REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 232 poz. 1705

UMOWA

między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej,

sporządzona w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 30 maja 2005 r. została podpisana w Bratysławie Umowa między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej.

Umowa między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką
w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej

Republika Czeska, Rzeczpospolita Poiska i Republika Słowacka (zwane dalej Umawiającymi się Stronami)

Biorąc pod uwagę Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republik: Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisaną w Orawskim Podzamku dnia 20 września 2001 r.,

Powołując się na Wspólną Deklarację ze spotkania Ministrów Obrony Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej w sprawie rozwiązania Wielonarodowej Brygady, podpisaną w Komornym Hradzie dnia 24 maja 2004 r.,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Ceł umowy

Celem niniejszej Umowy jest określenie odpowiedzialności i zasad dotyczących rozwiązania Brygady Wielonarodowej, zwanej dalej „Brygadą”

Artykuł 2

Definicje

W rozumieniu niniejszej umowy poniższe określenia oznaczają:

a) Brygada oznacza Kwaterę Główną i Sztab, jednostki narodowe wydzielone przez Siły Zbrojne Umawiających się Stron łącznie z budynkami, personelem, towarami i dobrami dostarczonymi przez Umawiające się Strony lub zakupione ze wspólnego budżetu Brygady w ramach współpracy ukierunkowanej na utworzenie, funkcjonowanie i realizację zadań przez Brygadę,

b) Wspólne Mienie oznacza mienie zakupione ze wspólnego budzeni Brygady.

Artykuł 3

Podział Mienia

(1) Wspólne Mienie Brygady zostanie podzielone na trzy równe części.

(2) Wartość poszczególnych składników Wspólnego Mienia zostanie ustalona w oparciu o cenę zakupu ustaloną ca podstawie faktury zakupu.

(3) Szczegóły podziału Wspólnego Mienia, rozliczenia wspólnego budżetu, a także inne sprawy dotyczące rozwiązania Brygady zostaną ustalone w porozumieniu technicznym, które zostanie podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Ministrów Obrony Umawiających się Stron.

(4) Umawiające się Strony uzgodniły, iż porozumienie techniczne nie będzie stanowić zobowiązań wiążących w myśl prawa międzynarodowego.

(5) Podział Wspólnego Mienia zostanie zatwierdzony w Protokole z Podziału Mienia Brygady podpisanym przez Ministrów Obrony Umawiających się Stron.

Artykuł 4

Postanowienia końcowe

(1) Niniejsza umowa pozostanie w mocy do czasu wypełnienia obowiązków z niej wynikających, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2006 r. Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawodawstwem każdej z Umawiających się Stron. Niniejsza umowa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej noty potwierdzającej, iż zostały spełnione wymogi niezbędne dla jej wejścia w życie.

(2) Niniejsza umowa może być zmieniana, uzupełniana i rozwiązana za wspólną pisemną zgodą umawiających, się Stron. Zmiany i uzupełnienia sporządzane będą w formie pisemnej i wejdą w życie na zasadach określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu.

(3) Umowa między Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej podpisana w Orawskim Podzamku dnia 20 września 2001 r. wygaśnie z dniem wejścia w życie niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niż 30 września 2005 r.

(4) Depozytariuszem umowy jest Republika Słowacka. Depozytariusz będzie informował Umawiające się strony o:

a) każdorazowym złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego bądź dokumentu przystąpienia,

b) dniu wejścia w życie niniejszej umowy,

c) każdej innej kwestii dotyczącej niniejszej umowy.

(5) Wygaśnięcie Umowy między Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Podzamku dnia 20 września 2001 r., nie będzie miało żadnego wpływu na zobowiązania finansowe związane z jej wejściem w życie, jak i wejściem w życie niniejszej umowy. Powyższe zobowiązania pozostaną w mocy do czasu ich pełnego rozliczenia.

Sporządzono w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r. w trzech jednakowych egzemplarzach w języku angielskim.

Z upoważnienia
Republiki Czeskiej

Z upoważnienia
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia
Republiki Słowackiej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 17 maja 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-12
  • Data wejścia w życie: 2006-11-11
  • Data obowiązywania: 2006-11-11
  • Dokument traci ważność: 2006-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA