REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 233 poz. 1715

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell, w tym:

a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego organizmu,

b) sposób wyznaczania stref, w których stosuje się środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego organizmu,

c) warunki prowadzenia produkcji, obrotu oraz przemieszczania roślin rodzaju Pinus L. oraz gatunku Pseudotsuga menziesii, wraz z nasionami i szyszkami, przeznaczonych do sadzenia, zwanych dalej „roślinami szczególnie podatnymi na porażenie”;

2) wymagania specjalne, jakie powinny spełniać rośliny szczególnie podatne na porażenie, wraz ze wskazaniem informacji, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli rośliny te są wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich;

3) rośliny podatne na porażenie:

a) które zaopatruje się w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne i poddaje się kontroli zdrowotności,

b) których uprawianie, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców;

4) zakres, w jakim do organizmu, o którym mowa w pkt 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zwanej dalej „ustawą”, dotyczące organizmów kwarantannowych.

§ 2.
Jeżeli zostało stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub porażenie przez ten organizm roślin szczególnie podatnych na porażenie, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, wyznacza:

1) strefę porażenia, obejmującą obszar, na którym:

a) stwierdzono występowanie tego organizmu lub

b) są uprawiane rośliny szczególnie podatne na porażenie wykazujące objawy porażenia przez ten organizm,

2) strefę bezpieczeństwa wokół strefy porażenia, której granica przebiega w odległości co najmniej 1 km od granicy strefy porażenia

– mając w szczególności na względzie stopień porażenia roślin w strefie porażenia, biologię tego organizmu i możliwości jego rozprzestrzeniania się, termin wykrycia tego organizmu oraz obecność w sąsiedztwie strefy porażenia innych niż określone w pkt 1 lit. b roślin szczególnie podatnych na porażenie.

§ 3.
W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa:

1) przeprowadza się zabiegi mające na celu zniszczenie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w tym poprzez:

a) zniszczenie roślin lub części roślin, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, lub

b) czyszczenie i odkażanie przedmiotów lub miejsc, w których zostało stwierdzone występowanie tego organizmu lub które miały kontakt z roślinami, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b;

2) wojewódzki inspektor przeprowadza regularne kontrole występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 4.
Jeżeli podczas kontroli prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora w strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa w okresie dwóch kolejnych lat nie zostanie stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w strefach tych nie przeprowadza się działań określonych w § 3.
§ 5.
Rośliny szczególnie podatne na porażenie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, jeżeli:

1) podmioty, które wprowadzają je na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy;

2) zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne;

3) w rubryce „dodatkowa deklaracja” świadectwa fitosanitarnego została zamieszczona informacja, że rośliny te pochodzą z miejsca produkcji albo leśnego materiału podstawowego, które zostały wpisane do urzędowego rejestru prowadzonego przez służbę ochrony roślin państwa trzeciego i podlegają regularnym kontrolom przeprowadzanym przez tę służbę oraz:

a) znajdujących się na terytorium państwa trzeciego, w którym nie stwierdzono występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub

b) znajdujących się na obszarze państwa trzeciego wolnym od organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustanowionym zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4), a nazwę obszaru umieszczono w rubryce „miejsce pochodzenia” świadectwa fitosanitarnego, lub

c) w których w wyniku urzędowych kontroli, przeprowadzonych w okresie dwóch lat poprzedzających wysyłkę roślin szczególnie podatnych na porażenie, nie stwierdzono występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, i rośliny te, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednio przed ich wysyłką badań laboratoryjnych, zostały uznane za wolne od tego organizmu;

4) w wyniku przeprowadzonej granicznej kontroli fitosanitarnej zostały uznane za wolne od organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1;

5) spełniają inne niż wymienione w pkt 1–4 wymagania określone w przepisach dotyczących zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

§ 6.
1. Rośliny szczególnie podatne na porażenie, pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej albo z państw trzecich, mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) podmioty prowadzące ich uprawę, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujące ich przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy;

2) zostały zaopatrzone w paszport roślin;

3) pochodzą z miejsca produkcji albo leśnego materiału podstawowego, albo po wprowadzeniu z państwa trzeciego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej były uprawiane w miejscu produkcji:

a) znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym nie zostało stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub

b) znajdującym się na obszarze państwa członkowskiego Unii Europejskiej wolnym od organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustanowionym zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4), lub

c) w którym w wyniku urzędowych kontroli, przeprowadzonych w okresie dwóch lat poprzedzających przemieszczenie roślin szczególnie podatnych na porażenie, nie stwierdzono występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, i rośliny te, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednio przed ich przemieszczeniem badań laboratoryjnych, zostały uznane za wolne od tego organizmu;

4) spełniają inne niż wymienione w pkt 1–3 wymagania określone w przepisach dotyczących zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do niewielkich ilości roślin szczególnie podatnych na porażenie, jeżeli są one przeznaczone do użycia przez posiadacza lub odbiorcę na własne niezarobkowe potrzeby i nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 7.
Do organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell przepisy ustawy dotyczące organizmów kwarantannowych stosuje się w zakresie określonym w art. 9 ustawy.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2007/433/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell (Dz. Urz. UE L 161 z 22.06.2007, str. 66).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

4) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych – International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 – Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, Publication No 4, FAO, Rome, wydany na podstawie Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 57, poz. 283).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-14
  • Data wejścia w życie: 2007-12-29
  • Data obowiązywania: 2007-12-29
  • Dokument traci ważność: 2020-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA