| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

Na podstawie art. 9f ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności polegających na złożeniu propozycji albo na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści, zwane dalej „czynnościami”;

2) sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas przeprowadzania czynności;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2.
1. Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów Straży Granicznej i danych identyfikujących funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz osób udzielających im pomocy.

2. Czynności przeprowadza się poprzez:

1) złożenie propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami lub negocjacjami;

2) nabycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;

3) zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;

4) przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, w tym także pieniędzy i przedmiotów, stanowiących wynagrodzenie za przestępstwa związane z przekroczeniem granicy państwowej, dokonane stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty oraz w razie potrzeby z użyciem środków przymusu bezpośredniego;

5) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci krajowych środków płatniczych lub wartości dewizowych w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości, a także przyjęcie lub złożenie obietnicy udzielenia tych korzyści, poprzedzone w razie potrzeby propozycjami lub negocjacjami.

3. Podczas przeprowadzania czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Straży Granicznej i osób udzielających Straży Granicznej pomocy.

§ 3.
1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, chyba że przed upływem okresu, na jaki zostały zarządzone, osiągnięty został ich cel lub ustały przyczyny ich zarządzenia, wystąpił trwały brak możliwości ich wykonywania albo prokurator zarządzi ich zaniechanie.

2. Zaniechanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania następuje po uzyskaniu zgody organu Straży Granicznej, który je zarządził.

§ 4.
1. Dokumentację czynności stanowią:

1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności;

2) zgoda prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej;

3) zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności;

4) informacje Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wynikach czynności, kierowane do prokuratora okręgowego;

5) zarządzenie prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności;

6) notatka służbowa z przeprowadzonych czynności sporządzana przez funkcjonariusza Straży Granicznej prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności;

7) opis wyników badań, o których mowa w § 5 ust. 2;

8) protokół zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5 i 8, sporządza się według wzorów:

1) wniosku Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności, zgody prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich prowadzenia oraz zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności – stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zarządzenia prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności – stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) protokołu zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności – stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, powinna zawierać:

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;

2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia;

3) wskazanie osób, których dotyczyły czynności;

4) opis wyników czynności;

5) wskazanie funkcjonariuszy Straży Granicznej bezpośrednio prowadzących czynności.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 6–8, w jednym egzemplarzu.

5. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich prowadzenia, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 5.
1. Przedmioty i korzyści majątkowe zbywane lub wręczane podczas czynności opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację, dokumentując opis oraz oznaczenie w odrębnej notatce służbowej.

2. Przedmioty i korzyści majątkowe nabyte lub przejęte podczas czynności można w razie potrzeby poddać badaniom identyfikującym właściwości fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj przejętych przedmiotów, a także w celu ujawnienia i utrwalenia śladów znajdujących się na tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badań ustala funkcjonariusz Straży Granicznej wyznaczony jako odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności.

§ 6.
1. Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej i prokuratorzy okręgowi prowadzą rejestry czynności.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie informatycznym.

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi się według wzorów:

1) rejestr czynności prowadzonych przez prokuratora okręgowego – stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) rejestr czynności prowadzonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendantów oddziałów Straży Granicznej – stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7.
Po zakończeniu czynności, materiały uzyskane, podczas ich prowadzenia przechowywane są, do czasu ich zniszczenia lub przekazania właściwemu prokuratorowi, w odrębnych teczkach w kancelarii tajnej jednostki Straży Granicznej prowadzącej te czynności.
§ 8.
1. Zapisy informacji utrwalone na nośnikach, o których mowa w § 4 ust. 5, podlegające niszczeniu usuwa się w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (Dz. U. Nr 44, poz. 420).
§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ (KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ) DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO - ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO - ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ (KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. (poz. 252)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ (KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ)* DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO - ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO - ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ (KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ)*

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZARZĄDZENIA O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 2

WZÓR ZARZĄDZENIA O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW]

Załącznik nr 3

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ PROKURATORA OKRĘGOWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ PROKURATORA OKRĘGOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR REJESTRU DOKUMENTACJI PROWADZONEJ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDZIE ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W SPRAWACH NIEJAWNEGO NABYCIA, ZBYCIA LUB PRZEJĘCIA PRZEDMIOTÓW POCHODZĄCYCH Z PRZESTĘPSTWA, ULEGAJĄCYCH PRZEPADKOWI, ALBO KTÓRYCH WYTWARZANIE, POSIADANIE, PRZEWOŻENIE LUB KTÓRYMI OBRÓT SĄ ZABRONIONE, A TAKŻE PRZYJĘCIA LUB WRĘCZENIA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR REJESTRU DOKUMENTACJI PROWADZONEJ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDZIE ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W SPRAWACH NIEJAWNEGO NABYCIA, ZBYCIA LUB PRZEJĘCIA PRZEDMIOTÓW POCHODZĄCYCH Z PRZESTĘPSTWA, ULEGAJĄCYCH PRZEPADKOWI, ALBO KTÓRYCH WYTWARZANIE, POSIADANIE, PRZEWOŻENIE LUB KTÓRYMI OBRÓT SĄ ZABRONIONE, A TAKŻE PRZYJĘCIA LUB WRĘCZENIA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 17 marca 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »