REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 230 poz. 1693

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) tryb rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwanego dalej „podatkiem”, od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, w tym od podatników tego podatku, mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących działalność poprzez zakład zagraniczny położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zatrudniają osoby na podstawie umowy o pracę, zwanych dalej „podatnikami”;

2) wzór i terminy składania przez podatników informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach), zwanej dalej „informacją podatnika”;

3) przypadki, w których dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w terminach innych niż określone w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2.

1. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, zwany dalej „naczelnikiem urzędu skarbowego”.

2. Rozliczenie kwoty wpływów z tytułu podatku następuje na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Wzór informacji podatnika stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

1. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze podatnicy posiadają zakłady (oddziały), w tym zakłady zagraniczne, zwane dalej „zakładami”, należne im dochody, o których mowa w § 2 ust. 1, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę, uwzględniając dane zawarte w informacjach podatnika, w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

2. W przypadku gdy kwota dochodu, o którym mowa w § 2 ust. 1, należna jednostce samorządu terytorialnego nie przekracza miesięcznie 500 zł, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje ten dochód w okresach półrocznych.

§ 4.

1. Informacja podatnika zawiera:

1) wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone;

2) liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:

a) na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek - dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,

b) na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym - dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.

2. Informacja podatnika jest przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego:

1) w terminie wpłaty zaliczki na podatek - za pierwszy miesiąc roku podatkowego;

2) każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego;

3) łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym - za ostatni miesiąc roku podatkowego.

§ 5.

Liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki określonymi w odrębnych przepisach.

§ 6.

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze, w terminie 40 dni od dnia jego upływu, informacje zawierające dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, wraz z informacjami o stanie i terminach realizacji ich dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 224, poz. 2228).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1370.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 4 grudnia 2007 r. (poz. 1693)Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-11
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2021-03-13
  • Dokument traci ważność: 2022-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA