki gimnastyczne

szt.

2

3

21,60

43,20

1,20

14,40

32

Ubranie treningowe

kpl.

1

3

97,20

97,20

2,70

32,40

33

Obuwie sportowe

para

1

3

90,00

90,00

2,50

30,00

34

Czyszczenie chemiczne – ryczałt

 

1

1

339,60

339,60

28,30

339,60

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

2 022,12

 

Tabela nr 3

Dodatkowa tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka – nadbrygadiera i generała brygadiera

 

Lp.

Przedmiot

Jedn. miary

Ilość

Okres używalności w latach

Cena jednost-kowa

Należność całkowita

Należność miesięczna

Należność roczna

1

Spodnie bryczesy

szt.

1

3

419,40

419,40

11,65

139,80

2

Mundur wyjściowy zimowy

kpl.

1

4

609,60

609,60

12,70

152,40

3

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

4

535,20

535,20

11,15

133,80

4

Koszula wyjściowa biała z długim rękawem

szt.

1

2

50,40

50,40

2,10

25,20

5

Koszula wyjściowa biała z krótkim rękawem

szt.

1

2

50,40

50,40

2,10

25,20

6

Skarpety zimowe

para

1

1

12,60

12,60

1,05

12,60

7

Skarpety letnie

para

1

1

7,80

7,80

0,65

7,80

8

Buty oficerskie z prawidłami

para

1

4

1106,88

1106,88

23,06

276,72

9

Półbuty wyjściowe

para

1

2

190,80

190,80

7,95

95,40

10

Pas główny

szt.

1

7

95,76

95,76

1,14

13,68

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

882,60

 

Tabela nr 4

Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka w służbie przygotowawczej – mężczyzny

 

Lp.

Przedmiot

Jedn. miary

Ilość

Okres używalności w latach

Cena jednost-kowa

Należność całkowita

Należność miesięczna

Należność roczna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

64,80

64,80

1,80

21,60

2

Beret

szt.

1

3

50,40

50,40

1,40

16,80

3

Kurtka 3/4 z podpinką

szt.

1

3

280,80

280,80

7,80

93,60

4

Mundur służbowy

kpl.

1

3

345,60

345,60

9,60

115,20

5

Spodnie letnie

szt.

1

3

144,00

144,00

4,00

48,00

6

Krawat

szt.

2

3

45,00

90,00

2,50

30,00

7

Szalik zimowy

szt.

1

3

28,80

28,80

0,80

9,60

8

Rękawiczki zimowe

para

1

3

90,00

90,00

2,50

30,00

9

Koszula służbowa z długim rękawem

szt.

2

3

60,00

120,00

3,33

40,00

10

Koszula służbowa z krótkim rękawem

szt.

2

3

60,00

120,00

3,33

40,00

11

Skarpety zimowe

para

2

1

12,60

25,20

2,10

25,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

Skarpety letnie

para

2

1

7,80

15,60

1,30

15,60

13

Botki ocieplane

para

1

3

176,40

176,40

4,90

58,80

14

Półbuty służbowe

para

1

3

116,40

116,40

3,23

38,80

15

Pasek do spodni

szt.

1

4

48,00

48,00

1,00

12,00

16

Koszulka gimnastyczna

szt.

2

3

25,20

50,40

1,40

16,80

17

Spodenki gimnastyczne

szt.

2

3

21,60

43,20

1,20

14,40

18

Ubranie treningowe

kpl.

1

3

97,20

97,20

2,70

32,40

19

Obuwie sportowe

para

1

3

90,00

90,00

2,50

30,00

20

Czyszczenie chemiczne – ryczałt

 

1

1

113,20

113,20

9,43

113,20

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

802,00

 

Tabela nr 5

Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka w służbie przygotowawczej – kobiety

Lp.

Przedmiot

Jedn. miary

Ilość

Okres używalności w latach

Cena jednost-kowa

Należność całkowita

Należność miesięczna

Należność roczna

1

Kapelusz zimowy

szt.

1

3

46,08

46,08

1,28

15,36

2

Kurtka 3/4 z podpinką

szt.

1

3

280,80

280,80

7,80

93,60

3

Mundur służbowy

kpl.

1

3

345,60

345,60

9,60

115,20

4

Spódnica letnia

szt.

1

3

102,00

102,00

2,83

34,00

5

Krawat

szt.

2

3

45,00

90,00

2,50

30,00

6

Szalik zimowy

szt.

1

3

28,80

28,80

0,80

9,60

7

Rękawiczki zimowe

para

1

3

90,00

90,00

2,50

30,00

8

Koszula służbowa z długim rękawem

szt.

2

3

60,00

120,00

3,33

40,00

9

Koszula służbowa z krótkim rękawem

szt.

2

3

60,00

120,00

3,33

40,00

10

Rajstopy zimowe

para

2

1

12,60

25,20

2,10

25,20

11

Rajstopy letnie

para

2

1

7,80

15,60

1,30

15,60

12

Botki ocieplane

para

1

3

176,40

176,40

4,90

58,80

13

Półbuty służbowe

para

1

3

116,40

116,40

3,23

38,80

14

Koszulka gimnastyczna

szt.

2

3

25,20

50,40

1,40

16,80

15

Spodenki gimnastyczne

szt.

2

3

21,60

43,20

1,20

14,40

16

Ubranie treningowe

kpl.

1

3

97,20

97,20

2,70

32,40

17

Obuwie sportowe

para

1

3

60,00

90,00

2,50

30,00

18

Czyszczenie chemiczne – ryczałt

 

1

1

113,20

113,20

9,43

113,20

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

752,96

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »