REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 229 poz. 1688

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

podpisana w Santiago dnia 13 października 2006 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 13 października 2006 r. została podpisana w Santiago Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Chile, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

– wyrażając wolę wzmocnienia stosunków przyjaźni i współpracy między Umawiającymi się Stronami,

– zaniepokojone wzrostem przestępczości zorganizowanej.

– przekonane o istotnym znaczeniu współpracy Umawiających się Stron dla skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej,

– dążąc do wypracowania optymalnych zasad, form i sposobów pracy operacyjnej i działań prewencyjnych właściwych organów Umawiających się Stron,

– z zastrzeżeniem poszanowania obowiązujących norm prawa międzynarodowego w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Palermo dnia 12 grudnia 2000 roku, Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 roku oraz prawa wewnętrznego swych państw, kierując się zasadami równości, wzajemności i dwustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy między organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów poważnej przestępczości, a w szczególności następujących przestępstw:

1) przeciwko życiu i zdrowiu,

2) działań terrorystycznych,

3) kradzieży materiałów jądrowych i promieniotwórczych, nielegalnego transportu i obrotu nimi, niewłaściwego użycia lub grożenia niewłaściwym ich użyciem,

4) przeciwko chronionemu prawem środowisku naturalnemu oraz przestępstw nielegalnego obrotu chronionymi gatunkami roślin i zwierząt,

5) przeciwko wolności seksualnej osób. w szczególności pedofilii i przestępczości związanej z pornografią dziecięcą oraz zmuszania do prostytucji,

6) przemytu ludzi i handlu ludźmi,

7) pozbawienia człowieka wolności, a w szczególności uprowadzenia,

8) nielegalnej migracji,

9) nielegalnego obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi tego rodzaju materiałami oraz nielegalnej ich produkcji,

10) kradzieży dzieł sztuki i dóbr kultury stanowiących spuściznę historyczną, artystyczną i kulturalną, jak również obrotu tymi przedmiotami i ich przemytu,

11) fałszowania środków płatniczych, kart kredytowych, czeków, papierów wartościowych i dokumentów urzędowych, a w szczególności dokumentów tożsamości i podróży oraz wprowadzania ich do obiegu,

12) gospodarczych, prania pieniędzy i korupcji,

13) nielegalnej uprawy roślin służących do wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych, produkcji tych środków oraz prekursorów, nielegalnego ich przetwarzania, przewożenia, przemytu oraz obrotu nimi, a także obrotu substancjami wyjściowymi i półproduktami, służącymi do ich produkcji,

14) kradzieży, przemytu i nielegalnego obrotu samochodami i częściami zamiennymi.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się do wymiany informacji dotyczących:

1) osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia kary orzeczonej za ich popełnienie,

2) osób zaginionych lub nieznanych zwłok.

Artykuł 2

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej umowy. Umawiające się Strony, zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie dane osobowe sprawców przestępstw i osób z nimi współdziałających oraz informacje o:

a) inspiratorach i osobach kierujących działaniami przestępczymi,

b) powiązaniach przestępczych między sprawcami,

c) strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,

d) kryminalnej przeszłości sprawców przestępstw i grup przestępczych,

e) istotnych okolicznościach sprawy dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia czynu przestępczego, jego przedmiotu i cech szczególnych,

f) naruszonych przepisach prawa karnego,

g) podjętych już działaniach i ich wyniku, rezultatach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania,

2) na wniosek drugiej Umawiającej się Strony podejmować właściwe i odpowiednie działania policyjne,

3) wymieniać doświadczenia i informacje, w szczególności dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania,

4) wymieniać wyniki prac badawczych z zakresu kryminalistyki i kryminologii,

5) wymieniać ekspertów w celu doskonalenia zawodowego, w szczególności w zakresie technik kryminalistycznych i metod zwalczania przestępczości oraz literaturę fachową i inne publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą wymieniać:

1) informacje dotyczące planowanych i popełnionych aktów terrorystycznych,

2) informacje o sposobie działania ugrupowań terrorystycznych planujących popełnienie lub popełniających przestępstwa na szkodę ważnych interesów państwa jednej z Umawiających się Stron lub obu Stron,

3) doświadczenia dotyczące zwalczania terroryzmu.

Artykuł 4

Umawiające się Strony, w celu zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji i przemytu ludzi, będą przekazywać sobie wzajemnie informacje potrzebne do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom i ich zwalczania, a zwłaszcza informacje dotyczące organizatorów nielegalnych migracji, wzorów dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i symboli.

Artykuł 5

W celu zwalczania produkcji i obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami Umawiające się Strony będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a) obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami,

b) miejscach i metodach ich wytwarzania, przechowywania oraz używanych środkach transportu,

c) trasach przerzutowych i miejscach przeznaczenia tych środków i substancji będących przedmiotem obrotu,

d) przepływach finansowych i sposobach używanych do prania pieniędzy pochodzących z obrotu tymi środkami i substancjami oraz sposobach ukrywania tych aktywów,

e) nowych środkach odurzających, substancjach psychotropowych i prekursorach pochodzenia roślinnego jak i syntetycznego lub innego,

2) wymieniać doświadczenia w zakresie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, jak też substancjami wyjściowymi i półproduktami koniecznymi do ich wytwarzania.

Artykuł 6

1Umawiające się Strony zapewnią zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych.

2. Wszelkie informacje niejawne lub sprzęt techniczny przekazane przez jedną Umawiającą się Stronę drugiej Umawiającej się Stronie mogą być udostępnione państwom trzecim wyłącznie za zgodą Strony przekazującej.

3. W wypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazanych przez jedną Umawiającą się Stronę, druga Umawiająca się Strona powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu Stronę przekazującą, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 7

1. W celu zapewnienia ochrony przekazywanych między nimi danych osobowych Umawiające się Strony zobowiązują się stosować następujące zasady postępowania:

1) wykorzystywanie przekazywanych danych osobowych nastąpi wyłącznie na warunkach określonych przez właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej,

2) na wniosek właściwego organu jednej Umawiającej się Strony przekazującej, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony który otrzymał dane osobowe, poinformuje o sposobie wykorzystania przekazywanych danych osobowych oraz o wyniku sprawy,

3) właściwy organ jednej Umawiającej się Strony przekaże dane osobowe wyłącznie właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony: przekazanie tych danych innym podmiotom może nastąpić tylko za zgodą właściwego organu Umawiającej się Strony przekazującej,

4) właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej dane osobowe upewnia się czy dane te są prawdziwe,

5) jeżeli okaże się, że przekazane dane osobowe są nieprawdziwe lub są to dane, których przekazanie było niedozwolone, należy niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony; w tym przypadku właściwy organ tej Umawiającej się Strony ma obowiązek je sprostować lub zniszczyć,

6) właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej dane osobowe określi termin usunięcia przekazanych danych,

7) przekazywanie i otrzymywanie danych osobowych podlega rejestracji i kontroli dokonywanej przez właściwy organ ustanowiony przez każdą z Umawiających się Stron,

8) właściwe organy obu Umawiających się Stron są zobowiązane do skutecznej ochrony przekazywanych im danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych, przed nieuprawnionymi zmianami oraz przed bezprawnym ich ujawnieniem.

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do danych osobowych uzyskanych przez właściwe organy jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony podczas ich uczestniczenia w czynnościach realizujących współpracę przewidzianą w niniejszej umowie.

3. Przedstawicielom właściwych organów jednej Umawiającej się Strony, uczestniczącym w czynnościach współpracy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą być udostępnione, na ich wniosek, dane osobowe wyłącznie za zgodą i pod nadzorem właściwych organów tej Umawiającej się Strony.

Artykuł 8

1. Jeżeli jedna Umawiająca się Strona uzna, że przekazanie informacji, których dotyczy niniejsza umowa lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłaby naruszyć suwerenność jej państwa, zagrażać jego bezpieczeństwu lub innym istotnym interesom albo też naruszałyby zasady jego porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy lub uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

2. Umawiające się Strony przekazują sobie wzajemnie dane osób mających uczestniczyć w wymianie ekspertów najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą przedsięwzięcia. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że pobyt na terytorium jej państwa osoby wyznaczonej przez drugą Umawiającą się Stronę może zagrażać bezpieczeństwu państwa tej Umawiającej się Strony lub innym jego istotnym interesom, mają odpowiednie zastosowania postanowienia ustępu 1.

Artykuł 9

1. Wszystkie kontakty, których celem jest wykonywanie niniejszej umowy, będą odbywać się bezpośrednio między właściwymi organami lub ich przedstawicielami.

Organami tymi są:

– po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Minister właściwy do spraw wewnętrznych,

2) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

3) Minister właściwy do spraw finansów publicznych,

4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

5) Komendant Główny Policji,

6) Komendant Główny Straży Granicznej,

7) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

– po stronie Republiki Chile:

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

2) Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

3) Krajowa Agencja Wywiadu,

4) Karabinierzy Chile,

5) Policja Śledcza Chile,

6) Jednostka Analizy Finansowej,

7) Urząd Prokuratora Publicznego.

2. Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie drogą dyplomatyczną o jakichkolwiek zmianach właściwości lub nazw organów, o których mowa w ustępie 1.

Artykuł 10

Organy wymienione w artykule 9 niniejszej umowy mogą:

1) zawierać, w zakresie swej właściwości i zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym porozumienia wykonawcze do niniejszej umowy,

2) uzgadniać szczegółowe formy i procedury współpracy,

3) odbywać konsultacje w celu zapewnienia skuteczności współpracy będącej przedmiotem niniejszej umowy,

4) wymieniać w razie potrzeby oficerów łącznikowych.

Artykuł 11

Dokumenty wymieniane między Umawiającymi się Stronami na podstawie niniejszej umowy będą sporządzane w języku urzędowym Strony przekazującej oraz w języku angielskim.

Artykuł 12

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między Umawiającymi się Stronami drogą dyplomatyczną.

Artykuł 13

Niniejsza umowa nie może naruszać postanowień umów dwustronnych lub wielostronnych obowiązujących między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 14

Jeżeli Umawiające się Strony nie postanowią inaczej, każda z Umawiających się Stron pokrywa koszty czynności podjętych przez nią w wykonywaniu niniejszej umowy.

Artykuł 15

1. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania noty późniejszej, w której każda z Umawiających się Stron powiadomi drugą Umawiającą się Stronę o całkowitym wypełnieniu procedury związanej z wejściem umowy w życie.

2. Niniejsza umowa będzie mogła zostać zmieniona za zgodą Umawiających się Stron, na wniosek jednej z Umawiających się Stron. Zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1 niniejszego artykułu.

3. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji. W takim wypadku utraci moc po upływie trzech (3) miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia.

infoRgrafika

Wersja hiszpańska

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 19 lipca 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-10
  • Data wejścia w życie: 2007-09-12
  • Data obowiązywania: 2007-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA