| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 2232 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 270, Nr 129, poz. 1079 i Nr 182, poz. 1529) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 264,48 ha położone na terenach miast: Kraków, Krosno i Tarnów oraz gmin: Niepołomice i Zabierzów, w tym 140,21 ha położonych w gminie Niepołomice przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.”;

2) szczegółowy opis granic i terenu krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 czerwca 2006 r. (poz. 803)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny zlokalizowana jest na gruntach o łącznej powierzchni 264,48 ha, położonych w województwie małopolskim, na terenie miast Kraków i Tarnów oraz gmin Zabierzów i Niepołomice oraz w województwie podkarpackim na terenie miasta Krosno.

Podstrefa: Kraków-Podgórze

Podstrefa położona jest w południowo-zachodniej części Krakowa, w dzielnicy Podgórze, w obrębie ewidencyjnym nr: 27, 35, 38 i 80 jednostki ewidencyjnej Kraków-Podgórze (sekcje mapy: 1225B, 1226A, 1270A, 1270B, 1270C, 1270D, 1368C, 1418A). Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 42,85 ha. Podstrefa Kraków-Podgórze składa się z trzech kompleksów.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu rozpoczyna się w punkcie 1 znajdującym się u zbiegu wschodniej i północnej granicy działki nr 75 i biegnie wzdłuż zachodniej i północno-wschodniej granicy działki nr 74 do punktu 2 położonego na północno-wschodnim narożu działki nr 74, następnie wschodnią granicą działki nr 74, północno-zachodnią i wschodnią granicą działki nr 205 do punktu 3 i dalej przez działkę nr 4 do punktu 4, położonego na wschodniej granicy działki nr 4. Od punktu 4 granica biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 4 oraz południową granicą działki nr 5 do punktu 5, skąd wschodnią granicą działek nr: 168, 169, 171/2, 172/2 i 207/4 dochodzi do punktu 6, będącego zachodnim narożem działki nr 9/3 i północnym narożem działki nr 10. Od punktu 6 granica biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 10 i północno-zachodnimi granicami działek nr: 9/2, 8/4 i 8/10 do punktu 7, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 8/10. Następnie granica biegnie północno-wschodnimi granicami działek nr: 8/10 i 8/4 do punktu 8, a następnie skręca na południowy zachód i granicami działek nr: 8/4 i 9/2 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 9/1 dochodzi do punktu 9, położonego na północnym narożu działki nr 30/13 i wschodnim narożu działki nr 10. Następnie biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 30/13 i północno-zachodnimi granicami działek nr: 30/13, 30/12, 36/3 i 37/3 do punktu 10. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 11 wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 37/3, 36/3 i 35/10. Od punktu 11 biegnie na południowy zachód granicą działek nr: 35/10, 35/11, 34/3, 31/9 i 30/13 do punktu 12, będącego południowym narożem działki nr 30/13. Następnie biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 30/13 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 29/5 do punktu 13, a następnie wschodnią i południową granicą działki nr 13/5, i dalej po jej przedłużeniu do przecięcia z południowo-zachodnią granicą działki nr 14/12 dochodzi do punktu 14. Od punktu 14 biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 14/12 oraz po jej przedłużeniu do przecięcia z południowo-wschodnią granicą działki nr 176 do punktu 15. Dalej biegnie południowo-wschodnią i południową granicą działki nr 176 do punktu 16, przez działkę nr 205, do punktu 17 będącego południowo-wschodnim narożem działki nr 158. Następnie biegnie południową granicą działki nr 158 i dalej południową, zachodnią i południową granicą działki nr 157 do punktu 18, położonego na południowo-zachodnim narożu działki nr 157. Od punktu 18 biegnie zachodnią granicą działki nr 157 do punktu 19, położonego na północnej granicy działki nr 195 w miejscu przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki nr 157. Od punktu 19 granica skręca na wschód i przez działki nr: 86, 85, 84, 83, 82, 81/2, 81/3 i 75 dochodzi do punktu 20, położonego na wschodniej granicy działki nr 75. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 75 do punktu 21. W punkcie 21 skręca na zachód i biegnie przez działki nr: 75, 81/2, 82, 83, 84, 85 i 86 do punktu 22, położonego na zachodniej granicy działki nr 86. Dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 86 do punktu 23 i północną granicą działek nr: 86, 85, 84, 83, 82, 81/2 do punktu 24, gdzie skręca na południowy wschód do wschodniej granicy działki nr 81/2. Następnie biegnie jej wschodnią i północną granicą oraz północną granicą działki nr 75 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar podstrefy nie obejmuje działek nr: 10, 11, 12/1, 12/2, 12/4, 12/5 i 12/6 w obrębie ewidencyjnym 35 – teren oznaczony punktami 6-9-26-25.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu, należącego do obrębu ewidencyjnego nr 27, biegnie od punktu 1 położonego u zbiegu zachodniej i północnej granicy działki nr 9/9 w kierunku wschodnim, wzdłuż ulicy Surzyckiego, północną granicą działek nr: 9/9, 9/5, 9/10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 oraz 10/7 do punktu 2. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 10/7 i 10/8 wzdłuż ulicy Brandla do punktu 3 położonego u zbiegu wschodniej i południowej granicy działki nr 10/8. Z punktu 3 biegnie wzdłuż ulicy Obrońców Modlina w kierunku zachodnim południową granicą działek nr: 10/8, 10/6, 10/5, 10/4, 10/3, 10/2 i 10/1 do punktu 4, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 10/1 dochodzi do punktu 5, znajdującego się u zbiegu z południową granicą działki nr 9/10. Następnie biegnie w kierunku zachodnim, południową granicą działek nr: 9/10, 9/9 do punktu 6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i zachodnią granicą działki nr 9/9 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 3

Granica kompleksu, należącego do obrębu ewidencyjnego nr 80, biegnie od punktu 1, położonego u zbiegu zachodniej i północnej granicy działki nr 53/25, w kierunku wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożem działki nr 53/25. Z punktu 2 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 53/25 do punktu 3, a następnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ulicy Podgórki Tynieckie, południową granicą działki nr 53/25 do punktu 4, i dalej południowo-zachodnią granicą działki nr 53/25 do punktu 5. W punkcie 5 granica skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 53/25 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa: Kraków-Śródmieście

Podstrefa położona jest w północno-wschodniej części Krakowa, w dzielnicy Śródmieście, w obrębie ewidencyjnym nr 6, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta (sekcje mapy: 924-D, 925-C, 974-B, 975-A i 975-C). Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 29,18 ha. Podstrefa Kraków-Śródmieście składa się z trzech kompleksów.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 21/34, w kierunku północnym, wzdłuż zachodnich granic działek nr: 21/34, 21/61, 21/94, 21/93, 21/92, 21/39 i 21/41, do punktu 2. W punkcie 2 skręca na zachód i wzdłuż południowych granic działek nr: 21/55 i 21/88 biegnie do punktu 3. Od punktu 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim granicami działek nr: 21/88, 21/86 i 21/84 do punktu 4, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodnich granic działek nr: 21/84, 21/78 i 21/77 dochodzi do punktu 5, a następnie skręca na północny wschód i wzdłuż granic działek nr: 21/77 i 21/4 dochodzi do punktu 6. Od punktu 6 do punktu 7, położonych przy alei gen. Bora-Komorowskiego, granica biegnie na wschód, północnymi granicami działek nr: 21/4 i 21/77. W punkcie 7 skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 21/77 i 21/78 dochodzi do punktu 8. Od punktu 8 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 21/78, przez punkty: 9 i 10 do punktu 11, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu 12, a następnie przez punkty: 13, 14, 15 wraca przez punkt 12 do punktu 11 (punkty: 12, 13, 14 i 15 stanowią narożne punkty graniczne działki nr 21/9). Od punktu 11 granica biegnie na południe, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/132, przez punkt 16 do punktu 17, położonego na przecięciu z północną granicą działki nr 21/107. W punkcie 17 skręca na wschód i biegnie po przedłużeniu północnej granicy działki nr 21/107 przez 62,25 m do punktu 23. W punkcie 23 granica skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 21/130, 21/131 i 21/128 dochodzi do punktu 24, następnie skręca na zachód i biegnie równolegle do północnego ogrodzenia kortów tenisowych do położonego w odległości 57 m punktu 25, usytuowanego na zachodniej granicy działki nr 21/132 w odległości 48 m od północnego ogrodzenia kortów tenisowych. W punkcie 25 granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 21/78 do punktu 18. W punkcie 18, stanowiącym skrzyżowanie wschodniej granicy działki nr 21/78 z przedłużeniem południowej granicy działki nr 21/34, granica skręca na zachód i dochodzi do punktu 1, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 21/34, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu biegnie od punktu 1 w kierunku wschodnim do punktu 2 wzdłuż północnych granic działek nr: 21/37 i 21/38 (punkty te położone są przy alei gen. Bora-Komorowskiego). W punkcie 2 granica skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 21/38 do punktu 3. Od punktu 3 do punktu 4 biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 21/38 i 21/37. W punkcie 4 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/37 do punktu 1, położonego przy alei gen. Bora-Komorowskiego, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 3

Granica kompleksu biegnie od punktu 1 stanowiącego północno-zachodni narożnik granicy działki nr 296/8, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 296/8 do punktu 2 (granica z ulicą Bronowicką). W punkcie 2 skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działek nr: 296/8 i 296/25 dochodzi do punktu 3. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 296/25 do punktu 4, a następnie południową granicą działki nr 296/8 i południowo-wschodnią granicą działki nr 296/21 do punktu 5. W punkcie 5 granica skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 296/21 do punktu 6. Od punktu 6 granica biegnie zachodnią granicą działek nr: 296/21 i 296/8 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa: Kraków-Nowa Huta

Podstrefa położona jest we wschodniej części Krakowa w obrębie ewidencyjnym nr 20, jednostki ewidencyjnej Kraków-Nowa Huta (sekcja mapy 1031). Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 14,19 ha.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/210, w kierunku północnym do punktu 2, będącego północno-zachodnim narożem działki nr 1/205. Następnie skręca na północny wschód i wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1/205 dochodzi do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północny zachód i biegnie granicą działki nr 1/206 do punktu 4. Od punktu 4 biegnie na wschód granicami działek nr: 1/206, 1/207 i 1/156 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożem działki nr 1/156. Następnie skręca na południe i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/156 dochodzi do punktu 6, w którym skręca na wschód, i biegnie południowymi granicami działek nr: 1/156, 1/209 i 1/210 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar podstrefy nie obejmuje działki nr 1/208 – teren oznaczony punktami:

Podstrefa: Zabierzów

Podstrefa zlokalizowana jest w Rząsce, gmina Zabierzów, w obrębie ewidencyjnym Rząska w rejonie skrzyżowania autostrady A-4 z drogą krajową nr 79. Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 5,90 ha (sekcja mapy 1).

Kompleks nr 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/33, w kierunku wschodnim, północną granicą działek nr: 14/33 i 14/34 do punktu 2. W punkcie 2, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki nr 14/34, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/34 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 14/34. Następnie biegnie w kierunku zachodnim, południową granicą działek nr: 14/34 i 14/33 do punktu 4, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/33 przez punkt 1, po czym biegnie w kierunku zachodnim do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 14/32. W punkcie 5 skręca na południowy wschód i biegnie granicą działek nr: 14/32 i 13/5 do punktu 6. Tu skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 14/36 dochodzi do punktu 7, gdzie skręca na południe, i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 14/36 i 14/37 do punktu 8. W punkcie 8 skręca na wschód i południową granicą działki nr 14/37 dochodzi do punktu 9, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/37. W punkcie 9 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż terenu linii kolejowej PKP granicą działek nr: 14/37, 13/5 i 14/32 do punktu 10, gdzie skręca na wschód, i biegnie przez punkt 5 północną granicą działki nr 14/32 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa: Tarnów

Podstrefa położona jest w północno-zachodniej części Tarnowa, jednostka ewidencyjna Tarnów, obręby ewidencyjne nr: 66 i 200, o łącznej powierzchni 26,40 ha (sekcje mapy: 202, 203, 223, 224, 340, 341, 366, 367, 368, 369, 392, 393, 394, 395). Podstrefa Tarnów składa się z czterech kompleksów.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1/125, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 1/125, 1/128, 1/129 i 1/146 do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni róg działki nr 1/146. Od punktu 2 do punktu 3 granica biegnie wschodnią granicą działki nr 1/146, a następnie skręca na zachód i biegnie południowymi granicami działek nr: 1/146, 1/145, 1/144, 1/143 do punktu 4 i dalej zachodnimi granicami działek nr: 1/143, 1/128, 1/127, 1/126 i 1/125 do punktu 1, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/267 do punktu 5. Tu skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/123 dochodzi do punktu 6. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowych granic działek nr: 1/123 i 1/122 do punktu 7, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/122 dochodzi do punktu 8. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/122 i 1/123 przez punkt 5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu biegnie od punktu 9, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/131, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granic działek nr: 1/131, 1/132, 1/133 do punktu 10, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 1/133, 1/136, 1/141 i 1/142 dochodzi do punktu 11. Od punktu 11 do punktu 12 biegnie południową granicą działki nr 1/142. W punkcie 12 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1/142 i 1/141 do punktu 13, a następnie w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 1/139, do punktu 14. Z punktu 14 biegnie zachodnią granicą działek nr: 1/139, 1/138, 1/134 i 1/131 do punktu 9, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 3

Granica kompleksu biegnie od punktu 15 w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 1/257, a następnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki nr 1/258, do punktu 16. Od punktu 16 biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 1/261 do punktu 17, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1/261 do punktu 18. Z punktu 18 biegnie północnymi granicami działek nr: 1/261 i 1/256 w kierunku wschodnim do punktu 19, położonego na wschodniej granicy działki nr 1/42. W punkcie 19 skręca na południe i biegnie wzdłuż ulicy Czystej (działka nr 1/41) zachodnimi granicami działek nr: 1/256, 1/257 i 1/258 przez punkt 15 do punktu 20 (północno-wschodni róg działki nr 1/259) i dalej granicą działki nr 1/259 do punktu 21, a następnie południową i południowo-zachodnią granicą działki nr 1/259 do punktu 22. Dalej biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1/259 w kierunku wschodnim do punktu 20, po czym skręca na północ i dochodzi do punktu 15, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu 1, znajdującego się na północno-zachodnim narożniku granicy działki nr 139/16, na wschód równolegle do magazynu opakowań, wzdłuż północnej granicy działki nr 139/16, do punktu 2. Tu skręca na północ pod kątem prostym i biegnie po wschodniej granicy działki nr 139/15 do punktu 3. W punkcie 3 granica skręca na wschód i biegnie po północnej granicy działki nr 139/14 do punktu 4, a następnie skręca pod kątem prostym na północ do punktu 5, usytuowanego w narożniku ogrodzenia wewnętrznego. Tu skręca na wschód i biegnie granicą działki nr 139/14 do punktu 6. W punkcie 6 skręca na południe i biegnie do przecięcia tej linii granicznej z istniejącą ścianą hali wannowej w odległości około 1,70 m od narożnika budynku do punktu 7. W punkcie 7 skręca na wschód i biegnie po ścianie hali do punktu 8, znajdującego się na przecięciu przedłużeń ściany wschodniej i północnej hali wannowej, gdzie skręca na południe, i biegnie po wschodniej ścianie hali wannowej i dalej po jej przedłużeniu do punktu 9. W punkcie 9 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 139/12 do punktu 10, gdzie skręca na południe do punktu 11, znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 139/12. Tu granica skręca na zachód i w znacznej części biegnie wzdłuż południowego ogrodzenia HSG do punktu 12, będącego południowo-zachodnim punktem granicznym działki nr 139/16, następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 139/16 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa: Niepołomice

Podstrefa położona jest w północno-zachodniej części Niepołomic, jednostka ewidencyjna Niepołomice, obręb ewidencyjny Niepołomice i Podłęże (Podłęże sekcje mapy: 1, 2, Niepołomice sekcje mapy: 1183A, 1133A, C, 1283A, B, C, D, 1285C, 1333A, B, 1383C). Podstrefa składa się z 3 kompleksów, z czego 2 kompleksy stanowią obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.)

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123. poz. 600. z późn. zm.) o powierzchni 140.21 ha

Kompleks nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 12, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice, do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 116/1 i południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1477/2. Od punktu 2 granica biegnie w kierunku północnym, wschodnią granicą działki nr 1477/2 do punktu 3, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1477/2 usytuowany na południowej granicy działki nr 1476/1. W punkcie 3 skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1476/1 i 1476/2 i dalej w linii prostej do punktu 4, usytuowanego na działce nr 1477/1. Następnie skręca na północny wschód i biegnie w linii prostej przez północno-wschodni narożnik działki nr 1477/1 do punktu 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1470, usytuowany przy ulicy Grabskiej, oznaczonej jako działka nr 1112. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ulica Grabska) do punktu 6, znajdującego się na wschodnim narożniku działki nr 2637 i jednocześnie na drodze gminnej (działka nr 2646). W punkcie 6 granica skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 2646 do punktu 7, leżącego na skrzyżowaniu granic działek nr: 2646 i 2688 z działką nr 116/1. Dalej granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice do punktu 8, usytuowanego w południowo-wschodnim narożu działki nr 116/2, przy drodze gminnej oznaczonej jako działka nr 120. Od punktu 8 granica biegnie w kierunku zachodnim, a potem północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki nr 120 (droga gminna) do punktu 9 i dalej wzdłuż granicy działki nr 13 (droga gminna) do punktu 10, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 12. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 12, do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu biegnie od punktu 11, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2653, położonym przy drodze gminnej, oznaczonej jako działka nr 2646, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 2653, a następnie na wschód, wzdłuż północnych granic działek nr: 2656, 2657, 2658, 2661/2, 2661/3, 2661/1 i 2661/4 do punktu 12. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2661/4, 2662/2, 2662/3, 2858/1 i 2859/1 do punktu 13, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2859/1. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granic działek nr: 2859/1, 2858/1, 2662/1, 2661/1, 2661/3, 2661/2, 2658, 2657, 2656, 2651, 2650/2, 2650/1, 2649, 2648/2, 2648/1, 2711, 2710, 2709, do punktu 14, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2838, gdzie skręca na południe do punktu 15, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2838. Od punktu 15 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, a potem zachodnim, wzdłuż granic działek nr: 2838, 2837, 2836, 2832, 2831, 2830, 2826, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2820, 2819, 2818, 2817, 2816 i 2815/1 do punktu 16, a następnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 2815/1, 2814/1 i 2813/1 do punktu 17, będącego skrzyżowaniem północnej granicy działki nr 2813/1 z drogą gminną, oznaczoną jako działka nr 2646. Od punktu 17 granica biegnie w kierunku północnym i północno-wschodnim, wzdłuż drogi gminnej (działka nr 2646), do punktu 18, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2699. Od punktu 18 granica biegnie początkowo na południe, a potem na wschód i północ, wzdłuż granicy działki nr 2699, do punktu 19, leżącego na skrzyżowaniu wschodniej granicy działki nr 2699 z północno-wschodnią granicą działki nr 2646 (droga gminna). Od punktu 19 granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 2646 w kierunku północno-wschodnim do punktu 11, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz Kompleksu 2 znajduje się obszar o powierzchni 2,37 ha, który nie spełnia kryteriów art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych i stanowi Kompleks nr 3

Kompleks nr 3

Granica kompleksu biegnie od punktu 3, usytuowanego na południowej granicy działki nr 1476/1, w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 1476/1 do punktu 20, następnie skręca na północ i wschodnimi granicami działek nr: 1476/1, 1469/1 i 1468/2 biegnie do punktu 21, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1468/2, przy ulicy Grabskiej. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ulica Grabska) do punktu 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1470. W punkcie 5 skręca na południowy zachód i biegnie w linii prostej przez północno-wschodni narożnik działki nr 1477/1 do punktu 4, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu 3, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa: Krosno

Podstrefa położona jest w Krośnie i składa się z dwóch kompleksów. Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 3,38 ha.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu rozpoczyna się w punkcie 1 znajdującym się na działce nr 3/13 i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez działkę nr 3/13 do działki nr 3/12, gdzie usytuowany jest punkt 2. Od punktu 2 granica biegnie przez działki nr: 3/12 i 3/13 w kierunku wschodnim do punktu 3, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu 4 usytuowanego na działce nr 3/13. Z punktu 4 granica biegnie w kierunku południowym do punktu 5, a następnie skręca na zachód i północnymi granicami działek nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 i 25 oraz terenem działki nr 3/13 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu biegnie od punktu 6, usytuowanego na granicy działek nr: 3/12 i 3/7, w kierunku wschodnim przez działkę nr 3/12 do punktu 7, gdzie skręca na południe do punktu 8. W punkcie 8 granica skręca na zachód i biegnie przez działkę nr 3/12 do punktu 9, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3/12 dochodzi do punktu 6, od którego rozpoczęto opis.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »