REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 232 poz. 1707

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji,

podpisana w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 12 lipca 2005 r. została podpisana w Rzymie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, w następującym brzmieniu:

UMOWA
MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A RZĄDEM REPUBLIKI WŁOSKIEJ
O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY I
EDUKACJI

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Włoskiej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

OŻYWIONE obopólnym pragnieniem promowania współpracy w dziedzinie kultury i edukacji;

POWODOWANE pragnieniem rozwijania i zacieśniania więzów przyjaźni między dwoma krajami;

PRZEŚWIADCZONE, że wymiana i współpraca w powyższych dziedzinach przyczynią się do lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia między narodami polskim i włoskim;

PRZEKONANE także, że wspomniana wymiana i współpraca mogą być dalej rozwijane na podstawie bezpośrednich porozumień między regionami i jednostkami terytorialnymi odnośnych krajów;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą sprzyjały realizacji wspólnych programów i przedsięwzięć rozwijających dwustronną współpracę w dziedzinie kultury i edukacji oraz w ramach programów Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Umawiające się Strony będą sprzyjały w szczególności:

1. współpracy w dziedzinie kultury i edukacji;

2. współpracy w dziedzinie bibliotekarstwa, książki i archiwistyki;

3. wymianie artystów, specjalistów i pracowników naukowych, nauczycieli akademickich oraz studentów i uczniów;

4. współpracy między instytucjami kulturalnymi, placówkami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi i szkołami obu krajów;

5. kontaktom między telewizjami i radiofoniami obu krajów.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą sprzyjały współpracy w dziedzinie edukacji umożliwiającej lepsze zrozumienie i głębsze poznanie sztuki, kultury i dorobku kulturalnego obydwu krajów. Realizować to będą poprzez:

1. nauczanie języka, literatury i kultury drugiego kraju, w szczególności w szkołach, uniwersytetach i innych szkołach wyższych własnego kraju,

2. współpracę w zakresie kształcenia nauczycieli języka drugiego kraju.

3. wymianę informacji i publikacji naukowych i pedagogicznych z zakresu nauczania języków obu krajów;

4. współpracę w zakresie metod dydaktycznych;

5. udzielanie – w miarę możliwości finansowych – stypendiów naukowych studentom, uczestnikom studiów doktoranckich oraz słuchaczom studiów podyplomowych,

6. wymianę i bezpośrednie kontakty między szkołami, zwłaszcza w ramach umów bliźniaczych, a także między nauczycielami;

7. współpracę między odnośnymi szkołami wyższymi, projekty międzyuczelniane, wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz prowadzenie wspólnych badań w zakresie wspólnych zainteresowań.

Artykuł 4

Umawiające się Strony będą sprzyjały współpracy w dziedzinie wymiany kulturalnej i artystycznej w celu lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia między obydwoma krajami. W tym celu będą one wspierały w szczególności:

1. organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych oraz bezpośrednią współpracę między instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w następujących dziedzinach: literatura, plastyka, architektura, sztuki sceniczne, muzyka, taniec, teatr, folklor i sztuka ludowa, kino, sztuki audiowizualne, telewizja, radiofonia oraz w innych obszarach kultury;

2. organizowanie spotkań, sesji, wspólnych warsztatów oraz festiwali w różnych dziedzinach artystycznych;

3. tłumaczenie i wydawanie dzieł literackich i naukowych, w szczególności z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Artykuł 5

Umawiające się Strony będą sprzyjały ścisłej współpracy w działaniach na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi dziełami sztuki, dobrami kultury, znaleziskami archeologicznymi, dokumentami i innymi przedmiotami mającymi wartość historyczną, artystyczną, etnograficzną i antropologiczną.

Umawiające się Strony będą również współdziałały w zwalczaniu nielegalnego obrotu dobrami kultury, poprzez działania prewencyjne, represyjne i zwrot dóbr kultury, zgodnie z prawodawstwem krajowym i Unii Europejskiej, a także z poszanowaniem Konwencji UNESCO dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, przyjętej dnia 14 listopada 1970 r., oraz innych porozumień międzynarodowych w tej dziedzinie, przyjętych przez oba kraje.

Artykuł 6

Umawiające się Strony zobowiązują się wspierać przedsięwzięcia w zakresie praw człowieka, w szczególności przeciwdziałać rasizmowi, nietolerancji i innym formom dyskryminacji Umawiające się Strony będą sprzyjały organizowaniu konferencji i seminariów, a także będą podejmowały konkretne działania służące ułatwieniu współpracy w tym zakresie między właściwymi władzami centralnymi i lokalnymi.

Umawiające się Strony będą wspierały działania kulturalne mające na celu promowanie równego statusu kobiet i mężczyzn.

Artykuł 7

Umawiające się Strony będą sprzyjały współpracy w zakresie konserwacji, ochrony i poznania dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego oraz promowania współczesnej architektury, urbanistyki i sztuki.

Artykuł 8

Umawiające się Strony zobowiązują się do rozwijania dwustronnej współpracy w dziedzinie ochrony praw autorskich i pokrewnych, również między odnośnymi instytucjami właściwymi w tym zakresie.

Artykuł 9

Umawiające się Strony, w porozumieniu i w miarę swych możliwości, będą wspierały działalność instytucji kulturalnych i szkolnych, w szczególności instytutów Kultury istniejących oraz tych, które mogą powstać w przyszłości w Polsce i we Włoszech, jak też stowarzyszeń kulturalnych, sprzyjając ich funkcjonowaniu zgodnie z prawem obowiązującym w kraju ich działania.

Artykuł 10

Umawiające się Strony będą wspierały współpracę między instytucjami rządowymi samorządowymi, a także organizacjami pozarządowymi w dziedzinie wymiany młodzieży oraz w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Artykuł 11

Umawiające się Strony będą wspierały wymianę i współpracę między regionami i jednostkami terytorialnymi w dziedzinach wymienionych w artykułach 1, 4 6. 8 i 9 niniejszej Umowy

Artykuł 12

Umawiające się Strony będą popierały współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w dziedzinie kultury i edukacji oraz, na poziomie bilateralnym – bezpośrednią współpracę w tych dziedzinach między Narodowymi Komitetami UNESCO obu krajów.

Artykuł 13

W celu realizacji niniejszej Umowy, Umawiające się Strony powołają dwustronną Komisję Mieszaną do spraw współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, zwaną dalej „Komisją”.

Komisja będzie opracowywała okresowe Programy Wykonawcze. Komisja będzie się spotykać na przemian w Polsce i we Włoszech w terminach uzgodnionych drogą dyplomatyczną.

Artykuł 14

Niniejsza Umowa wejdzie w życie z datą otrzymania późniejszej noty, powiadamiającej oficjalnie o spełnieniu odnośnych wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych przewidzianych prawem.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy utraci moc Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, zawarta w Warszawie dnia 25 marca 1965 r.

Artykuł 15

Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie. Zmiany do niniejszej Umowy uzgodnione przez Umawiające się Strony wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w pierwszym zdaniu artykułu 14.

Artykuł 16

Niniejsza Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji, w dowolnym czasie przez każdą z Umawiających się Stron i w takim przypadku Umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia notyfikacji.

W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy wszystkie rozpoczęte programy będą kontynuowane do czasu ich zakończenia, o ile Umawiające się Strony nie postanowią inaczej.

Na potwierdzenie czego niżej podpisani Przedstawiciele, należycie upoważnieni przez odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Rzymie, dnia 12 lipca 2005 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i włoskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 kwietnia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-12
  • Data wejścia w życie: 2007-10-09
  • Data obowiązywania: 2007-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA