| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1)

z dnia 20 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738 oraz z 2003 r. Nr 8, poz. 93) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prowadzenie przez jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, specjalistycznych kursów trenerskich, menedżerskich, instruktorów dyscypliny sportu, instruktorów rekreacji ruchowej oraz instruktorów sportu osób niepełnosprawnych wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Organ wydający zgodę na organizowanie specjalistycznych kursów przez jednostki, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, zasięga opinii właściwych polskich związków sportowych lub właściwych stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Jednostki posiadające zgodę na organizowanie specjalistycznych kursów składają do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, w terminie trzech tygodni przed rozpoczęciem kursów, wniosek o zatwierdzenie ramowego programu kursu oraz wymagań, jakie powinny spełniać osoby, które będą prowadzić zajęcia, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”

3) załączniki nr 3–11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–9 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Dyplomy i legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoją ważność.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu: T. Lipiec

 

 

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O ZATWIERDZENIE RAMOWEGO PROGRAMU KURSU I WYMAGAŃ, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ OSOBY, KTÓRE BĘDĄ PROWADZIĆ ZAJĘCIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu
z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 864)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O ZATWIERDZENIE RAMOWEGO PROGRAMU KURSU I WYMAGAŃ, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ OSOBY, KTÓRE BĘDĄ PROWADZIĆ ZAJĘCIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR DYPLOMU TRENERA]

Załącznik nr 2

WZÓR DYPLOMU TRENERA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR DYPLOMU MENEDŻERA SPORTU]

Załącznik nr 3

WZÓR DYPLOMU MENEDŻERA SPORTU

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR DYPLOMU MENEDŻERA DYSCYPLINY SPORTU]

Załącznik nr 4

WZÓR DYPLOMU MENEDŻERA DYSCYPLINY SPORTU

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR DYPLOMU MENEDŻERA IMPREZ SPORTOWYCH]

Załącznik nr 5

WZÓR DYPLOMU MENEDŻERA IMPREZ SPORTOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU]

Załącznik nr 6

WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH]

Załącznik nr 8

WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA ODNOWY BIOLOGICZNEJ]

Załącznik nr 9

WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA ODNOWY BIOLOGICZNEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »