REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 251 poz. 1847

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Spółdzielnia może również prowadzić działalność jako grupa, jeżeli:

1) w jej skład wchodzi co najmniej 5 producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy spełniają wymagania określone w art. 2,

2) jej przedmiot działalności jest zgodny z celami określonymi w art. 2,

3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania określone w art. 4,

4) jej przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów,

5) określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży.”;

2) w art. 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 7, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy,”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Obowiązek złożenia na piśmie informacji o zamiarze wystąpienia z grupy co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy nie dotyczy członków grupy, którzy otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.”;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych o zasięgu krajowym, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów i grup produktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3a pkt 1, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej oraz minimalną liczbę członków grupy, o której mowa w art. 3, biorąc pod uwagę:

1) zróżnicowanie regionalne,

2) koncentrację podaży,

3) sytuację na rynku produktów rolnych,

4) aktualny stan zorganizowania się producentów w grupy.”;

4) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę grupy stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez grupę warunków określonych w art. 3 albo art. 3a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 i dokonuje wpisu grupy do rejestru grup.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3, zawiera:

1) nazwę i siedzibę grupy,

2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim,

3) oznaczenie produktu lub grupy produktów,

4) listę członków grupy.

2. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3a, zawiera:

1) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3,

2) listę członków grupy, o których mowa w art. 3a pkt 1.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wypis z rejestru sądowego dotyczący grupy,

2) akt założycielski grupy,

3) plan działania grupy, zgodny z aktem założycielskim, opracowany na okres 5 lat,

4) oświadczenia członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) wypis z rejestru sądowego dotyczący grupy,

2) akt założycielski grupy,

3) plan działania w zakresie celów określonych w art. 2, zgodny z aktem założycielskim, opracowany na okres 5 lat,

4) oświadczenia członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1 o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej.”;

6) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Marszałek województwa w przypadku, gdy grupa przestaje spełniać warunki określone w art. 3 lub art. 3a, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6, wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu niespełniania przez grupę tych warunków ustawowych i skreśleniu jej z rejestru grup.”;

7) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Marszałek województwa w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 3 lub art. 3a, oraz warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.”;

8) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Grupa składa marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę grupy roczne sprawozdanie finansowe w terminie 6 miesięcy od upływu roku jej działalności.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.2)) w art. 7 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.3)), zgodnie z jej aktem założycielskim;”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.4)) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 48 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 49 w brzmieniu:

„49) dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.5)), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.”;

2) dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na:

1) zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych,

2) szkolenie członków grupy producentów rolnych.

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 49.”.

Art. 4.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1828.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 251, poz. 1847.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1589.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 251, poz. 1847.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA